BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zienkiewicz Anna (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Kluczowe parametry efektywności samorządowych jednostek budżetowych (na przykładzie pedagogicznej biblioteki wojewódzkiej) - studium przypadku
Essential Parameters of the Effectiveness of Local Government Budgetary Units (for Example, Pedagogical the Provincial Library) -A Case Study
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 127, s. 359-370, tab., bibl.17 poz.
Keyword
Efektywność, Sektor publiczny
Effectiveness, Public sector
Note
JEL Classification: G14
streszcz., summ.
Abstract
Efektywność działalności prowadzonej przez organizacje publiczne jest odmienna od efektywności przedsiębiorstw. Ważną częścią składową w zarządzaniu każdą organizacją jest jej różnorodność ze względu na jej charakter i cel działania. Artykuł został napisany przy wykorzystaniu metody przeglądu literatury przedmiotu z zakresu efektywności organizacji oraz studium przypadku.(abstrakt oryginalny)

The effectiveness of the activities carried out by public organizations is different from business efficiency. An important part of the management of any organization is its diversity due to its nature and the purpose of the action. This article was written by applying the method of the review of the literature concerning the effectiveness of the organization as well as a case study.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Jastrzębska, M. (2016). Uwarunkowania pomiaru efektywności wydatków jednostek samorządu terytorialnego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 6/1 (84), 43-53.
 2. Kachniarz, M. (2012). Efektywność usług publicznych - teoria i praktyka. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
 3. Kotarbiński, T. (1973). Traktat o dobrej robocie. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 4. Koźmiński, A.K., Jemielniak, D. (2008). Zarządzanie od podstaw. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 5. Michalski, E. (2014). Zarządzanie przedsiębiorstwem. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.
 6. Nowak, E., Nieplowicz, M. (red.) (2011). Rachunek kosztów i pomiar dokonań. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28.02.2013 w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych. Dz.U. 2013, poz. 369.
 8. Rummler G.A., Brache, A.P. (2000). Podnoszenie efektywności organizacji. Warszawa: PWE.
 9. Rutkowska, A. (2013). Teoretyczne aspekty efektywności - pojęcie i metody pomiaru, Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finanse, 1 (4), 439-453.
 10. Schermerhorn, J.R. Jr (2008). Zarządzanie. Kluczowe koncepcje. Warszawa: PWE.
 11. Strąk, T. (2012). Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych. Warszawa: Difin.
 12. Szymańska, E. (2010). Efektywność przedsiębiorstw - definicje i pomiar. Rocznik Nauk Rolniczych, Seria G.T., 97 (2).
 13. Ustawa z 7.09.1991 o systemie oświaty. Dz.U. 2016, poz. 1943, z późn. zm.
 14. Ustawa z 27.09.1997 o bibliotekach. Dz.U. 2012, poz. 642, z późn. zm.
 15. Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2016, poz. 1870, z późn. zm.
 16. Wilczyński, R. (2014). Pomiar efektywności a cele przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 803, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 66, 547-558.
 17. Ziębicki, B. (2014). Efektywność organizacyjna podmiotów sektora publicznego. Kraków: Wyd. UE w Krakowie.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.127-32
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu