BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baj-Rogowska Anna (Politechnika Gdańska), Zamiar Elżbieta (Uniwersytet Gdański)
Title
Poziom rozwoju e-administracji w Polsce w ujęciu regionalnym: ocena i wnioski dla dalszych działań
E-Administration Development in the Regions of Poland: The Current Status and Recommendations for the Future
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 46, s. 23-38, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia - TIAPISZ'16
Keyword
e-administracja, Administracja publiczna, Konkurencyjność gospodarki, Benchmarking, Gospodarka cyfrowa
e-government, Public administration, Economy competitiveness, Benchmarking, Digital economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Polska administracja publiczna od wielu lat skupia się na rozwoju usług elektronicznych, przyczyniają się one bowiem do wzrostu konkurencyjności gospodarki. Realizacja idei e-administracji (ang. e-government) wymaga wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT, ang. Informationm and Communication Technologies) i ściśle się wiąże z systemami informatycznymi, które wspierają różne obszary funkcjonowania jednostek administracji publicznej. Wdrażanie tych systemów ma na celu doskonalenie realizowanych procesów, powinno także przekładać się na podnoszenie jakości i efektywności działania administracji. Obserwowane efekty prac związanych z cyfryzacją są ciągle mało satysfakcjonujące, pomimo znaczących nakładów finansowych przeznaczanych na implementację e-government w Polsce.(fragment tekstu)

The main aim of the paper is to present a comparative analysis of the electronic administration implementation status in the regions of Poland. To achieve this, a rating of individual regions' achievements is given, based on the benchmarking of local administration units' IT systems. The results are next compared with other current domestic studies of the subject. An analysis of the leading achievers' performance has identified the activities that should be considered key success factors increasing the dynamics of the e?government development in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bogan C. E., English M. J., Fraś P., Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
 2. Czekaj J., Dziedzic D., Kafel T., Martyniak Z., Benchmarking - nowa metoda doskonalenia organizacji, "Organizacja i Kierowanie" 1996, nr 1.
 3. Czynniki sukcesu i poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w Polsce, red. E. Ziemba, CeDeWu.pl, Warszawa 2015.
 4. Goliński M., E-administracja w świetle badań ONZ, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych"2015, nr 38.
 5. Kermally S., Management Ideas... in brief, Butterworth-Heinemann, Oxford 2007.
 6. Kuczewska J., Europejska procedura benchmarkingu: programy i działania, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2007.
 7. Perdał R., Czynniki rozwoju elektronicznej administracji w samorządzie lokalnym w Polsce,Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2014.
 8. Szymanek V., Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2013, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2013.
 9. Terlicka K., Wpływ technologii internetowej na funkcjonowanie instytucji publicznych na przykładzie Urzędu Miasta w Częstochowie, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej" (Zarządzanie) 2013, nr 11.
 10. Wiercińska A., Wykorzystanie benchmarkingu w zarządzaniu finansami szpitala, rozprawa doktorska, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2014.
 11. Wilkin J., Badanie dotyczące stworzenia systemu wskaźników dla oceny realizacji zasady good governance w Polsce: raport końcowy, ECORYS Polska, Warszawa 2008.
 12. 16 R. Perdał, Czynniki rozwoju elektronicznej administracji w samorządzie lokalnym w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2014.
 13. Zamiar E., Koncepcja benchmarkingu systemów informatycznych administracji samorządowej,praca doktorska (w przygotowaniu), Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2016.
 14. Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting S A, Benchmarking klastrów w Polsce - 2010: raport z badania, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 15. Ziemba E., Papaj T., Będkowski J., Egzemplifikacja e-government w Polsce - analiza porównawcza SEKAP i ePUAP, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych" 2013, nr 29.
 16. Ziemba E., Papaj T., Jadamus-Hacura M., Czynniki sukcesu e-government - perspektywa Polski i województw, "Problemy Zarządzania" 2015, z. 13, nr 2 (52).
 17. Ziębicki B., Wykorzystanie benchmarkingu w doskonaleniu działalności instytucji użyteczności publicznej (na przykładzie PPUP "Poczta Polska"), "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni" 2005.
 18. https://www.sekap.pl/katalog.seam?cid=4917 (30.10.2016).
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu