BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bałandynowicz-Panfil Katarzyna (Uniwersytet Gdański)
Title
Wiek a wizerunek naukowców w mediach - stereotypy zdominowane przez kult młodości
Source
Horyzonty Wychowania, 2017, vol. 16, nr 39, s. 29-45, rys., bibliogr. 34 poz.
Horizons of Education
Issue title
Wizerunek naukowca w mediach
Keyword
Pracownicy naukowi, Media, Nauka, Ludzie starsi
Academic staff, Media, Science, Elderly people
Note
streszcz., summ.
Abstract
CEL NAUKOWY: Celem opracowania jest wykazanie roli mediów w kształtowaniu wizerunku naukowca ze szczególnym uwzględnieniem analizy dotyczącej różnic w postrzeganiu młodszych i starszych naukowców. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawowym problemem badawczym jest określenie schematu kreowania wizerunku naukowców przez media, utrwalania stereotypów oraz ulegania kultowi młodości. Wykorzystane narzędzia badawcze to pogłębiony przegląd literatury, a także analiza komparatywna wtórnych wyników badań i danych statystycznych. PROCES WYWODU: Wywód składa się z trzech części. Pierwsze wnioski w zakresie schematu kształtowania wizerunku naukowca przez media powstały na podstawie studiów literaturowych oraz analizy badań DAST. Część druga to zestawienie obrazu naukowca kreowanego przez media oraz wynikającego z danych statystycznych. Dane pochodzą z baz: EUROSTAT i OECD i dotyczą cech charakteryzujących naukowców. Część trzecia podejmuje problem kultu młodości jako silnej determinanty promującej wizerunek młodych naukowców w mediach. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Kluczową rolę w zewnętrznym kreowaniu wizerunku naukowca odgrywają media, zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Charakter budowanego w nich obrazu ludzi nauki jest bardzo schematyczny i utrwala stereotypowe postrzeganie nauki i wizję naukowców jako młodych mężczyzn, ubranych w biały fartuch, wykonujących prace laboratoryjne. Obraz ten jest jednak daleki od rzeczywistości. Jeden z przykładów to nadreprezentacja młodych naukowców, co jest spójne z kulturą masową opartą na kulcie młodości, ale nie odzwierciedla realnych proporcji wiekowych ludzi nauki. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Zrozumienie schematu budowania wizerunku naukowców w mediach oraz oddziaływania wykreowanych obrazów na społeczny odbiór ludzi nauki jest niezmiernie istotne dla optymalizowania strategii budowania przewagi konkurencyjnej w świecie nauki.(abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The objective of the study is to demonstrate the role of media in shaping the image of a scientist with a special focus on the analysis of differences in the perception of young and older scientists. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The main research problem is to determine the pattern of creating the image of scientists by media, curing stereotypes and be subjected to the cult of youth. Used research tools are: a review of the literature, and comparative analysis of results and statistical data. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The line of reasoning consists three parts. First conclusions on the scheme of shaping the image of the scientist in media were based on literature studies and analysis of DAST researches. The second part is a comparison of the scientists' image created by media and statistics concerning scientists. Data derived from bases: EUROSTAT and OECD and are relate to characteristics of scientists. The third part raises the issue of the cult of youth as strong determinants of promoting the image of young scientists in media. RESEARCH RESULTS: The key role in creating an external image of scientists is played by media, both among children and adults. The image of scientists is very schematic and reinforces stereotypical perception of science and scientists, as young men, dressed in a white lab coat, doing laboratory experiments. This image, however, is far from reality. One example is the overrepresentation of young scientists, which is consistent with pop culture and based on the cult of youth, but does not reflect the real proportion of age of people in science. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: Understanding the scheme of building the image of scientists in media and the impact of created images on public perception of people of science is extremely important for optimizing the strategy of competitive advantages in the world of science(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Acewicz, M. (2012). Czynniki więżące autorytet. Economy and Management, 3, 7-23.
 2. Adams, C.W. (1946, October). The age at which scientists do their best work. Isis, Vol. 26, No. 3/4, 166-169.
 3. Antczak, S.L. (2014, August 5). Who Says Scientists Peak By Age 50? Some are doing the best work of their lives later in life. Next Avenue. Pozyskano z: http://www.nextavenue.org/who-says-scientists-peak-age-50/ (dostęp: 09.02.2017).
 4. Chambers, D.W. (1983) Stereotypic Images of the Scientist: The Draw-A-Scientist Test. Science Education, 67(2), 255-265.
 5. Czechowska-Derkacz, B. i Łosiewicz, M. (2015). Uczelnie w medialnym kryzysie - dychotomiczny obraz naukowca i uczelni wyższej w mediach. Naukowy Przegląd Dziennikarski, 4, 42-61.
 6. Denis, W. (1973). Age and Productivity among Scientists. W: B.T. Eiduson i L. Beckman (red.), Science as a Career Choice. Theoretical and Empirical Studies. Nowy Jork: Russell Sage Foundation, 469-471.
 7. EUROSTAT. (2016a), Human resources in science and technology - stocks. Eurostat. Statistic Explained. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Human_resources_in_science_and_technology_-_stocks#Further_Eurostat_information (dostęp: 28.12.2016).
 8. EUROSTAT. (2016b). Active population by sex, age and citizenship (1 000). Pozyskano z: http://appsso.eurostat.ec.europa.e/nui/show.do?dataset=lfsa_agan〈=en (dostęp: 08.02.2017).
 9. EUROSTAT. (2016c). Employees by sex, age and occupation (1 000). Pozyskano z: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (dostęp: 08.02.2017).
 10. EUROSTAT. (2017). HRST by category, sex and age. Pozyskano z: http://appsso.eurostat.ec.europa./nui/submitViewTableAction.do (dostęp: 07.02.2017).
 11. Fedorov, A. (2015). Media Stereotypes Analysis in Classroom at the Student Audience. European Journal of Contemporary Education, Vol. 12, Is. 2, 158-162.
 12. Haboush, A., Warren, C.S. i Benuto, L. (2012). Beauty, Ethnicity, and Age: Does Internationalization of Mainstream Media Ideals Influence Attitudes Towards Older Adults? Sex Roles, 66.
 13. Jach, Ł. (2015). Nauka a media: wybrane sposoby prezentowania elementów systemu naukowego we współczesnych środkach masowego przekazu. Chowanna, 233-250.
 14. Jurek, K. (2011). Znaczenie symboliczne i funkcje koloru w kulturze. Kultura - Media - Teologia, 6, 68-80.
 15. Kerkhoven, A.H. (2016). Gender Stereotypes in Science Education Resources: A Visual Content Analysis. PLoS ONE, 11(11), 1-13.
 16. Kroon, A.C. i in. (2016). Poles Apart: The Processing and Consequences of Mixed Media Stereotypes of Older Workers. Journal of Communication, 66, 811-833.
 17. Kulczycki, E. (2017). Definicja młodego naukowca. Rzecznik Praw Obywatelskich popiera propozycję Rady Młodych Naukowców. Pozyskano z: http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/definicja-mlodego-naukowca-rzecznik-praw-obywatelskich-popiera-propozycje-rady-mlodych-naukowcow/ (dostęp: 05.02.2017).
 18. Kwiek, M. (2016, March). The European research elite: a cross-national study of highly productive academcs in 11 countries. Higher Education, Volume 71, Issue 3, 379-397.
 19. Locke, S. (2005). Fantastically reasonable: ambivalence in the representation of science and technology in super-hero comics. Public Understanding of Science, 14, 25-46.
 20. Łosiewicz, M., Ryłko-Kurpiewska, A., Bałandynowicz-Panfil, K., Czechowska-Derkacz, B. i Waloteko-Ściańska, K. (2016). Identity and image in media communication. Galway, Gdynia: Wydawnictwo Novae Res. Marvel database. Pozyskano z: http://marvel.wikia.com/wiki/Category:Scientists.
 21. Matthews, D. (2016, January 20). Research quality declines with scientists' age, study finds. Times Higher Education. Pozyskano z: https://www.timeshighereducation.com/news/research-quality-declines-with-scientists-age-studyfinds# (dostęp: 02.02.2017).
 22. Mcluhan, M. (1994). Understanding Media. The Extensions of Man. London: The MIT Press.
 23. Młodożeniec, M. i Knapińska, A. (2013). Czy nauka wciąż ma męską płeć? Udział kobiet w nauce. Nauka, 2, 47-72.
 24. MNiSW. (2015). Nabór kandydatów na członków Rady Młodych Naukowców V kadencji. Komunikat z dnia 16 kwietnia 2015.
 25. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pozyskano z: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/nabor-kandydatow-na-czlonkow-rady-mlodych-naukowcow-v-kadencji.html (dostęp: 05.02.2017).
 26. MNiSW. (2016). Stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pozyskano z: http://www.nauka.gov.pl/stypendia-dla-mlodych-naukowcow/ (dostęp: 02.02.2017).
 27. Morozowski, M. i Popadiak-Kuligowska, T. (2016). Ekspertyza programów informacyjnych głównych wydań TVP1 Wiadomości, TVN Fakty, Polsat Wydarzenia z okresu 4.02.2016 r. do 11.02.2016 r. Raport końcowy. Warszawa: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
 28. OECD. (2017). R-D personnel by sector of employment and field of science. Pozyskano z: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PERS_SCIENCE (dostęp: 06.02.2017).
 29. Özel, M. (2012, Autumn). Children's Images of Scientists: Does Grade Level Make a Difference? Educational Sciences: Theory & Practice - Special Issue, 3187-3198.
 30. Rada Unii Europejskiej. (2015). Advancing gender equality in the European Research Area - Council conclusions, 14846/15, Bruksela, 1 grudnia.
 31. Rehman, S.U., Nietert, P.J., Cope, D.W. i Kilpatrick, A.O. (2005). What to wear today? Effect of doctor's attire on the trust and confidence of patients. The American Journal of Medicine, Vol. 118, No. 11, November, 1279-1286.
 32. Sochacki, Ł. (2014). "Naukowiec jak malowany". Uwagi o micie i komiksie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, MCCCXXXVI, Prace Etnograficzne, tom 42, z. 3, 245-256.
 33. Steinke, J., Knight Lapinski, M., Crocker, N., Zietsman-Thomas, A., Williams, Y. i Kuchibhotla, S. (2007, September). Assessing Media Influences on Middle School-Aged Children's Perceptions of Women in Science Using the Draw-A-Scientist Test (DAST). Science Communication, Vol. 29, No. 1, 35-64.
 34. Tatalovic, M. (2009). Science comics as tools for science education and communication: a brief, exploratory study. Journal of Science Communication, 8(4), December, A02.
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2017.163902
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu