BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Paduszyńska Marta (Uniwersytet Łódzki)
Title
Narzędzia wspomagające analizę procesu decyzyjnego na różnych etapach rozwoju przedsiębiorstw
The Tools Supporting Decision-making Analysis at Various Stages of Enterprises Development
Source
Journal of Capital Market and Behavioral Finance, 2017, vol. 3(7), s. 27-39, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Narzędzia analityczne, Proces decyzyjny, Rozwój przedsiębiorstwa
Analytical tools, Decision proces, Enterprise development
Note
JEL Classification: H30, G31, M40
streszcz., summ.
Abstract
Niniejsze opracowanie poświęcone zostało tematyce procesu decyzyjnego w przedsiębiorstwie w zależności od etapu jego rozwoju. Ukazane zostało zn a- czenie informacji oraz analizy ekonomicznej podczas podejmowania ważnych decyzji gospodarczych. Szczególna uwaga została poświęcona uwarunkow a- niom mającym wpływ na wybór stosowanych mechanizmów decy zyjnych w przedsiębiorstwie. Wykazano związek mię dzy cechami danego podmiotu tj. wielkością, strukturą zarządzania, a implementowanymi narzędziami procesu decyzyjnego. Głębszej analizie poddano grupę małych i średnich przedsiębiorstw w zależności od etapów ich rozwoju, a wdrażanymi instrumentami decyzyjnymi. Jako główny cel opracowania przyjęto ukazanie znaczenia stosowanych narzędzi procesu decyzyjnego w zależności od etapu rozwoju przedsiębiorstw. Założono hipotezę, iż wybór oraz stopień wykorzystania owych narzędzi jest różny w zależności od fazy rozwoju, w jakiej znajduje się dany podmiot gospodarczy. W celu jej realizacji posłużono się literaturą krajową i zagraniczną oraz wyciągnięto wnioski z rozważań n a temat postawionego problemu. (abstrakt oryginalny)

The subject of the presented study is the process in supporting decision-making analysis at various stages of enterprises development. The article presents the idea and importance of information and economic analysis in making important business decisions. Special attention has been devoted to the factors that influence the propensity to use decision-making tools at various stages of enterprises development. Moreover, this article shows the relationship between attributes of a given entity, i.e. size, management structure and implemented analysis tools. Special attention has been devoted to a group of small and medium-sized enterprises, depending on the stages of their development and the instruments of the decision-making process implemented. The main aim of this article is to show the importance of the tools used in the decision- making process, depending on the stage of enterprises development. Therefore, this essay has hypothesis that the use of these tools undoubtedly affects thefunctioning and competitiveness of the enterprises in the market. Realization of this will be used national and foreign literature and the conclusions of the discussion of this problem. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bednarczyk M., 1996, Otoczenie i przedsiębiorczość w zarządzaniu strategicznym organizacją gospodarczą, Zeszyty Naukowe. Monografie nr 128, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 2. Birnberg J. G., Shields J. F., 2013, Three decades of behavioral accounting research. A search for order, "Behavioral Research In Accounting" 1989/1, [cyt. za]: N. Artienwicz, Rachunkowość behawioralna jako interdyscyplinarny nurt w rachunkowości i społecznych nauk o zachowaniu, "Zeszyty Naukowe Rachunkowości", nr 71/127.
 3. van Derbeck E. J. 2013, Principles of Cost Accounting, South-Western, Gengage Learning, Mason.
 4. De Saint Marie G., 1993, Kierowanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami, Poltext, Warszawa.
 5. Dudycz T., Wrzosek S., 2000, Analiza finansowa. Problemy metodyczne w ujęciu praktycznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 6. Enterprise Risk Management-Integrated Framework, 2004, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commision (COSO), London.
 7. Hisrich R. D., Peters M. P., 1992, Enterpreneurship. Tarting, developing and managing a new enterprise, Irving, Boston.
 8. Janiuk, I., 2004, Strategiczne dostosowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej, Difin, Warszawa.
 9. Kaszuba-Perz A., 2014, Wybrane uwarunkowania kształtujące skłonność przedsiębiorstw do stosowania narzędzi rachunkowości zarządczej w kolejnych etapach ich rozwoju, "MODERN MANAGEMENT REVIEW MMR", Vol. XIX, No. 21(2).
 10. Kaszuba-Perz A., 2011, Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście stosowanych narzędzi rachunkowości zarządczej i controllingu, Rzeszów.
 11. Kozień E., 1999, Przedsiębiorczość w rozwoju przedsiębiorstw, [w:] J. Targalski (red.), Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 12. Krupski R., 2005, Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa.
 13. Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A., 2004, Analiza ekonomiczno-finansowa spółki, PWE, Warszawa.
 14. Łuczka T., 2001, Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro-i makroekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 15. Mroziewski M., 2010, Styl zarządzania jako instytucjonalny czynnik kreowania kapitału przedsiębiorczości organizacyjnej. Koncepcja ewolucyjno-normatywna, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 16. Nowak E., 2015, Tendencje rozwoju systemów rachunkowości zarządczej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 873: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 77.
 17. Ossadnik W., van Lengerich E., Niemann B., 2012, Controlling und Performance Measurement mittelständischer Unternehmen. Status Quo und Entwicklungsperspektiven, "Controlling", nr 4-5.
 18. Paszkowski J., 2014, Przedsiębiorstwo średniej wielkości - problemy zarządzania i uwarunkowania rozwoju, [w:] A. Tomaszuk, Organizacje wobec wyzwań XXI wieku, "Przedsiębiorczość i zarządzanie", tom XV, zeszyt 6, część I, http://piz.san.edu.pl.
 19. Pszczołowski T., 1978, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 20. Rembiasz M., 2013, Rola strategii w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami, [w:] S. Trzcielński, Wybrane problemy zarządzania. Teraźniejszość i przyszłość, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 21. Safin, K., 2002, Zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 22. Sahlam W., Stevenson H. H., 1991, The Enterpreneurial Venture, Harvard Business School Publications, Boston.
 23. Skoczylas W., 2012, Performance measurerment w tworzeniu wartości małych i średnich przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 737: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 56.
 24. Staples M., Wighart E., Philips E., 1997, Trafne decyzje, Warszawa.
 25. Szychta A., 2008, Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 26. Waśniewski T., Skoczylas W., 2004, Kierunki analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Szczecin.
Cited by
Show
ISSN
2392-0726
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu