BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miziołek Tomasz (Uniwersytet Łódzki)
Title
Fundamentalne indeksowanie na rynku instrumentów o stałym dochodzie
Fundamental Indexing on the Fixed Income Market
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2017, vol. 51, nr 5, s. 211-219, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Indeksowanie fundamentalne, Fundusze ETF, Rynek instrumentów pochodnych
Fundamental indexation, Exchange Traded Fund (ETF), Derivatives market
Note
JEL Classification: G11; G15; G23
summ., streszcz.
Abstract
Fundamentalne indeksowanie na rynku instrumentów o stałym dochodzie jest alternatywną wobec tradycyjnej - wykorzystującej kapitalizację rynkową - metodą ważenia obligacji w portfelu indeksu. Polega ono na wyznaczaniu wag dla poszczególnych papierów dłużnych na podstawie czynników fundamentalnych, które pokazują potencjalną zdolność emitentów (firm lub państw) do obsługi długu i ich zdolność kredytową. Indeksy tego rodzaju funkcjonują od niedawna i są wykorzystywane przez stosunkowo niewiele instytucji finansowych, jednak ich znaczenie powinno rosnąć, gdyż - jak pokazują wyniki dotychczasowych badań - oferują one z reguły wyższe stopy zwrotu i stopy zwrotu ważone ryzykiem.(abstrakt oryginalny)

Fundamental indexing on the fixed income market is an alternative to traditional - using market capitalisation - method of weighting bonds in the index portfolio. It involves the determination of weights for individual debt securities based on fundamental factors that show the potential ability to service debt and creditworthiness of issuers - companies or states. Indices of this kind have been running since recently and are used by comparatively few financial institutions, but their significance is expected to grow because - as the research shows - they generally offer higher returns and risk-adjusted performance.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Amenc N., Goltz F., Martellini L., Improved Beta? A comparision of index weighting schemes, "Journal of Indexes" 2011, Vol. 14(1).
 2. Arnott R.D., Hsu J.C., Li F., Shepherd S.D., Applying Fundamental Index Methodology to Fixed Income, Working Paper 2007.
 3. Arnott R.D., Hsu J.C., Li F., Shepherd S.D., Valuation-Indifferent Weighting for Bonds, "Journal of Portfolio Management" 2010, Vol. 36(3), DOI: http://dx.doi.org/10.3905/jpm.2010.36.3.117.
 4. Arnott R.D., Hsu J.C., Moore P., Fundamental Indexation, "Financial Analysts Journal" 2005, Vol. 61(2), DOI: http://dx.doi.org/10.2469/faj.v61.n2.2718.
 5. Bhansali V., Namvar E., Pukthuanthong K., Shepherd S.D., A Comparision of Municipal Bond Index Weighting Schemes, Working Paper 2010.
 6. Bolla L., Fundamental Indexing in Global Bond Markets: The Risk Exposure Explains It All, "Financial Analysts Journal" 2017, Vol. 73(1), DOI: http://dx.doi.org/10.2469/faj.v73.n1.3.
 7. Hsu J.C., Li F., Kalesnik V., Does Valuation-Indifferent Indexing Work for the Real Estate Market?, "Journal of Investing" 2010, Vol. 19(3), DOI: http://dx.doi.org/10.3905/joi.2010.19.3.072.
 8. Hsu J.C., Shepherd S.D., Redefining the High Yield Credit Risk Premium, Working Paper University of California-Los Angeles and Research Affiliates 2011.
 9. Jong M. de, Stagnol L., A fundamental bond index including solvency criteria, "Journal of Asset Management" 2016, Vol. 17(4), DOI: http://dx.doi.org/10.1057/jam.2016.15.
 10. Jong M. de, Wu H., Fundamental indexation for bond markets, "The Journal of Risk Finance" 2014, Vol. 15(3), DOI: http://dx.doi.org/10.1108/JRF-05-2014-0060.
 11. Miziołek T., Zaremba A., Indeksowanie fundamentalne na polskim rynku akcji, "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia" 2016, nr 1, DOI: http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-06.
 12. Shepherd S.D., A Fundamentally Weighted Broad-Based Fixed-Income Index, "Journal of Indexes" 2012, Vol. 15(1).
 13. Tang H., Xu X.E., A Review of Fixed-Income Indexing and Index Investing, "The Journal of Wealth Management" 2017, Vol. 19(4), DOI: http://dx.doi.org/10.3905/jwm.2017.19.4.085.
 14. Thomas C.J., Bennyhoff D.G., A review of alternative approaches to fixed income indexing, "Journal of Indexes" 2012, Vol. 15(1).
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.5.211
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu