BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Voss Grażyna (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Title
Przestrzeganie zasad etycznych w rachunkowości. Samoocena pracowników działów finansowo-księgowych
Compliance With Ethical Principles in Accounting. Self-Assessment of Employees Finance and Accounting Departments
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 127, s. 333-344, rys., bibl.10 poz.
Keyword
Etyka, Kodeks etyki, Rachunkowość
Ethics, Code of ethics, Accounting
Note
JEL Classification: M21 , M41
streszcz., summ.
Abstract
Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości stanowi zbiór norm etycznych, których przestrzeganie jest nieodzownym elementem współczesnej rachunkowości. Ich zakres i praktyczne zastosowanie ciągle budzą wątpliwości, dlatego należy podjąć wszelkie możliwe działania pozwalające na ich prawidłowe i powszechne stosowanie. Normy te powinny być przestrzegane przez pracowników działów finansowo-księgowych, księgowych, kierowników jednostek oraz doradców i audytorów. Samoocena praktycznego zastosowania norm etycznych w opinii pracowników księgowości stanowi źródło informacji na temat oceny zachowań etycznych, które warto wspierać i rozwijać, ponieważ nie wszyscy pracownicy w pełni przestrzegają zasad etyki i nie zawsze są w stanie poprawie je identyfikować w realizacji zadań zawodowych. Dlatego wzmocnienie roli etyki zawodowej księgowych poprzez różne działania wymaga współpracy wszystkich uczestników rynku, zarówno na etapie edukacji, jak i prowadzenia działalności gospodarczej oraz ustalania norm i regulacji prawnych.(abstrakt oryginalny)

Code of professional ethics in accounting is a set of ethical standards, compliance with which is an indispensable element of modern accounting. Their scope and practical application is still in doubt, so you should take all possible measures to ensure a correct and their widespread use. These standards should be adhered to by employees of departments of finance and accounting ac-counting, unit managers and consultants and auditors, Self practical application of ethical standards in the opinion of the accounting staff, it is a source of information on the evaluation of ethical behavior, which should support and develop. However, strengthening the role of the professional ethics of accounting, through various actions require the cooperation of all market participants, both at the stage of education and business, and established standards and regulations.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Hendriksen, E.A., Van Breda, M.F. (2002). Teoria rachunkowości. Warszawa: PWN.
  2. Karmańska, A. (2007). Bezpieczeństwo biznesu, dylematy etyczne i profesjonalizm zawodu księgowego. [W:] T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień (red.), Rachunkowość wczoraj, dzisiaj, jutro (s. 136-144). Warszawa: SKwP.
  3. Klimczak, B. (2003). Etyka gospodarcza. Wrocław Wyd. AE we Wrocławiu.
  4. Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości (2012). Warszawa: SKwP.
  5. Maruszewska, E. (2014). Etyka we współczesnej rachunkowości a wiarygodność informacji w niej tworzonych. Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
  6. Nakonieczna, J. (2008). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych. Warszawa: Difin.
  7. Nisengole, S., Sasin, W. (2005). Vademecum finansisty i księgowego. Łódź: Agencja Wydawnicza "Interfart".
  8. Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. Dz.U. 2016, poz. 516.
  9. Voss, G. (2016). Przestrzeganie zasad etycznych w rachunkowości w ocenie kierowników jednostek. Studia Oeconomica PONANIESIA, 4 (11), 286-301.
  10. www.skwp.pl (17.12.2016).
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.127-30
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu