BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Trocka Małgorzata (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)
Title
Ujęcie informacji o kapitale intelektualnym w sprawozdaniach przedsiębiorstw sektora informatycznego
Information About Intellectual Capital in the Reports of It Sector Enterprises
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 127, s. 321-331, tab., rys., bibl.16 poz.
Keyword
Rachunkowość, Kapitał intelektualny, Sprawozdawczość finansowa
Accounting, Intellectual capital, Financial reporting
Note
JEL Classification: M41
streszcz., summ.
Abstract
Rolą rachunkowości jest dostarczanie informacji o stanach i procesach zachodzących w organizacji. W dobie gospodarki opartej na wiedzy wyzwaniem jest ujęcie w jej systemie również informacji o charakterze niematerialnym. Celem opracowania jest niekazanie znaczenia problematyki informacji dotyczących kapitału intelektualnego oraz ich ujęcia w sprawozdaniach finansowych i raportach biznesowych, w szczególności z punktu widzenia przedsiębiorstw sektora informatycznego. W artykule posłużono się analizą literatury przedmiotu oraz badaniem danych empirycznych pochodzących ze sprawozdań oraz stron internetowych spółek indeksu WIG-informatyka.(abstrakt oryginalny)

The role of accounting is to provide information about the conditions and processes in the organization. In the era of knowledge-based economy challenge it is to recognition in the system, the information of an intangible nature. The aim of the study is to show the importance of the issue of information on intellectual capital and its recognition in the financial statements and business reports, particularly from the point of view of IT corporate sector. The article was used analysis of literature and the study of empirical data derived from reports and websites companies index WIG-informatics.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dobija, D. (2004). Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Warszawa: Wyd. WSPiZ im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.
 2. Dobija, D., Rosolińska, A. (2008). Pomiar i wycena zasobów wiedzy. [W:] D. Jemielnik, A.K. Koźmiński (red.), Zarządzanie wiedzą (s. 246-301). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 3. Dudycz, T. (2005). Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 4. Edvisson, L., Malone, M. (2001). Kapitał intelektualny. Warszawa: PWN.
 5. Jarugowa, A., Fijałkowska, J. (2002). Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka. Gdańsk: ODDK.
 6. Kasiewicz, S., Rogowski, W. (2006). Koncepcja zarządzania kapitałem intelektualnym. [W:] R. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy (s. 78-114). Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 7. Łukasiewicz, G. (2015). Zakres i skutki raportowania kapitału intelektualnego we współczesnych organizacjach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 386, 134-150.
 8. Michalak, J. (2012). Kapitał intelektualny - trendy w pomiarze, prezentacji i badaniach. [W:] I. Sobańska, P. Kabalski (red.), Współczesne nurty badawcze w rachunkowości (s. 151-177). Łódź: Wyd. UŁ.
 9. Mroziewski, M. (2008). Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju. Warszawa: Difin.
 10. Rogowski, W. (2006a). Kapitał intelektualny jako generator nowych czynników konkurencyjności. [W:] R. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy (s. 62-77). Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 11. Rogowski W. (2006b). Raportowanie o kapitale intelektualnym interesariuszom zewnętrznym. [W:] R. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy (s. 168-195). Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 12. Sopińska, A. (2005). Istota kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. [W:] P. Wachowiak (red.), Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa (s. 43-50). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 13. Trocka, M. (2011). Korzyści i problemy dotyczące wdrożenia koncepcji sprawozdania z kapitału intelektualnego. [W:] J. Gierusz, T. Martyniuk (red.), Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości. Gdańsk: Fundacja Rozwoju UG.
 14. Urbanek, G. (2008). Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 15. Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. Dz.U. 2016, poz. 1047.
 16. Zygmański, T. (2016). Wycena kapitału intelektualnego a prezentacja w sprawozdaniach finansowych na przykładzie wybranych spółek przemysłu metalowego w Polsce. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 268.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.127-29
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu