BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bukowski Sławomir I. (Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom, Poland)
Title
Integration of Polish Equity and Debt Securities Market with Foreign Market and Economic Growth in Poland
Integracja polskiego rynku papierów udziałowych i rynku papierów dłużnych z rynkami zagranicznymi a wzrost gospodarczy w Polsce
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2017, vol. 51, nr 5, s. 59-68, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Integracja finansowa, Wzrost gospodarczy, Papiery dłużne, Rynki zagraniczne, Modele ekonometryczne
Financial integration, Economic growth, Debt securities, Foreign markets, Econometric models
Note
JEL Classification: C58; F43; E44;F15; F36; G15
summ., streszcz.
Abstract
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy integracja polskiego rynku udziałowych papierów wartościowych oraz rynku papierów dłużnych z rynkami zagranicznymi wpływa na wzrost gospodarczy w Polsce. Sformułowano hipotezę badawczą, że integracja polskiego rynku udziałowych papierów wartościowych oraz integracja polskiego rynku papierów dłużnych z zagranicą wpływa w sposób statystycznie i ekonomicznie istotny na rozwój rynku kapitałowego oraz wzrost gospodarczy w Polsce. Badania z zastosowaniem modeli ekonometrycznych wykazały, że wzrost stopnia integracji polskiego rynku udziałowych i dłużnych papierów wartościowych z zagranicą wywiera pozytywny i dość znaczny wpływ zarówno na rozwój rynku akcji, jak i na wzrost gospodarczy w Polsce.(abstrakt oryginalny)

The aim of the research, which is the basis of this paper, is to answer the question whether integration of Polish equity and debt securities markets with foreign market influence economic growth in Poland. The following hypothesis has been put forward: integration of Polish equity and debt securities market with foreign markets has a significant impact on the capital market development and economic growth in Poland. The results of the research with implementation of econometric models confirm the hypothesis.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baele L., Ferrando A., Hördal P., Krylova E., Monnet C., Measuring Financial Integration in the Euro Area, "European Central Bank: Occasional Paper Series" 2004, No. 14.
 2. Beck T., Al-Hussainy E., Financial Structure Dataset, revised September 2015, World Bank, Washington D.C 2015.
 3. Bukowski S.I., Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej. Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry - obszar euro, Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM, Radom 2013.
 4. Bukowski S.I., Międzynarodowa integracja rynków finansowych, Difin, Warszawa 2011.
 5. Coricelli F., Masten A.B., Masten I., Non-Linear Growth Effects of Financial Development: Does Financial Integration Matter?, "Journal of International Money and Finance" 2008, No. 27.
 6. Dębski W., Bujnowicz I., Model współzależności rozwoju systemu finansowego i wzrostu gospodarczego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania" 2008, nr 9.
 7. Dębski W., Maciejczyk I., Wdowiński P., Growth Effects of Financial Market Development in Poland: Simulations with an Econometric Model, [in:] S.I. Bukowski (ed.), Global Challenges of the 21st Century, Technical University of Radom, Radom 2010.
 8. Friedrich Ch., Schnabel I., Zettelmeyer J., Financial Integration and Growth. Is Emerging Europe Different, "EBRD Working Paper" 2010, No. 123.
 9. Greenwood J., Jovanovic B., Financial Development, Growth, and the Distribution of Income, "NBER Working Paper" 1989, No. 3189.
 10. Levine R., Finance and Growth: Theory and Evidence, 2005, http://faculty.haas.berkeley.edu/ross_levine/ papers/forth_book_durlauf_finngrowth.pdf [access: 15.10.2017].
 11. Rajan R.G., Zingales L., Financial Dependence and Growth, "American Economic Review" 1998, Vol. 88(3).
 12. Sum K., The Integration of the Financial Markets and Growth Evidence from a Global Cross-Country Analysis, "Bank i Kredyt" 2012, nr 43(3).
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.5.59
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu