BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gołaś Jakub (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
Title
Accidents at Work in Forestry - Scale of Phenomenon and Domestic Legislative Frameworks
Source
Intercathedra, 2017, nr 33(1), s. 37-45, tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Wypadki przy pracy, Zasoby ludzkie, Leśnictwo, Prawo, Regulacje prawne
Accidents at work, Human resources, Forestry, Law, Legal regulations
Note
summ.
Abstract
The aim of this article is to present issue concerning accidents at work in forestry including scale and specificity of the phenomenon and adequate legal frameworks. The article introduces basic statistical data concerning scale, structure and causes of accidents at work in forestry. Furthermore, the author also tries to characterize legal frameworks shaping basic principles regarding prevention and proceedings related to accidents at work in forestry. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Central Statistical Office, Forestry 2016, 2016, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwolesnictwo/ lesnictwo/lesnictwo-2016,1,12.html, [access: 19.1.2017].
 2. Faulkner N. The Criminal Code, C.H. Beck 2012.
 3. Jaśkowski K., Maniewska E., Kodeks pracy. Komentarz. Ustawy towarzyszące z orzecznictwem. Europejskie prawo pracy z orzecznictwem. Tom I., LEX 2016/el.
 4. Kucharska E. The Civil Code. C.H. Beck 2015.
 5. Lach D.E., Samol S., Ślebzak K., Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Komentarz, Oficyna 2010.
 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844).
 7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2000 r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek do drewna (Dz.U. 2000 nr 36 poz. 409).
 8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596).
 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. 2006 nr 161 poz. 1141).
 10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statycznej karty wypadku przy pracy (Dz.U. 2009 nr 14 poz. 80).
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. 2009 nr 105 poz. 870).
 12. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 13. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 ze zm.).
 14. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 ze zm.).
 15. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1673 ze zm.).
 16. Witoszko W., Odpowiedzialność pracodawcy w razie dochodzenia uzupełniających roszczeń cywilnoprawnych z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2008/11.
 17. Ziółkowska A., Komentarz do art.220 Kodeksu karnego. In: Konarska-Wrzosek V. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Wolters Kluwer 201
Cited by
Show
ISSN
1640-3622
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu