BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Banach-Kobyra Angelika (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Analiza sytuacji przedsiębiorstw budowlanych w Polsce w latach 2007-2015
Analysis of the Construction Companies Situation in Poland in2007-2015
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2017, vol. 51, nr 5, s. 8-17, tab., rys., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo budowlane, Finanse przedsiębiorstwa, Sytuacja finansowa, Analiza empiryczna, Rentowność przedsiębiorstwa
Construction company, Enterprise finance, Financial situation, Empirical analysis, Enterprise profitability
Note
JEL Classification: G320; G330; G340
summ., streszcz.
Abstract
Celem artykułu było określenie sytuacji przedsiębiorstw sektora budowlanego w Polsce. Analizy przeprowadzono w oparciu o dane statystyczne odnoszące się do wskazanych przedsiębiorstw, w horyzoncie czasowym obejmującym lata 2007-2015. Jako dodatkową cechę sytuacji finansowej badanej branży wskazano statystyki dotyczące upadłości w tym obszarze we wskazanych latach analizy. Przeanalizowano szereg cech mierzalnych, takich jak wielkość należności, zobowiązań, przychodów z tytułów różnych działalności czy też zysku netto badanej grupy przedsiębiorstw. Doprowadziło to do sformułowania wniosku, iż sytuacja badanej branży w latach 2007-2015 może zostać określona jako pozytywna. Dodatkowo twierdzi się, że wielkości upadłości wśród firm analizowanej branży odzwierciedlają jej sytuację, co do której wnioski wyciągnąć można z aspektów przeanalizowanych w toku badań.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to determine the situation of construction sector companies in Poland. The analyzes were carried out on the basis of the statistical data related to the indicated companies, in the years 2007-2015. As an additional feature of the financial situation of the studied sector, there were pointed out statistics on bankruptcies in this area in the indicated years of analysis. Many of measurable characteristics were analyzed, such as the size of receivables, liabilities, revenues of different activities or net profit of the studied group. This led to the conclusion that the situation of the construction industry in the years 2007-2015 can be defined as positive. In addition, it should be noted that the size of the bankruptcy of analyzed enterprises reflects the situation, about which conclusions can be drawn from the aspects analyzed in the study.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Biuro Danych Lokalnych, www.bdl.stat.gov.pl [dostęp: 13.10.2017].
  2. Coface, www.coface.pl [dostęp: 13.10.2017].
  3. Bombiak E., Modele dyskryminacyjne jako metoda oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, "Administracja i Zarządzanie" 2010, nr 86.
  4. Forgang W.G., Einolf K.W., Management Economics: An Accelerated Approach, M.E. Sharpe Inc., New York 2007.
  5. Siemińska E., Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Dom Organizatora, Toruń 2002.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.5.9
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu