BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krochmal-Marczak Barbara (State Higher Vocational School in Krosno), Sawicka Barbara (University of Life Science in Lublin), Kiełtyka-Dadasiewicz Anna (University of Life Science in Lublin)
Title
Culinary Properties of Selected Potato Cultivars in Relation to Storage
Właściwości kulinarne wybranych odmian ziemniaka w zależności od przechowywania
Source
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2017, nr 4, s. 72-81, tab., bibliogr. 27 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Keyword
Towaroznawstwo żywności, Badania towaroznawcze, Ocena jakości, Ziemniaki
Food commodities, Commodity research, Quality assessment, Potatoes
Note
summ., streszcz.
Abstract
Przedstawiono ocenę kulinarną trzech odmian ziemniaka Amerykany, Lord i Denar, uprawianych systemem ekologicznym, bezpośrednio po zbiorach oraz po 8 miesiącach przechowywania. Materiał badawczy stanowiły jadalne bulwy ziemniaka uprawianego w gospodarstwie ekologicznym w Solinie, województwie podkarpackim, w latach 2010-2012. Eksperyment przeprowadzono metodą randomizowanych bloków w trzech powtórzeniach. Ocena jakości bulw została wykonana w dwóch terminach: a) bezpośrednio po zbiorach oraz b) po 8-miesięcznym przechowywaniu. najlepszymi parametrami jakościowymi miąższu oraz najmniejszym ciemnieniem charakteryzowały się bulwy odmiany Amerykany. Bulwy ziemniaków uprawianych w systemie ekologicznym charakteryzowały się bardzo dobrym smakiem, zapachem, barwą i odpornością na ciemnienie miąższu surowego i po ugotowaniu. Jednak przechowywanie bulw przyczyniło się do pogorszenia smaku, zapachu i barwy, zwiększało tendencję do rozgotowywania się i ciemnienia bulw surowych (obserwowane po 4 godzinach) jak i ugotowanych (po 24 godzinach). Zaobserwowano, iż gorszym smakiem charakteryzują się bulwy z większą skłonnością do ciemnienia. Zapach bulw był ujemnie skorelowany ze strukturą miąższu i jego wilgotnością, zaś smak z barwą. Tendencja do rozgotowania bulw pozytywnie korelowała ze strukturą miąższu. (abstrakt oryginalny)

Culinary properties were assessed in 3 cultivars of potatoes: American, Lord and Denar, grown in the organic farm, after harvest and after long-term storage. Research material consisted of edible potato tubers grown in an organic farm in Solina, Podkarpackie voivodeship, Poland, in the period from 2010-2012. The experiment was carried out by a method of randomized blocks in three replications. Tuber culinary properties were evaluated in two periods: a) directly after the harvesting and b) after the end of the 8-month storage period. The American tuber had the brightest flesh and the best culinary properties. Tuber storage contributed to the deterioration of taste, odour, and colour, overcooking, and the flesh darkening in raw (after 4 hours) and boiled tubers (after 24 hours). Potatoes grown in organic farm system were characterized by a very good palatability, odour, colour and resistance to darkening in raw and boiled tubers. However, long-term storage deteriorated their taste, odour, tendency to overcooking and darkening of raw (after 4 hours) and boiled (after 24 hours) tubers flesh. Worse taste was a characteristic of tubers with a greater darkening tendency. The odour of tuber flesh after harvest was negatively correlated with flesh structure and moisture, and the taste with flesh colour. The overcooking tendency proved to be mostly related to flesh structure. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Krzysztofik B., Marks N., Nawara P. (2006) Porównanie cech jakościowych bulw ziemniaka po zbiorze i po przechowywaniu. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych., 511, 369-377.
 2. Jakubowski T. (2010) Wpływ przechowywania mikrofalowego na stopień porażenia przechowywanych bulw przez Rhizoctonia Solani Kühn. Acta Agrophyisica, 16 (1), 49-58.
 3. Sowokinos J.R. (2007) The canon of potato science: 38. Carbohydrate metabolism. Potato Research, 50 (3-4), 367-370.
 4. Sawicka B., Krochmal-Marczak B. (2011) The organic farm aspect of potato growing in the Strzyżowsko-Dynowskie Foothills. Bulletin of the Plant Breeding and Accli-matization Institute, 259, 229-242.
 5. Haase T., Schüler C., Haase N.U., Heß J. (2007) Suitability of organic potatoes for industrial processing: effect of agronomical measures on selected quality parameters at harvest and after storage. Potato Research, 50, 115-141.
 6. Li L., Yong Y, Xu Q., Owsiany K., Welsch R., Chitchumroonchokchai C., Thannhauser T.W. (2012) The Or gene enhances carotenoid accumulation and stability during post-harvest storage of potato tubers. Molecular Plant, 5 (2), 339-352.
 7. Leriche E.L. Wang-Pruski G. (2009) Distribution of elements in potato (Solanum tuberosum L.) tubers and their relationship to after-cooking darkening. Hortscience, 44 (7), 1866-1873.
 8. Flis B, Zimnoch-Guzowska E., Mańkowski D. (2012) Correlations among yield, taste, tuber characteristics and mineral contents of potato cultivars grown at different growing conditions. Journal of Agricultural Science, 4 (7), 197-207.
 9. Czerko Z. (2014) Czynniki wpływające na jakość ziemniaków po przechowywaniu i konfekcjonowaniu. Ziemniak Polski, 4, 35-40.
 10. Srek P., Hejcman M., Kunzová E. (2010) Multivariate analysis of relationship between potato (Solanum tuberosum L.) yield, amount of applied elements, their concentrations in tubers and uptake in a long-term fertilizer experiment. Field Crops Research, 118, 183-193.
 11. Zgórska K., Czerko Z., Grudzińska M. (2006) Effects of storage conditions on some culinary and technological properties of selected potato cultivars. Advances in Agri-cultural Sciences, 511, 567-578.
 12. Sawicka B., Kuś J., Barbaś P. (2006) Flesh darkening of potato tubers in organic farm and integrated tillage systems. Polish Journal of Agronomy, 142, 445-457.
 13. Jimenez M.E., Rossi A.M., Samman N.C. (2015) Changes during cooking processes in 6 varieties of Andean potatoes (Solanum tuberosum ssp. Andinum). American Journal of Plant Sciences, 6, 725-736.
 14. Roztropowicz S. (1999) Methodology of observation, measurement and sampling in agrotechnical experiments on potatoes. Plant Breeding and Acclimatization Institute, Jadwisin, pp. 37-39.
 15. ISO 2003: 13299:2003 Sensory analysis - Methodology - General guidance for estab-lishing a sensory profile.
 16. ISO 2011: 3972:2011 Sensory analysis - Methodology - Method of investigating sensi-tivity of taste.
 17. Płaza A., Makarewicz A. (2014) Wartość konsumpcyjna ziemniaków nawożonych wsiewkami międzyplonowymi w integrowanym i ekologicznym systemie produkcji. Ziemniak Polski, 4, 15-18.
 18. Zarzyńska K., Goliszewski W. (2013) Możliwość poprawy jakości ziemniaków uprawianych w systemie ekologicznym. Agrotechnika i mechanizacja. Ziemniak Polski, 1, 18-23.
 19. Freitas S.T., Pereira E.I.P., Gomez A.C.S., Brackmann A., Nicoloco F., Bisognin D.A. (2012) Processing quality of potato tubers produced during autumn and spring and stored at different temperatures. Horticultura Brasileira, 30, 91-98.
 20. Knowles N.R., Diskill J.E.P., Knowles L.O. (2009) Sweetening response of potato tubers of different maturity to conventional and nonconventional storage temperature regime. Postharvest Biology and Technology, 52, 49-61.
 21. Danilčenko H., Treciokaite-Jariene E. (2002) Wpływ ekologicznego i zintegrowanego systemu produkcji ziemniaków na skład chemiczny bulw i jakość otrzymanych pro-duktów. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 489, 309-318.
 22. Burgos G., Auqui S., Amoros W., Salas E., Bonierbale M. (2009) Ascorbic acid con-centration of native Andean potato varieties as affected by environment, cooking and storage. Journal of Food Composition and Analysis, 22, 533-538.
 23. Zgórska K., Grudzińska M. 2012. Changes in selected quality parameters of potato tubers during storage. Acta Agrophysica, 19 (1): 203-214.
 24. Flores G., Moreno F.P., Blanch G.P., Ruiz del Castillo M.L. (2015) Post-harvest treatment with pure (+)methyl jasmonate minimizes lipid oxidation in boiled potato (Solanum tuberosum L.). European Journal of Lipid Sciences Technology, 117, DOI: 10.1002/ejlt.201400307.
 25. Blenkisop R.W., Copp L.J., Yada R.Y., Marangoni A.G. (2002) Changes in composition parameters of tubers of potato during low-temperature storage and their relationship processing quality. Journal of Agriculture and Food Chemistry, 50, 4545-4553.
 26. Sawicka B., Barbaś P., Bienia B., Krochmal-Marczak B., Wójcik S. (2016) Research quality French fries with tubers of early potato cultivars under different nitrogen fertilization conditions. Polish Journal of Commodity Science, 3 (48), 115-125.
 27. Wszelaki A.L. Delwiche J.F. Walker S.D., Liggett R.E., Scheerens J.C., Kleinhenz M.D. (2005) Sensory quality and mineral and glycoalkaloid concentrations in organically andconventionally grown redskin potatoes (Solanum tuberosum). Journal of the Science of Food and Agriculture, 85, 720-726.
Cited by
Show
ISSN
1733-747X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19202/j.cs.2017.04.07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu