BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lorek Elżbieta (Urząd Statystyczny w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Badań Regionalnych.)
Title
Elżbieta Lorek, Zasoby informacyjne statystyki publicznej w procesie monitorowania i ewaluacji polityki spójności na szczeblu regionalnym
Information Resources of Public Statistics in the Process of Monitoring and Evaluation of the Cohesion Policy at the Regional Level
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 44, s. 251-261, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Uwarunkowania funkcjonowania gospodarki cyfrowej
Keyword
Statystyka regionalna, Zasoby informacyjne przedsiębiorstwa, Polityka spójności, Ewaluacja
Regional statistics, Enterprise information resources, Cohesion policy, Evaluation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Monitorowane i ewaluacja polityki spójności nie byłyby możliwe bez odpowiedniego zestawu metod oraz narzędzi. Szczególnie przydatne do oceny efektywności działań prowadzonych w ramach tej polityki są zasoby informacyjne statystyki publicznej. Statystyka publiczna spośród szerokiego wachlarza zasobów informacyjnych dysponuje również narzędziami dedykowanymi systemowi monitorowania i ewaluacji polityki spójności na szczeblu regionalnym. Stają się one szczególnie przydatne w kontekście konieczności pomiaru stopnia zróżnicowania warunków ekonomicznych i społecznych w regionach europejskich.(fragment tekstu)

Monitoring and evaluation of the cohesion policy would not be possible without an appropriate set of methods and tools. Information resources of public statistics are especially useful for the assessment of the effectiveness of activities carried out within the cohesion policy. Public statistics in a wide range of information resources has also its tools dedicated to the monitoring and evaluation systems of the cohesion policy at the regional level. They are particularly useful to measure the extent of equality of the economic and social conditions in European regions.The purpose of this article is to present the activities carried out by public statistics at the voivodship level in the process of monitoring and evaluation of the cohesion policy. Tasks in this regard are realized by using information resources of public statistics. This study presents these information resources of public statistics that are particularly useful in the observation of activities and processes within the cohesion policy and in programming and providing opinions on these activities and processes.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kierunki rozwoju statystyki publicznej do 2017 roku, GUS, Warszawa 2012.
  2. Olejniczak K., Wprowadzenie do zagadnień ewaluacji, w: Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki, red. K. Olejniczak, M. Kozak, B. Lendzion, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
  3. Oleński J., Ekonomika informacji, PWE, Warszawa 2001.
  4. Oleński J., Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa 2006.
  5. Pieniążek M., Rogalińska D., Statystyka publiczna w procesie monitorowania wymiaru terytorialnego polityki spójności, "Prace Naukowe" Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 380, Wrocław 2015.
  6. Statystyka publiczna - współczesne oblicze, GUS, Warszawa 2015.
  7. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2012 r. poz. 591, z późn. zm.).
  8. Zarządzenie nr 16 prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Olsztynie (Dz. Urz. GUS Nr 7, poz. 47, z późn. zm.)
  9. http://www.kgfiks.oig.ug.edu.pl/czochanski_publikacje_pdf/czochanski-system_moni-toringu_regionalnego.pdf [dostęp 07.06.2016].
  10. http://www.staff.amu.edu.pl/~chur/bibliografia/CHURSKI%20Spojnosc %20a%20przestrzen_Dylematy%20rozwoju%20regionalnego.doc [dostęp 22.06.2016].
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu