BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gawryś Janusz (Społeczna Akademia Nauk), Trippner Paweł (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Title
Analiza poziomu rentowności przedsiębiorstwa na przykładzie niepublicznej uczelni wyższej w roku akademickim 2015/2016
Analysis of the Level of Profitability of an Enterprise on the Example of a Non-Public University in the Academic Year 2015/2016
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2017, vol. 51, nr 5, s. 109-117, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Rentowność przedsiębiorstwa, Szkolnictwo wyższe, Przedsiębiorstwo, Szkoły niepubliczne, Wskaźniki finansowe
Enterprise profitability, Higher education, Enterprises, Private school, Financial indicators
Note
JEL Classification:: G11; G21; G23
summ., streszcz.
Abstract
Szkolnictwo wyższe jest jednym z najważniejszych obszarów w rozwoju każdego kraju, zarówno w ujęciu rozwoju kapitału ludzkiego, jak i w kategoriach ekonomicznych (np. wzrost PKB). Autorzy w artykule koncentrują się na problemach, jakie stają przed zarządzającymi niepublicznymi uczelniami wyższymi. W części teoretycznej została zaprezentowana istota prowadzenia działalności gospodarczej oraz metody oceny poziomu rentowności w działalności podmiotów gospodarczych. Część empiryczna obejmuje analizy przeprowadzone przez Dział Controllingu Finansowego niepublicznej uczelni wyższej w zakresie poziomu jej rentowności. Wyniki analiz w sposób czytelny pokazują, że kluczowym źródłem finansowania badanej instytucji są przychody z czesnego, w szczególności wnoszonego przez studentów niestacjonarnych, dzięki którym możliwe jest finansowanie i realizowanie misji i wizji uczelni, pokrywanie deficytowych studiów w formie stacjonarnej, a także wypracowanie nadwyżki finansowej, dzięki której instytucja ma środki na rozwój i inwestycje. (abstrakt oryginalny)

Higher education is one of the most important areas in the development of each country, both in terms of human capital development and in economic terms (e.g. GDP growth). The article focuses on the problems faced by managers of private universities. The theoretical part presents the nature of economic activity and methods of assessing the level of profitability in the activities of economic entities. The empirical part of the work focuses on the analyses conducted by the Department of Financial Controlling of a private university in the area of the level of its profitability. The results of analyses clearly show that a key source of funding of the studied institution is the revenue from tuition fees, brought by part-time students in particular, which makes it possible to fund and implement the mission and vision of the University, cover the deficit activity of full time programs of study and develop financial surplus which is the source of investment and development of the institution. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Synteza badań i kierunki działania, Difin, Warszawa 2008.
 2. Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Podstawy teorii, PWN, Warszawa 2006.
 3. Iwanicz-Drozdowska M., Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2010.
 4. Jerzemowska M. (red.), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2013.
 5. Lichtarski J. (red.), Podstawy nauk o przedsiębiorstwie, AE we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 6. Marcinkowska M., Ocena działalności instytucji finansowych, Difin, Warszawa 2007.
 7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 216).
 8. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2006.
 9. Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauk o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2006.
 10. Ustawa z dnia 23 września 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 11. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 1982 r., nr 30, poz. 210 z późn. zm.).
 12. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).
 13. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r., nr 173, poz. 1807 z późn. zm.).
 14. Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 2169).
 15. Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2004.
 16. Wypych M. (red.), Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, Absolwent, Łódź 2007.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.5.109
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu