BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karpio Andrzej (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Żebrowska-Suchodolska Dorota (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Efektywność inwestycyjna polskich funduszy emerytalnych przy zmianie benchmarku rynkowego
The Investment Effectiveness of Polish Pension Funds During the Changes of Market Benchmark
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2017, vol. 51, nr 5, s. 149-158, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Fundusze emerytalne, Efektywność inwestycji, Ranking, Benchmarking
Pension funds, Efficiency of investment, Ranking, Benchmarking
Note
JEL Classification: C10; D14; D53; E44; G23
summ., streszcz.
Abstract
Praca poświęcona jest badaniu efektywności inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych funkcjonujących na polskim rynku kapitałowym. Podstawą oceny są wskaźniki Information Ratio oraz Sharpe'a-Israelsena. W opracowaniu zdefiniowano wskaźnik rynkowy odzwierciedlający ustawowe ograniczenia nałożone na portfele funduszy emerytalnych. Okres 2008-2017 został podzielony na podokresy; w każdym z nich wyznaczono rankingi oparte na obu wskaźnikach. Następnie zbadano stabilność pozycji rankingowych zajmowanych przez fundusze emerytalne w kolejnych latach. (abstrakt oryginalny)

The paper examines the investment effectiveness of open-end pension funds existing on the Polish capital market. Information Ratio and Sharpe-Israelsen's indicators are considered to be the basis of assessment. In the paper, the market indicator was defined showing legislation limits put on open-end pension funds' portfolios. The period 2008-2017 was divided into sub-periods, in each of these the rankings, based on both indicators, were obtained. Next, the stability of the market position of open-end pension funds was calculated in the successive years.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Blatt S.L., An In-Depth Look at the Information Ratio, 2004, www.wpi.edu/Pubs/ETD/Available/etd-0824104-155216/unrestricted/Blatt.pdf [dostęp: 10.08.2017].
 2. Dybał M., Efektywność inwestycyjna funduszy emerytalnych, CeDeWu.pl, Warszawa 2008.
 3. Israelsen C.L., A Refinement to the Sharpe Ratio and Information Ratio, "Journal of
 4. Asset Management" 2005, Vol. 5(6),
 5. Karpio A., Żebrowska-Suchodolska D., Efektywność inwestycyjna funduszy emerytalnych na tle FIO stabilnego wzrostu, "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych" 2014a, nr 4.
 6. Karpio A., Żebrowska-Suchodolska D., Efektywność inwestycyjna polskich funduszy emerytalnych w okresie zmian zasad prawnych, "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych" 2016a, nr 3.
 7. Karpio A., Żebrowska-Suchodolska D., Polish Open-end Pension Funds Performance and Its Persistence, "Acta Oeconomia" 2016b, Vol. 15(1).
 8. Karpio A., Żebrowska-Suchodolska D., Strata jako podstawa oceny efektywności inwestycyjnej FIO akcji i zrównoważonych, "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych" 2014b, nr 3.
 9. Kompa K., Witkowska D., Czy otwarte fundusze emerytalne były nieefektywne?, "Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance" 2015, nr 4.
 10. Luszniewicz A., Słaby T., Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL, C.H. Beck, Warszawa 2003.
 11. Pedersen C.S., Rudholm-Alfvin T., Selecting a Risk-Adjusted Shareholder Performance Measure, "Journal of Asset Management" 2003, Vol. 4(3), DOI: https://doi.org/10.1057/palgrave.jam.2240101.
 12. Perez K., Efektywność funduszy inwestycyjnych, Difin, Warszawa 2012.
 13. Schneider C., How Useful is the Information Ratio to Evaluate the Performance of Portfolio Managers, GRIN Verlag, 2009.
 14. Witkowska D., Propozycja oceny efektywności inwestycyjnej rynków funduszy emerytalnych, "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych" 2016, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.5.149
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu