BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalczyk Marcin (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Współpraca administracji publicznej i instytucji komercyjnych - analiza wdrożenia Profilu Zaufanego w systemie iPKO
Cooperation between the Public Administration and Commercial Institutions: The Analysis of Implementing the Trusted Profile in the iPKO System
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 46, s. 135-147, rys., tab., wykr., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia - TIAPISZ'16
Keyword
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP), Administracja publiczna, e-usługi, Profil zaufany
Electronic Platform of Public Administration Services (ePUAP), Public administration, e-services, Trusted profile
Note
streszcz., summ.
Abstract
Punktem wyjścia do dalszych rozważań zaprezentowanych w artykule jest zdefiniowanie koncepcji interoperacyjności oraz powiązanej z nią koncepcji One Stop Shop (zasady jednego punktu obsługi). Przedstawiony w artykule problem badawczy dotyczy ścisłej integracji systemów e-usług administracji publicznej poprzez m.in. upraszczanie sposobów weryfikowania tożsamości użytkowników. W założeniu autora uproszczenie tych procedur powinno przyczynić się do dalszego standaryzowania i upraszczania e-usług na zasadzie obsługi w "systemie pojedynczego portalu usług publicznych".(abstrakt oryginalny)

The following article presents the issues regarding the Trusted Profile at the Polish Platform of Public e-Services (ePUAP). It addresses the issues of standardization of e-services using the concept of One Stop Shop and the Single Sign On. The further part of the article discusses the issue of simplifying the methods of establishing and verifying the Trusted Profile using the system implemented by the PKO BP commercial bank (iPKO).(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Fath-Allah A., Cheikhi L., Al-Qutaish R. E., Idri A., E-Government Portals Maturity Models: A Best Practices' Coverage Perspective, "Journal of Software" 2015, vol. 10, no. 7.
 2. Informacja o wynikach kontroli "Świadczenie usług publicznych w formie elektronicznej na przykładzie wybranych jednostek samorządu terytorialnego", Najwyższa Izba Kontroli, Departament Administracji Publicznej, Warszawa, 22.02.2016.
 3. Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE Standard Computer Dictionary: A Compilation of IEEE Standard Computer Glossaries, New York1990.
 4. ISO/IEC, Technical Draft Report, Ref. No. JTC1 SC36 WG4 N0070, Information Technology- Learning, Education, and Training - Management and Delivery-Specification and Use Extensions and Profiles, US SC36 Secretariat, 2003.
 5. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (DzU 2015, poz. 1910 i 2090).
 6. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 roku w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej Na podstawie art. 20a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (DzU 2014, poz. 1114; DzU 2016, poz. 352 i 1579), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 6 października 2016 r, poz. 1633.
 7. Sobczak A., Zastosowanie architektury korporacyjnej jako narzędzia przeprowadzenia transformacji jednostek administracji publicznej, w: Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia, red. J. Goliński, A. Kobyliński, A. Sobczak, OW SGH, Warszawa 2016.
 8. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (DzU 2014, poz. 1114; DzU 2016, poz. 352 i 1579).
 9. Kwang T. W., Electronic ID Programs Impacting Governments and Citizens, eGov Innovation, http://www.enterpriseinnovation.net/article/citizen-eid-programs-impacting- governments-and-citizens-921990071 (3.05.2016).
 10. NIK o usługach elektronicznych w administracji publicznej, https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/ nik-o-uslugach-elektronicznych-w-administracji-publicznej.html (3.05.2016).
 11. Single sign on i kanały autoryzacji usług, Dziennik Warto Wiedzieć, Wydawca Związek Powiatów Polskich, http://wartowiedziec.org/index.php/e-administracja/aktualnosci/ 16079-single-sign-on-i-kanay-autoryzacji-usug (3.05.2016).
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu