BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niewczas-Dobrowolska Magdalena (Cracow University of Economics, Poland)
Title
Food Consumers - Types and Attitudes
Konsumenci żywności - typologia i postawy
Source
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2017, nr 4, s. 22-32, rys., bibliogr. 31 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Keyword
Konsument, Zachowania konsumenta, Preferencje konsumenta, Typologia
Consumer, Consumer behaviour, Consumer preferences, Typology
Note
summ., streszcz.
Abstract
Konsumentów można scharakteryzować, biorąc pod uwagę ich preferencje, postawy wobec żywności, w tym nastawienie co do nowości na rynku żywności. Dzięki wyróżnieniu cech zachowań konsumentów można ich pogrupować w określone typy. W artykule opisano czynniki wpływające na zachowanie konsumentów, różne typologie konsumentów oraz postawę konsumentów wobec nowości na rynku żywności i kwestionariusz do jej pomiaru - Food Neophopbia Scale. Zaprezentowano wyniki badań ankietowych według Food Neophobia Scale przeprowadzone wśród 152 studentów 3 uczelni: Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Łódzkiej oraz Politechniki Krakowskiej. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż studenci odznaczają się niską postawą braku akceptacji nowości wśród żywności. Chętnie próbują nowych produktów, żywności z innych krajów i są otwarci na nowości. (abstrakt oryginalny)

Consumers can be characterized taking into account their preferences, attitudes toward food, including attitudes about novelty in the food market. By distinguishing consumer behavior, they can be grouped into specific types. The article describes factors influencing consumer behavior, different consumer typologies and consumers' attitudes toward novelty in the food market and the questionnaire for its measurement - Food Neophopbia Scale. The survey of Food Neophobia Scale was carried out among 152 students of 3 universities: University of Technology in Częstochowa, University of Technology in Łódź and University of Technology in Kraków. As a result of the conducted research, it has been found that students are characterized by low attitudes of lack of acceptance of novelty in food. They are willing to try new products, food from other countries and are open to new developments. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk G. (2002) Wybrane aspekty zachowań konsumpcyjnych i wzorców spożycia żywności w polskich gospodarstwach domowych w latach dziewięćdziesiątych. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CCCXLIII, pp. 31-32.
 2. Babicz-Zielińska E., Zabrocki R. (2007) Konsument XXI w. Przemysł Spożywczy, 1, pp. 6-8.
 3. Catterall M., Maclaran P., Stevens L. (2013) Marketing and Feminism: Current Issues and Research. Routledge.
 4. Chovanova H., Korshunov A., Babcanova D. (2015) Impact of brand on consumer behavior. Procedia Economics and Finance, 34, 615-621.
 5. Claret A., Guerrero L., Ginés R., Grau A., Hernández M.D., Aguirre E., Peleteiro J.B., Fernández-Pato C., Rodríguez-Rodríguez C. (2014) Consumer beliefs regarding farmed versus wild fish. Appetite, 79, 25-31.
 6. Coleman N.V., Williams P. (2013) Feeling like myself: Emotion profiles and societal identity. Journal of Consumer Research, 40, 203-222.
 7. Consumer behavior [Internet] 2017. Available from https://www. consumerpsycholo-gist.com/ [Accessed: 2017-01-05].
 8. Consumer characteristics, 2017. Available from: https://infogr.am/Cross-Cultural-Consumer-Characterization?src=web [Accessed: 2017-01-05].
 9. Consumer types, 2017, Available from: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= &esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwjy0vS7w-XRAhWhIJoKHX0TDxMQF gg8MAM&url=http://www.4cs.yr.com/public_ftp/_outgoing/mindsets.doc&usg=AFQjCNFhxoXA4Y3pB0h-15Nsv6DokX7ZIw&cad=rja [Accessed: 2017-01-08].
 10. Deliza R., MacFie H., Feria-Morales A, Hedderely D. (2000) The effect of consumer expectation on the evaluation of instant coffee, Brazilian Journal of Food Technology, 3, 97-105.
 11. Durante K.M., Griskevicius V., Redden J.P., White A.E. (2015) Spending on daughters versus sons in economic recessions. Journal of Consumer Research, 42, 435-457.
 12. Falkowski A., Tyszka T. (2001) Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 13. Fishbein M, Azjen I: Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1975.
 14. Font-i-Furnos M., Guerrero L. (2014) Consumer preference, behavior and perception about meat and meat products: An overview. Meat Science, 98, 361-371.
 15. Friedler K., Bless H. (2000) The formation of beliefs at the interface of affective and cognitive process, [in:] N. H. Frijda, A.S.R. Manstead, S. Bem (Eds.) Emotions and beliefs: How feelings influence thoughts. Cambridge University Press, pp. 144-170.
 16. Henderson G.R., Williams J.D. (2013) From exclusion to inclusion: an introduction to the special issue on marketplace diversity and inclusion. Journal of Public Policy Mark, 32, 1-5.
 17. Ivan C., Penev A. (2011) Chinese consumer attitudes towards the electric vehicle. Master of Science in Business Administration/Strategy and Management in International Organisations: Linkopings Universitet (Ed.). Linkopings, Sweden.
 18. Jeżewska-Zychowicz M., Babicz-Zielińska E., Laskowski W. (2009) Konsument na rynku nowej żywności. Wybrane uwarunkowania spożycia. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 19. Kieżel E. (2004) Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów. PWE, Warszawa.
 20. Kieżel E (eds.) Rynkowe zachowania konsumentów. Wydawnictwo Akademii Ekono-micznej w Katowicach, 1999.
 21. Komor M: Segmentacja europejskich konsumentów według teorii stylu życia, Marketing i Rynek, 7/2011, p. 14-19.
 22. Kowrygo B. (2000) Studium wpływu gospodarki rynkowej na sferę żywności i żywienia w Polsce. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 23. Lambkin M et al. (eds.), Consumer behavior. Concepts and European research [in Polish], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, p. 168.
 24. Meiselman H.L., King S.C., Gillette M. (2010) The demographics of neophobia in a large commercial US sample. Food Quality and Preference, 21, 893-897.
 25. Michalski E. (2003) Marketing. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, p. 153.
 26. Niemczyk A. (2010) Zachowanie konsumentów na rynku usług turystycznych, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, p. 44.
 27. Oyserman D. (2009) Identity-based motivation implications for action readiness, procedural-readiness, and consumer behavior. Journal of Consumer Psychology, 19, 250-260.
 28. Palan K.M. (2001) Gender identity in consumer behavior research: a literature review and research agenda. Acad Market Sci Review, 10, 1-31.
 29. Reed A. (2004) Activating the self-importance of consumers selves: exploring identity salience effects on judgments. Journal of Consumer Research, 31, 286-295.
 30. Zatwarnicka-Maruda B. (2009) Osobowość a zachowania nabywców (w warunkach niepewności), [w:] L. Garbarski, J. Tkaczyk (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, p. 118-123.
 31. Żelazna K., Kowalczuk I., Mikuta B. (red.): Ekonomika konsumpcji. Elementy teorii, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1733-747X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19202/j.cs.2017.04.02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu