BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wyduba Weronika (Poznań University of Life Sciences, Poland), Kalinowski Sławomir (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Title
Material Deprivation as Exemplified by Selected Countries of the European Union
Source
Intercathedra, 2017, nr 33(1), s. 100-106, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Wykluczenie społeczne, Materialne warunki życia ludności
Social exclusion, Population's materials living conditions
Note
summ.
Country
Bułgaria, Chorwacja, Grecja, Cypr
Bulgaria, Croatia, Greece, Cyprus
Abstract
This paper attempted to identify the population at risk of material deprivation. The deprivation itself was treated as a consequence of insufficient satisfaction of needs such as: a weeklong leisure trip for all household members once a year, heating, a car, and funds for unexpected expenses. EU-SILC (European Union-Survey of Income and Living Condition) results were used in the analysis. Material deprivation was the sole focus in the evaluation of financial situation. Four EU member states were investigated: Bulgaria, Croatia, Cyprus, and Greece. An attempt was made to define the term, followed by the indication of material deprivation levels in these countries with the use of ratio analysis. It was stated that the inhabitants of Bulgaria have the greatest problem with satisfying their elementary needs. It was noted that the period of membership in the EU does not correspond to the material deprivation level. The research results lead to the assumption that the risk of deprivation depends on the socio-economic development of the given country. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Blicharz, J. (2013) Kilka uwag na temat ubóstwa wśród kobiet w Polsce, s.39.
 2. Pokrzywa, M. (2015) Wykluczenie społeczne kobiet w perspektywie pracy socjalnej. Psychologické a Sociálne Aspekty Terapie , Výchovy , Vzdelávania a Poradenstva Dneška, s. 197.
 3. Copeland, P. i Daly, M. (2012), Varieties of poverty reduction: Inserting the poverty and social exclusion target. "Journal of European Social Policy", s. 273-287.
 4. Drewnowski, J. (1977), Poverty: Its Meaning and Measurement, "Development and Change"(8), s. 183-208.
 5. Dudek, H. i Landmesser, J. (2013), Wpływ relatywnej deprywacji na subiektywne postrzeganie dochodów. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu (278), s. 142.
 6. Kalinowski, S. i Jabłońska-Porzuczek, L. (2016), Ubóstwo rodzin monoparentalnych w Unii Europejskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu (438), s. 34.
 7. Kawiorska, D. i Witoń, A. (2015), ubóstwo i wykluczenie społeczne w kontekście strategii "Europa 2020". Myśl Ekonomiczna i Polityczna, s. 153.
 8. Panek, T. (2011), Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności. Teoria i praktyka pomiaru. Warszawa: Oficyna Wydawcza Szkoły Głównej Handlowej, s.7.
 9. Panek T. i Zwierzchowski J. (2013), Porównawcza analiza sfery ubóstwa w krajach. Zeszyty naukowe - Instytut Statystyki i Demografii SGH(35), s. 7.
 10. Perek-Białas, J. (2013), Deprywacja materialna starszych gospodarstw domowych w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Acta Universitatis Lodziensis(291), s. 296-297.
 11. Rusnak, Z. (2011), Pomiar ubóstwa i wykluczenia społecznego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, s. 389.
 12. Rybczyńska, D. (1995), Poziom życia rodzin a poczucie ubóstwa. Badania socjologiczne prowadzone w rejonie Polski Zachodniej.
 13. Wolf, P., Montaigne, F. i Gonzales, G. R. (2010), Investing in statistics. Income living conditions in Europe, s. 37-56.
Cited by
Show
ISSN
1640-3622
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu