BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hirnyak Vira (University of Banking in Lviv)
Title
The Comparative Evaluation of the Effectiveness of Foreign Capital in the Capital of Banks in Ukraine
Ocena porównawcza efektywności udziału kapitału zagranicznego w kapitale sektora bankowego na Ukrainie
Source
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, nr 2 (31), s. 19-30, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Kapitał zagraniczny, System bankowy, Efektywność, Stopa zwrotu kapitału, Kapitał własny, Aktywa
Foreign capital, Banking system, Effectiveness, Return on Investment (ROI), Ownership capital, Assets
Note
JEL Classification: G21, G32, G34, L1
streszcz., summ.
Country
Ukraina
Ukraine
Abstract
Cechy charakterystyczne przejawu globalizacji i międzynarodowej integracji w stosunkach finansowych to tworzenie międzynarodowych instytucji finansowych, wejście kapitału zagranicznego na krajowe rynki finansowe oraz wzmocnienie jego wpływu na rozwój krajowych systemów finansowych. Na Ukrainie wynikiem globalizacji i międzynarodowej integracji finansowej było wejście banków zagranicznych na krajowe rynki finansowe. Nastąpiło to poprzez zakup i wchłonięcie banków ukraińskich i utworzenie w ich miejsce nowych banków z udziałem kapitału zagranicznego. Wśród głównych zalet zjawiska globalizacji jest liberalizacja rynków finansowych, otwarcie granic państwowych na kapitał międzynarodowy i jego przepływ w globalnej przestrzeni finansowej. W efekcie otwarcia rynków krajowych w krótkim okresie nastąpił wzrost udziału kapitału zagranicznego w kapitale banków ukraińskich. Wymaga to oceny efektywności udziału kapitału zagranicznego w całkowitym kapitale bankowym oraz analizy nowych trendów w krajowym sektorze bankowym, wprowadzonych przez obecność kapitału zagranicznego. Na podstawie analizy wskaźników dokonano analizy skuteczności udziału kapitału zagranicznego w kapitale krajowego sektora bankowego oraz poddano badaniu pozytywne i negatywne trendy w tych zmianach. Głównym celem artykułu jest porównawcza ocena skuteczności kapitału zagranicznego w kapitale banków na Ukrainie, a przedmiotem badania są banki zagraniczne na Ukrainie. Główną metodą zastosowaną w przeprowadzonym badaniu jest analiza ilościowa danych statystycznych.(abstrakt oryginalny)

Characteristic features of the manifestation of globalization and international integration in financial relations is the creation of international financial institutions, the entry of foreign capital into the national financial markets and strengthening its influence on the development of national financial systems. In Ukraine, the result of globalization and the international financial integration was the entry of foreign banks into the domestic financial markets by buying absorption of Ukrainian banks establishment by new banks with foreign capital. Among the main advantages of globalization environment is the liberalization of financial markets, the opening of national borders to the international movement of funds in global financial integration space and so on. Along with this in the context of globalization and openness of the national economy in a short period of time has been an increase of foreign capital in the capital of banks in Ukraine, which requires an assessment of the efficiency of capital in the total capital of the bank system and the new trends of the national banking system, introduced by the presence of foreign capital. On the basis of analysis of the indicators the assessment of the effectiveness of foreign capital in the capital of domestic banks was analyzed and positive and negative trends in their participation in the banking system of Ukraine were found. The main goal is comparative evaluation of the effectiveness of foreign capital in the capital of banks in Ukraine and the object are foreign banks in Ukraine. The main methods that are used in this article are statistics and calculations.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bonin J.P., Hasan I., Wachtel P., 2004, Bank performance, efficiency, and ownership in transition countries, BOFIT Discussion Paper, no. 7, pp. 45-60.
  2. Igosheva O., 2011, Foreign investments in banking system of Ukraine and their mechanism, http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2058.
  3. Law of Ukraine, 2009, Banks and baking activities. Law and normative acts from banking activities no. 2, pp. 4-40.
  4. National Bank of Ukraine, 2015, Commission supervision and regulation of banks decisions, 31 December, no. 657, on the distribution of banks in the group, http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=25852020.
  5. National Bank of Ukraine, 2016, Statistic materials, http://www.bank.gov.ua/control/uk/index (access 15.09.2016).
  6. Vernikov A., 2006, The share of foreign capital in the banking sector: issues and methodology, pp. 63-71, http://www.cbr.ru/publ/MoneyAndCredit/vernikov.pdf.
  7. Worldbank, 2012, Comparative effectiveness evidence of foreign and local banks, http://www.worldbank.org/.
Cited by
Show
ISSN
2080-5993
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2017.2.02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu