BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Górski Tomasz (Akademia Marynarki Wojennej)
Title
Specyfikacja wymagań dla chmury akademickiej w Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT
Requirements' Specification for the Academic Cloud of the MUT Centre for Advanced Studies in Systems Engineering
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 46, s. 65-76, rys., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia - TIAPISZ'16
Keyword
Chmura obliczeniowa, Szkolnictwo wyższe, Oprogramowanie, Szkolenia, Zamówienia publiczne
Cloud computing, Higher education, Software, Training, Public procurement
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem artykułu jest przygotowanie specyfikacji wymagań dla złożonego rozwiązania informatycznego na przykładzie projektu "Przebudowa budynku nr 65 na cele Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT w Warszawie" (POIS.13.01.00-00-007/12). Projektem tym kierował autor artykułu w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2015 na podstawie pełnomocnictwa Rektora Wojskowej Akademii Technicznej nr 241/RKR/P/2012. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 13.1 "Infrastruktura szkolnictwa wyższego" z kwotą dofinansowania ze środków unijnych 37 347 447,00 PLN. Na realizację kluczowych zakupów sprzętu i wyposażenia miały wpływ trzy główne czynniki. Pierwszym był krótki czas realizacji, kolejnym - innowacyjność i złożoność wdrażanych rozwiązań.(fragment tekstu)

The article describes the requirements' specification for the academic cloud of the Centre for Advanced Studies in Systems Engineering (CASE) at the Military University of Technology. The project POIS.13.01.00-00-007 / 12 was financed from the Operational Programme Infrastructure and Environment 2007-2013, activity 13.1 "Infrastructure of higher education". During the project, it was necessary to conduct a series of public tenders to purchase and deploy the hardware and equipment of CASE. The author introduces the issue of the requirements' specification for the biggest tender and its conducting in order to build and run the academic cloud. The article presents the scope of the tender. The author describes the best practices that have proven effective in the planning, preparation and conducting of the tender procedure. They were crucial to the positive outcome of the tender for the first time and without appeals.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU 2016, poz. 1020).
  2. Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach Funduszy, Strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013.
  3. Urząd Zamówień Publicznych.pl, https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_ file/0028/31987/tekst_ujednnolicony_22.06.2016.pdf (10.10.2016).
  4. Axelos.com, https://www.axelos.com/best-practice-solutions/prince2 (10.10.2016).
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu