BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Knot Jędrzej (Cracow University of Economics), Kędzior Władysław (Cracow University of Economics)
Title
The Impact of Consumers' Food Experience on Acceptance of Innovative Confectionery Products
Wpływ doświadczeń spożywczych konsumentów na akceptację innowacyjnych wyrobów cukierniczych
Source
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2017, nr 4, s. 82-90, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Keyword
Innowacje w produkcji, Konsumpcja, Zachowania konsumenta, Badanie rynku
Innovations in production, Consumption, Consumer behaviour, Market research
Note
summ., streszcz.
This publication was financed by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science of the Cracow University of Economics.
Abstract
Wysoka konkurencja na rynku żywności sprawia, że producenci poszukują różnych dróg do uzyskania przewagi nad innymi. Jedną z możliwości jest opracowywanie i wdrażanie produktów innowacyjnych. Są one szansą na wyższy zysk, ale istnieje również ryzyko, iż nie zostaną przyjęte przez konsumentów. Ryzyko jest tym większe, im nowy produkt jest odleglejszy od tego, co konsumenci już znają. Celem niniejszej pracy było określenie, jaki wpływ na akceptację innowacyjnych wyrobów cukierniczych mają doświadczenia spożywcze. W pierwszym eksperymencie badano wpływ konsumpcji. Dokonano oceny akceptacji trzech rodzajów czekoladek (ze smażonym boczkiem, z serem Gruyere i z białej wędzonej czekolady) przed i po konsumpcji. Uzyskane wyniki wykazały, iż w każdym przypadku oceny z drugiej części badania były istotnie wyższe, niż te zarejestrowane przed konsumpcją (średnia ocen wzrosła co najmniej o dwa punkty). W drugim eksperymencie podzielono respondentów na dwie grupy, za kryterium podziału przyjmując rodzaj posiadanych doświadczeń kulinarnych (nietypowe lub normalne). Osoby te miały za zadanie ocenić opisy ośmiu innowacyjnych wyrobów cukierniczych, co składało się w ogólną ocenę akceptacji takich wyrobów. Respondenci z nietypowymi doświadczeniami reprezentowali znacznie wyższy poziom ogólnej akceptacji. Przeciętna ocena dla tej grupy wyniosła 43 punkty w porównaniu z 36 punktami dla grupy z normalnymi doświadczeniami. Zaprezentowane wyniki wskazują, iż zarówno konsumpcja, jak i wcześniejsze doświadczenia kulinarne mają istotny wpływ na akceptację innowacyjnych wyrobów cukierniczych. (abstrakt oryginalny)

The high competition in the food market forces manufactures to seek various ways to achieve advantage over the others. One of the options is by developing and launching innovative products. They are a chance for a higher profit but there is also the risk that they will not be accepted by consumers. The risk is even higher if the new product is remote from what the consumers already know. The objective of this paper was to determine the influence of food experience on acceptance of innovative confectionery products. In the first experiments, the influence of consumption was examined. Evaluation of acceptance that was made concerned three kinds of chocolates (with fried bacon, with Gruyère cheese and smoked white chocolate) before and after consumption. The results obtained demonstrated that in each case evaluations from the second part of the study were significantly higher than those recorded prior to consumption (the average score increased by at least two points). In the second experiment, the subjects were divided into two groups according to the criterion of culinary experience (non-standard or normal). Those people's task was to evaluate descriptions of eight innovative confectionery products, which translated into an overall evaluation of acceptance for such products. Respondents with non-standard experience displayed a significantly higher level of overall acceptance. The average score for this group was 43 points compared with 36 points for the group with normal experience. The results presented indicate that both consumption and previous culinary experience have an essential impact on acceptance of innovative confectionery products. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Rocznik Statystyczny Przemysłu. 2016. GUS, Warszawa.
 2. Fuller G.W. (2011) New food product development: from concept to marketplace. CRC Press, Boca Raton.
 3. Arber W. (2017) Genetic engineering represents a safe approach for innovations im-proving nutritional contents of major food crops. Journal of Innovation & Knowledge 2 (20), 87-89.
 4. Berryman P. (red.). 2015. Advances in food and beverage labelling. Elsevier Ltd., Cambridge.
 5. Błaszczak A., Grześkiewicz W. (2014) Żywność funkcjonalna - szansa czy zagrożenie dla zdrowia? Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 20 (2), 214-221.
 6. Blank I., Wust M., Yeretzian C. (2010) Food pairing from the perspective of the "volatile compounds in food" database. In: Expression of Multidisciplinary Flavour Science. Proceedings of the 12th Weurman Symposium, Interlaken, Switzerland, pp. 589-592.
 7. hn Y., Ahnert S., Bagrow J., Barabasi A. (2011) Flavor network and the principles of food pairing, Scientific Reports 1, article 196.
 8. Kraśnicka T., Ingram T. (red.) (2014) Innowacyjność przedsiębiorstw - koncepcje, uwarunkowania i pomiar. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 9. Barrena R., Sanchez M. (2013) Neophobia, personal consumer values and novel food acceptance. Food Quality and Preferences, 27, 72-84.
 10. Tan H., Fischer A., van Trijp H., Stieger M. (2016) Tasty but nasty? Exploring the role of sensory-liking and food appropriateness in the willingness to eat unusual novel foods like insects. Food Quality and Preferences 48: 293-302.
 11. Kozioł-Kozakowska A., Piórecka B. (2013) Neofobia żywieniowa, jej uwarunkowania i konsekwencje zdrowotne. Standardy Medyczne. Pediatria, 1, 4-6.
 12. Jeżewska-Zychowicz M. (2014) Uwarunkowania akceptacji konsumenckiej innowacyjnych produktów żywnościowych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 6 (97), 5-17.
 13. Siegrist M., Hartman C., Keller C. (2013) Antecedents of food neophobia and its association with eating behavior and food choices, Food Quality and Preferences, 30, 293-298.
 14. http://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html (07-06-2017).
Cited by
Show
ISSN
1733-747X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19202/j.cs.2017.04.08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu