BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotowska Izabela (Maritime University Faculty of Economic and Engineering of Transport)
Title
The Issue of Evaluation of a Competitive Position of a Port Enterprise. A Case Study of Bulk Cargo-Port Szczecin
Problematyka oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa portowego. Studium przypadku Bulk Cargo-Port Szczecin
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 128, s. 47-63, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Konkurencyjność, Porty morskie
Competitiveness, Seaports
Note
JEL Classification: R40
streszcz., summ.
Abstract
Konkurencyjność portów morskich jest zjawiskiem złożonym. Można ją rozpatrywać zarówno z poziomu całego regionu, portu, jak i pojedynczego przedsiębiorstwa portowego. Dokonując oceny konkurencyjności portu, należy: rozpatrzyć potencjał konkurencyjności, zidentyfikować czynniki przewagi konkurencyjnej, wskazać instrumenty konkurowania i ocenić pozycję konkurencyjną portu. W artykule zidentyfikowano poszczególne etapy oceny konkurencyjności portu, zaproponowano adekwatne czynniki i mierniki konkurencyjności i w oparciu o nie dokonano oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa Bulk Cargo Port Szczecin.(abstrakt autora)

Competitiveness of seaports is a complex issue. It may be viewed from the level of the whole region, the port itself as well as an individual port enterprise. To assess competitiveness of a port, four elements should be accounted for: evaluation of competitiveness potential, identification of factors of competitive advantage, indication of instruments of competing, and evaluation of the port's competitive position. The article discusses the individual stages of the port's competitiveness assessment and proposes adequate factors and metrics of competitiveness. On that basis, competitiveness of the Bulk Cargo-Port Szczecin enterprise was evaluated.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamkiewicz, H.G. (1999). Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Gdynia: Wyższa Szkoła Morska w Gdyni.
 2. Flejterski, S. (2010). Instytucje bankowo-finansowe w procesie transformacji gospodarki w latach 1989-2000. In: Konkurencyjność polskiej gospodarki. Szczecin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 3. Gorynia, M. (1998). Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji: mikroekonomia przejścia. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 4. Grzelakowski, A.S., Matczak, M. (2006). Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem portowym. Podstawowe zagadnienia. Gdynia: Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni
 5. Klimek, H. (2006). Konkurencyjność polskich portów morskich na bałtyckim rynku usług portowych. Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, III, 112-138.
 6. Klimek, H., Nowicki, M. (1998). Organizacja i eksploatacja portów morskich: podręcznik do ćwiczeń. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 7. Kotowska, I., Narękiewicz, P. (2003). Regularne połączenia żeglugowe jako miernik konkurencyjności portu. In: H. Salmonowicz (ed.), Polska Żegluga Liniowa i Promowa 2003: Nowe uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju polskiej żeglugi liniowej i promowej. Szczecin: Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego.
 8. Lichtarski, J. (2003). Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 9. Pluciński, M. (2013). Polskie porty morskie w zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym. Warszawa: CeDeWu.
 10. Pluciński, M. (ed.) (2016). Możliwości wykorzystania transportu wodnego śródlądowego w obsłudze zespołu portowego Szczecin-Świnoujście. Szczecin: PTE.
 11. Salomon, A. (2000). Wybrane aspekty konkurencyjności portu gdańskiego na rynku usług portowych. Spedycja i Transport, 1.
 12. Stankiewicz, M.J. (2000). Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa. Gospodarka Narodowa, 7-8, 95-111.
 13. Stankiewicz, M.J. (2002). Konkurencyjność przedsiębiorstwa: budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Toruń: TNOiK Dom Organizatora.
 14. Szwankowski, S.A. (1998). Lądowo-morskie łańcuchy transportowe. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 15. Szwankowski, S.A. (2000). Funkcjonowanie i rozwój portów morskich. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
 16. Turlejski, B. (2016). Wielki terminal zbożowy. Kurier Morski 6.07.2016.
 17. Wehrmann, A.K. (2012). Ostseehäfen erwarten Rückenwind durch Offshore-Industrie. Hansa, 5, 83-86 (translation M. Ucieszyński. Retrieved from: http://gbk.mib.gov.pl/articles.php? lng=pl&pg=1208) (15.05.2017).
 18. Wziątek-Kubiak, A. (2001). Międzynarodowa specjalizacja a konkurencyjność. Ekonomista, 4, 471-491.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.128-04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu