BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bilewicz Ewa (University of Szczecin, Poland)
Title
Structure of the International Investment Position of new European Union Member States in 2007-2016
Struktura międzynarodowej pozycji inwestycyjnej nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej w latach 2007-2016
Source
Trends in the World Economy, 2017, vol. 9, s. 43-57, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Regionalisation Issues in the Age of Global Shifts
Keyword
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna, Stabilność finansowa, Rozszerzenie UE
International investment position, Financial sustainability, EU enlargement
Note
JEL Classification: F36
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem opracowania jest ukazanie wpływu kryzysu finansowego na strukturę rodzajową międzynarodowej pozycji inwestycyjnej krajów, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 roku i później. Badanie przeprowadzono dla lat 2007-2016. Pracę podzielono na dwie części. W pierwszej przedstawiono rolę struktury rodzajowej pasywów i aktywów zagranicznych dla stabilności zewnętrznego finansowania gospodarki, w drugiej zaś strukturę międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto (MPI netto) tych państw oraz jej zmiany po kryzysie. Z przeprowadzonych badań wynika, że po kryzysie w większości badanych krajów wzrósł udział zagranicznych inwestycji bezpośrednich w strukturze zobowiązań zagranicznych. W efekcie zmniejszyło się ryzyko związane z ich wysoką ujemną MPI netto. W strukturze aktywów zagranicznych krajów niebędących członkami strefy euro dominowały aktywa rezerwowe.(abstrakt oryginalny)

The objective of this paper is to demonstrate the impact of the financial crisis on the structure of international investment position of the states that acceded the European Union in 2004 and later. The study was conducted for the years of 2007-2016. The paper is divided into two parts. The first part presents the role of the structure of foreign assets and liabilities for the stability of external financing of an economy, while the second part demonstrates the structure of net international investment position (net IIP) of those countries and its changes after the crisis. From the study conducted it follows that in a majority of the researched countries the share of foreign direct investments within their foreign liabilities increased after the crisis. As a result, the risk related to their high negative net IIP diminished. Reserve assets dominated in the structure of foreign assets of the states that are not part of the euro zone.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alessandrini, P., Hallett, A., Presbitero, A., Fratianni, M. (2012). The Eurozone crisis: Fiscal fragility, External Imbalances, or Both? Retrieved from: http:// voxeu.org/article/eurozone-crisis-fiscal-fragility-external-imbalances-or-both (10.06.2017).
 2. Brzozowski, M., Śliwiński, P., Tochorek, G. (2014). Wpływ zmienności kursu walutowego na strukturę napływu kapitału. Implikacje dla Polski. Warszawa: NBP.
 3. Claessens, S., Dooley, M., Warner, A. (1995). Portfolio Capital Flows: Hot or Cold? World Bank Economic Review, 9, 153-174.
 4. Eurostat Database. Retrieved from: http://ec.europa.eu/eurostat (10.09.2017).
 5. Fidora, M., Schmitz, M., Tcheng, C. (2017). Reducing Large Net Foreign Liabilities. European Central Bank Working Paper Series No 2074.
 6. Gross, D. (2015). The Eurozone Crisis as a Sudden Stop: It is the Foreign Debt Which Matters. Retrieved from: http://voxeu.org/article/eurozone-crisis-and-foreign-debt (15.06.2017).
 7. International Monetary Fund (2013). The Yin and Yang of Capital Flow Management: Balancing Capital Inflows with Capital Outflows. World Economic Outlook: Transition and Tensions. October.
 8. Knap, R. (2016). Struktura rodzajowa zagranicznych aktywów i pasywów a zmiany międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Polski. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 3 (81), 117-130.
 9. Komisja Europejska (2016). Sprawozdanie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego i Europejskiego Komitetu SpołecznoEkonomicznego przedkładane w ramach mechanizmu ostrzegania na 2017 r. COM(2016) 728 Final.
 10. Krugman, P., Obstfeld, M. (2007). Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka. T. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Lojsch, D., Rodriguez-Vives, M., Slavik, M. (2011). The Size and Composition of Government Debt in Euro Area. European Central Bank Occasional Paper Series No 132.
 12. Loungani, P., Razin, A. (2001). How Beneficial Is Foreign Direct Investment for Developing Countries? Finance & Development, 38 (2), June.
 13. NBP (2016). Raport o stanie równowagi polskiej gospodarki. Warszawa: NBP.
 14. OECD (2012). International Capital Mobility: Structural Policies to Reduce Financial Fragility? OECD Economics Department Policy Notes No 13. June.
 15. Svrtinov, V., Trajkovska, O., Kostadinovski, A. (2013). The Impact of Financial Instability on FDI Dynamics. International Scientific Conference: "Finance and Economic Accounting-the Current Situation, Trends and Prospects". Retrieved from: http://eprints.ugd.edu.mk/8576 (20.08.2017).
 16. UE (2011). Regulation (EU) No 1176/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on the prevention and correction of macroeconomic imbalances 23.11.2011. Dz. Urz. UE L 306/25.
Cited by
Show
ISSN
2081-4046
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu