BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żywica Ryszard (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Smoczyński Stefan S. (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Banach Joanna K. (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Modzelewska-Kapituła Monika (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Title
Techniques and Technologies Ensuring Food Safety
Techniki i technologie w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności
Source
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2017, nr 4, s. 33-41, bibliogr. 36 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Keyword
Bezpieczna żywność, Bezpieczeństwo zdrowotne żywności, Technologia, Technika
Safe food, Food health safety, Technology, Technique
Note
summ., streszcz.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest uwypuklenie udziału techniki, wielu jej rozwiązań i nowych możliwości w kształtowaniu i ochronie jakości zdrowotnej żywności określanej dzisiaj stanem bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Zapewnienie odpowiedniej jakości surowców, a następnie przygotowanej do spożycia żywności, od wielu już lat wymaga stosowania techniki i jej praktycznego wykorzystania w formie różnych technologii. Możliwości techniczne ulegały systematycznemu rozszerzaniu, co było wynikiem koniecznych działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, czyli wszystkim pełnego dostępu fizycznego do żywności. Uzyskanie niezbędnej ilości żywności o odpowiedniej jakości do wyżywienia ludności świata nie jest obecnie możliwe bez techniki i technologii. Rozwiązania techniczne muszą być zastosowane na wszystkich etapach całego cyklu produkcji żywności, to jest od agrotechniki do techniki przetwórstwa, przechowywania i dystrybucji żywności. Jednakże stosowane rozwiązania techniczne nie zawsze zmierzają do wyników korzystnych, biorąc pod uwagę uzyskiwane efekty jakości i jakości zdrowotnej żywności. Wiele spośród stosowanych systemów czy urządzeń technicznych może sprzyjać jakości zdrowotnej żywności, są jednak i takie, które w pewnych warunkach potencjalnie jej zagrażają. Jakości zdrowotnej sprzyjać mogą urządzenia techniczne stosowane podczas pozyskiwania surowców roślinnych i zwierzęcych, podczas wielu zabiegów utrwalania żywności z wykorzystaniem niskich oraz wysokich temperatur. Ponadto urządzenia techniczne stały się bardzo przydatne i sprzyjające kształtowaniu jakości zdrowotnej żywności w czasie przechowywania, magazynowania i przemieszczania wraz z dystrybucją. Jakość zdrowotna żywności może być narażona w wyniku stosowania promieniowania jonizującego, stosowania substancji sanitujących w procesie mycia i dezynfekcji, w wyniku wędzenia i grilowania. Zagrożenie jakości zdrowotnej żywności może się wiązać z wykorzystaniem inżynierii genetycznej i nanotechnologii. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to underline the contribution of numerous techniques and solutions and asses the new opportunities they provide in shaping and protecting food quality, which is currently referred to as food safety. Ensuring an adequate quality of raw materials and the food prepared for consumption, for many years has required the application of techniques and their practical use in the form of various technologies. Technological capacities have been gradually expanded due to the necessary measures aimed at ensuring food security, i.e. full physical access to food for all people. Acquiring the required amounts of food of adequate quality in order to feed the population of the world is not currently possible without techniques and technologies. Technical solutions must be used at all stages of the entire cycle of food production, i.e. from agrotechnology to the techniques of food processing, storage and distribution. However, the applied technical solutions do not always produce favourable outcomes, given the obtained effects in terms of both quality and safety of food. Many of the systems or technical devices in use may be favourable to ensure the food safety; however, some of them may, under certain conditions, pose a potential threat to it. Food safety may be supported by technical devices used at the time of acquiring plant and animal raw materials and during numerous processes of food preservation using low and high temperatures. Moreover, technical devices have become very useful and they support the shaping of food quality during the storage, handling, transport and distribution. The food safety may be jeopardised due to the application of ionizing radiation, the use of sanitising substances in the process of cleaning and disinfection, as well as smoking and grilling. A threat to the food safety may be associated with the use of genetic engineering and nanotechnology. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Banasiak J. (1999) Agrotechnologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Chądzyński A., Piróg M. (2013) Technologia procesu przechowywania owoców, warzyw i ziemniaków a układy funkcjonalno-przestrzenne obiektów. Budownictwo i Architektura, 12 (4), 21-28.
 3. Derecki J. (1975) Promieniowanie jonizujące. PWN Warszawa.
 4. Drużkowski M., Pietrzyk S. (2006) Nowoczesne metody utrwalania żywności. Labo-ratorium, 8-9, 32-35.
 5. Filimonow J., Berger S. (2005) Możliwość zastosowania GMO w produkcji żywności. Przemysł Spożywczy, 59 (5), 39-41.
 6. Głód D., Adamczak M., Bednarski W. (2014) Wybrane aspekty zastosowania nano-technologii w produkcji żywności. Żywność, Nauka, Technologia, Jakość. 596, 36-52.
 7. Grochowicz J., Bień A. (2013) Nanotechnologie i inne aktualne problemy badawcze w inżynierii żywności. Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 2/4 (6), 5-8.
 8. Jasińska M., Skryplonek K. (2015) Charakterystyka wybranych cech jakościowych serów ricotta w czasie chłodniczego przechowywania. Towaroznawcze Problemy Jakości, 2, 80-91.
 9. Kołwzan B. (2011) Analiza zjawiska biofilmu - warunki jego powstawania i funkcjo-nowania. Ochrona Środowiska, 33 (4), 3-14.
 10. Kossakowski S. (1984) Weterynaryjna ochrona radiologiczna. PWN, Warszawa.
 11. Kudełka W (2010) Inżynieria genetyczna w produkcji i kształtowaniu jakości żywności. nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 16, 115-126.
 12. Kudełka W., Małysz K. (2015) Assessment of authenticity and quality of multifloral honeys available in Malopolska markets. Polish Journal of Commodity Science, 3 (46), 68-77.
 13. Kubiak M. (2013) Nowe techniki i technologie a tradycja w procesie wędzenia produktów mięsnych. Nauki Inżynierskie i Technologie. 1(8), 39-51.
 14. Langauer-Lewowicka H., Pawlas K. (2014) Nanocząstki, nanotechnologia - potencjalne zagrożenia środowiskowe i zawodowe. Medycyna Środowiskowa, 17 (2), 7-14.
 15. Lewicki P. (1994). Higiena produkcji. Cz. IV Mycie maszyn i urządzeń. Przem. Spożywczy, 48 (2), 39-42.
 16. Lech T. (2016) Genetically modified food - regulations, economic aspects and detection strategies. Polish Journal of Commodity Science, 3, 54-64.
 17. Lisicka K. (2011) Genetycznie modyfikowane uprawy i żywność - za i przeciw. Chemik, 65, 1193-1203.
 18. Molenda J. (2007) Wybrane niekonwencjonalne metody utrwalania żywności. Medycyna Weteterynaryjna, 63 (9), 1016-1020.
 19. Moskal P. (2010) Energia jądrowa w kuchni: konserwowanie żywności za pomocą promieniowania jądrowego. Foton, 109, 8-16.
 20. Nawirska - Olszańska A. (2011) Trwała żywność. Agro Przemysł, 3-4.
 21. Nowicka P., Wojdyło A., Oszmiański J. (2014) Zagrożenia powstające w żywności minimalnie przetworzonej i skuteczne metody ich eliminowania. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2 (93), 5-18.
 22. Pietrzak-Fiecko R., Smoczyński S. (2009) Evaluation of cez-137 content in powdered cow milk from four regions of Poland. Polish Journal of Environmental Studies, 18 (4), 745-748.
 23. Pijanowski E. (1974) Chemiczne i higieniczne problemy żywnościowe: Mleko. Wyd. PAN, Warszawa.
 24. Polak E. (2007) Utrwalanie żywności metodą zamrażania i chłodzenia. Chłodnictwo, 3, 42-43.
 25. Pyrzyńska E. (2015) Wpływ procesów utrwalania na zmiany wybranych wyróżników jakościowych mleka koziego. Towaroznawcze Problemy Jakości, 1 (42), 58-64.
 26. Rudnicki F. (2013) Ogólna uprawa roli i roślin jako specjalność naukowa agronomii. Fragm. Agron. 30 (3), 16-23.
 27. Rudziński R. (2011) Zasady przechowywania i magazynowania towarów pochodzenia rolniczego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, 88, 113-126.
 28. Sajdakowska M., Oracka J. (2015) Kierunki podwyższania jakości w opinii konsumentów. Towaroznawcze Problemy Jakości, 1, 79-87.
 29. Skibniewska K. (1993) Dynamika zanikania radionuklidów w żywności (1987-1991) w świetle badań własnych. Problemy higieny PTH, Warszawa, 42, 115-116.
 30. Skibniewska K.A., Smoczyński S. (1989) Wpływ pozostałości niektórych środków sanitujących na ocenę świeżości mleka. Przegląd Mleczarski, 5, 4-7.
 31. Snopczyński T., Góralczyk K., Czaja K., Struciński P., Hernik A., Korcz W., Ludwicki K.J. (2009) Nanotechnologia - możliwości i zagrożenia. Roczniki PZH, 60 (2), 101-111.
 32. Smoczyńska K., Skibniewska K.A, Smoczyński S. (1990) Badanie wpływu wybranych środków sanitujących na działanie preparatu Fromase w mleku. Przegląd Mleczarski, 5, 13-14.
 33. Wieczorek J., Wieczorek Z. (2011) Pobranie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych z żywnością. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 44 (3), 725-731.
 34. Zasadowski A., Wysocki A. (2002) Niektóre aspekty toksycznego działania wielo-pierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Roczniki PZH, 53 (1), 26-35.
 35. Zimny L. (2003) Encyklopedia ekologiczno-rolnicza. Wyd. AR Wrocław.
 36. Zimny L. (2007) Definicje i podziały systemów rolniczych. Acta Agrophysica, 10 (2), 507-518.
Cited by
Show
ISSN
1733-747X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19202/j.cs.2017.04.03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu