BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pluciński Michał (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Poland's Maritime Policy - the Past, a new Approach
Polityka morska Polski - przeszłość, nowe podejście
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 128, s. 7-19, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Polityka morska
Maritime policy
Note
JEL Classification: R48
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest analiza dotychczasowych etapów rozwoju gospodarki morskiej Polski oraz realizowanej w stosunku do niej polityki morskiej. Zaprezentowano w nim także rolę czynnika publicznego, w tym powstałych po rozpoczęciu transformacji gospodarczej Polski niezależnych samorządów terytorialnych, w realizacji polityki morskiej Polski. W końcowej części artykułu przedstawiono, promowane przez UE, nowe zintegrowane podejście do polityki morskiej. Przeniesienie na grunt polski zintegrowanego podejścia do różnych obszarów polityki morskiej prezentuje dokument Polityka Morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku), przyjęty przez Radę Ministrów RP w dniu 17 marca 2015 r. Przyszła polityka morska Polski pod względem charakteru będzie bardziej zbliżona do polityki regionalnej niż do typowych polityk branżowych. W jej realizację, w większym stopniu niż dotychczas, zaangażowane będą inne niż administracja państwowa podmioty, w tym samorządy regionalne i lokalne.(abstrakt autora)

The article aims at analyzing the prior stages of Poland's maritime economy development and maritime policy operated towards it. There is also presented the role of the public factor with regard to Poland's maritime policy, including independent, local governments which were established after the economic transformation of Poland had begun. The last part of the article concerns a new, integrated approach to maritime policy advocated by the EU. An integrated approach towards various areas of maritime policy employed in Poland is presented in the document Polityka Morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) [The Republic of Poland's maritime policy until 2020 (with an outlook to the year 2030)], approved by the Council of Ministers on 17 March 2015. As regards its nature, the future maritime policy employed by Poland will be much more similar to a regional policy than to typical sectorial policies. Entities different to state administration, including regional and local governments, will be, to a greater extent than previously, involved in its employment.(author's abstract)(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. COM (2008). Committee of The Regions and The European Economic and Social Committee, Green Paper on Territorial Cohesion Turning territorial diversity into strength. Brussels, 6.10.2008, 616 final.
 2. COM (2010). Communication from The Commission Europe 2020, A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Brussels, 3.03.2010, 2020 final.
 3. COM (2012). Communication from The Commission to The Council, The European Parliament, The European Economic and Social Committee and The Committee of The Regions, "Blue Growth", opportunities for marine and maritime sustainable growth. Brussels, 13.09.2012, 494 final.
 4. COM (2013). Communication from The Commission to The Council, The European Parliament, The European Economic and Social Committee and The Committee of The Regions, "Blue Belt", a single transport area for EU shipping. Brussels, 8.07.2013, 510 final.
 5. Gronowski, F. (1998). O uprawie morza i nie tylko. Czas Morza, 1 (10).
 6. Hutnikiewicz, A. (1995). Główne etapy polityki morskiej Polski Ludowej. Nautologia, 3.
 7. Kotowska, I., Mańkowska, M., Pluciński, M. (2012). Program rozwoju polskich portów morskich do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). Opracowanie zrealizowane na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury RP. Warszawa.
 8. Luks, K. (2009). Port Elbląg w polityce morskiej państwa. Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.
 9. Luks, K. (2011). Czy Polska ma politykę morską? In: J. Zaucha (ed.), Polskie drogi polityki morskiej. Od wizji do działania. Gdańsk: Wydawnictwo Instytutu Morskiego w Gdańsku.
 10. Piskozub, A. (1986). Polska morska. Czyn XX wieku. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie Gdańsk.
 11. Pluciński, M. (2013). Polskie porty morskie w zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym. Warszawa: CeDeWu.
 12. Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) (2015). Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 13. Pyć, D. (2016). Polska błękitna gospodarka morska. Kilka refleksji o znaczeniu integracji w polityce morskiej Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, 23 (6).
 14. Szydarowski, W., Zaucha, J. (2011). O terytorializację polityki morskiej polski. In: J. Zaucha (ed.), Polskie drogi polityki morskiej. Od wizji do działania. Gdańsk: Wydawnictwo Instytutu Morskiego w Gdańsku.
 15. The Green Paper (2006). Towards a future Maritime Policy for the Union: A European vision for the oceans and seas, COM (2006), 275 final of 7.06.2006.
 16. The Blue Paper (2007). An Integrated Maritime Policy for the European Union, COM (2007), 575 final of 10.10.2007
 17. Waldziński, D. (1999). Miejsce i rola samorządów w polskiej polityce morskiej. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
 18. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1081_pl.htm?locale=en (23.03.2017).
 19. Communication from The Commission to The European Parliament, The Council, The http://www. cy2012.eu/index.php/en/political-calendar/areas/transport-telecommunications-energy/informal- ministerial-meeting-on-eu-integrated-maritime-policy (3.12.2014).
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.128-01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu