BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borawska Monika (Urząd Statystyczny w Olsztynie, Ośrodek Badań Obszarów Wiejskich)
Title
Obszary wiejskie w statystyce publicznej
Rural Areas in Public Statistics
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 44, s. 275-285, rys., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Uwarunkowania funkcjonowania gospodarki cyfrowej
Keyword
Rozwój społeczno-gospodarczy, Obszary wiejskie, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Statystyka publiczna
Social economic development, Rural areas, Rural Development Programme, Public statistics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zasadniczą cechą obszarów wiejskich jest ich przestrzenność. Są to tereny słabiej zaludnione niż miasto, na których mieszkańcy skupiają się w bardzo wielu punktach, nie tworząc jednak dużych miejscowości. Ta specyficzna cecha obszarów wiejskich jest historycznie związana z ich strukturą gospodarczą, bezwzględnie dominująca funkcja rolnicza wymagała bowiem łatwego dostępu do pól, co zapewniały relatywnie niewielkie osady. Jednak pod wieloma względami zmiany, jakie w ostatnich latach mają miejsce na polskiej wsi, coraz bardziej upodabniają ją do miasta. Świadczy o tym m.in. wzrost poziomu wykształcenia ludności wiejskiej, coraz późniejszy wiek kobiet decydujących się na urodzenie pierwszego dziecka, poprawa wyposażenia mieszkań w podstawowe elementy infrastruktury technicznej, wzrost dostępu do telefonii komórkowej i Internetu czy wkraczanie funkcji gospodarczych i społecznych słabo lub wcale niepowiązanych z rolnictwem.(abstrakt oryginalny)

Rural areas in Poland are diverse in socio-economic, environmental and spatial terms. Their importance for the functioning of the State has provided not only a dominant function of agricultural production, but also a significant and growing percentage of the rural population in recent years. In order to appropriate programming and monitoring processes of their development, it is necessary to provide accurate statistical information adapted to the changing conditions. The aim of the work conducted in the Statistical Office in Olsztyn is to recognise the needed information related to rural areas' development and the integration of statistical data characterizing these areas in terms of: their demographic potential, the economic situation of the population, social and technical infrastructure, non-agricultural activity, agriculture and the environment as well as the source of rural areas financing. The usage of TERYT registry identifiers enables the preparation and presentation of socio-economic phenomena in sections with a different level of accuracy according to the typology of Eurostat and the OECD, as well as for rural areas and towns with the population below five thousand. In addition, for a more complete presentation of the rural areas diversity, there are conducted methodological studies, e.g. concerning the typology of gminas as well as a study on identifying possibilities of obtaining new variables, including administrative sources. The data collected are used in publications and to supply existing information systems.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, grudzień 2011 r., s. 193.
  2. Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, lipiec 2010.
  3. Obszary wiejskie w Polsce w 2014 r., GUS i US w Olsztynie, Olsztyn 2016.
  4. Pieniążek M., Kwestia przestrzeni w kontekście rozwoju statystyki regionalnej, "Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN" 2014, nr 255, s. 108-117.
  5. Rosner A., Stanny M., Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w 2010 r., IRWiR PAN, Warszawa 2014.
  6. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa do 2020 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, kwiecień 2012.
  7. Średniookresowa strategia rozwoju kraju 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, wrzesień 2012.
  8. Zawalińska K., Rozwój obszarów wiejskich w warunkach zmieniającej się koniunktury gospodarczej, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" 2012, t. 14, z. 1, s. 580-584.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu