BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gruda Mieczysław (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa), Derkowski Radosław (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Ekonomiczne skutki wdrażania usług rolno-środowiskowych w rolnictwie
Economic effects of lmplementing agri-environmental measures in agriculture
Source
Ekonomia i Środowisko, 2010, nr 1 (37), s. 201-219, tab.,wykr.,bibliogr.11 poz.
Economics and Environment
Keyword
Polityka rolna, Środowisko przyrodnicze, Gospodarka
Agricultural policy, Natural environment, Economy
Note
summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie ekonomicznych skutków dla rolnictwa wdrażania pakietów rolno-środowiskowych (RŚ) na poziomie makroekonomicznym oraz na poziomie gospodarstwa na obszarach o ograniczonych warunkach gospodarowania (45% powierzchni UR badanej próby), strefach priorytetowych (SP), (69 stref zajmujące 31,8% powierzchni ogólnej kraju). obszarach przyrodniczo wrażliwych (4 strefy) oraz obszarach chronionych Natura 2000 (o 40% obszarowo mniejszy niż SP). Badania empiryczne przeprowadzone zostały na polskiej próbie FADN, która wynosi około 12100 obiektów. Próba FADN dla całej UE liczy około 84 tys. Dla lat 2006 i 2007 materiał empiryczny został szacowany na próbie odpowiednio N = 11939 i N = 12178 obiektów. Polska próba FADN pokrywa 14,9% populacji gospodarstw UE. Gospodarstwa rolno-środowiskowe FADN to 9,7% ilości gospodarstw korzystających z dopłat w 2006 roku i 13,6% w 2007 roku. W 2008 roku realizowane było w kraju około 100 tys. nowych i kontynuowanych projektów RŚ(abstrakt oryginalny)

The paper discusses the issue of determining the impact of agri-environmental limitation on agriculture. The work is based on FADN data from 2006 and 2007. Agri-environmental programmes were used in 2006 by 9,7% of agricultural holdings. In 2007 this number increased to 13,6%. In the examined period, agri-environmentai payments generated 17,3% of agricultural income in 2006 and 7,4% of agricultural income in 2007. The second part of the paperconcentrates on the evaluation offactors contributing to the conditions forobtaining agri-environmental measures, developed for 5 groups of factors contributing to such conditions from external positive and negative factors to political institutions. in total, 21 variables were examined. The main findings suggest that implementation and level of agri-environmental measures (AEMs) depend, to a great extent, on agricultural lobby, political institutions and demand for positive external effects. Impact analysis has been carried out using an econometric model for the data from 15 regions (countries) and Poland in the FADN regional perspective. The final chapter is devoted to environmental tax instruments in the EU Member States and their impact on the developmental situation of the agricultural sector in Poland and the EU.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. M. Gruda, Analiza ekonomiczna skutków wdrażania ograniczeń rolno-środowiskowych w ro1nictwie (warianty rozwiązań), IERiGŻ-PIB, Warszawa 2007, maszynopis, s. 21.
 2. D. Bertoni, A.Olper, The Political Economy of EU Agri-environmental measures: An empirical Assessment at the Regional Level, Congress EAAE, Copenhagen 2005.
 3. T.J. Considine, D.F. Larson, The environment as afactor production, "Journal of Environmental Economics and Management" 2006 Vol. 52, p. 645-662.
 4. M. Gruda, M. Kwasek, Czynnik pozyskiwania nakładów rolno-środowiskowych w Polsce i innych krajach UE w ramach polityka rolno-środowiskowej (podejście modelowe), IV Konferencja Naukowa im. prof. A. Zeliasia, poświęcona modelowaniu i prognozowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Zakopane 20-23 kwietnia 2010, s.37.
 5. Ocena integracji ochrony środowiska z polityką rolną UE, Europejska Agencja Środowiska, Kopenhaga 2006.
 6. J.S. Zegar, Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (10). Raport końcowy, synteza i rekomendacje, "IERiGŻ-PIB" 2009 nr 175.
 7. Study on the Economic and Environmental Implications of the Use Environmental Taxes and Charges in the European Union and its Member States. Final Report, Ecotec, April 2001, s. 3.
 8. Analiza bodźców podatków proekologicznych w wybranych krajach zachodnich i możliwość ich y wprowadzenia w Polsce, red. J. Famielec, Wyd. AE, Kraków 2003, s.12.
 9. L. Moller, Znaczenie polityki ochrony środowiska z punktu widzenia przedsiębiorstw, w: Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem, red. M. Kramer, M. Urbaniec, A. Kryński, t. 1, Warszawa 2004, s. 239.
 10. Dz. U. rr 29 poz. 257 z późn. zm.
 11. Taxation trends in the European Union. Main resultats, Eurostat European Commision, 2009.
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu