BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kurp Lidia (University of Warmia and Mazury in Olsztyn), Danowska-Oziewicz Marzena (University of Warmia and Mazury in Olsztyn), Loba Beata Anna (University of Warmia and Mazury in Olsztyn), Karpińska-Tymoszczyk Mirosława (University of Warmia and Mazury in Olsztyn), Draszanowska Anna (University of Warmia and Mazury in Olsztyn), Przybyłowicz Katarzyna Eufemia (University of Warmia and Mazury in Olsztyn)
Title
Comparative Assessment of Selected Ketchups Available in Retail Trade
Ocena porównawcza wybranych ketchupów dostępnych w handlu detalicznym
Source
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2017, nr 4, s. 118-126, tab., bibliogr. 26 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Keyword
Jakość żywności, Ocena jakości, Badania porównawcze, Przetwórstwo owocowo-warzywne, Współczynnik korelacji Pearsona
Food quality, Quality assessment, Comparative examination, Fruit and vegetables processing, Pearson correlation coefficient
Note
summ., streszcz.
Abstract
Celem pracy była analiza jakości ketchupów dostępnych w sprzedaży detalicznej. Ketchupy porównano pod względem zawartości wody, likopenu oraz karotenoidów ogółem. Przeprowadzono także instrumentalny pomiar barwy, jak również ocenę sensoryczną pożądalności wybranych cech badanych produktów. Materiałem badawczym było 8 ketchupów zakupionych w sprzedaży detalicznej na terenie Olsztyna. Dokonując wyboru ketchupów, kierowano się ich dostępnością na terenie całego kraju, jak również popularnością wśród konsumentów. W analizie materiału empirycznego wyliczono wartości średnie oraz odchylenie standardowe uzyskanych wyników analiz fizykochemicznych oraz oceny sensorycznej, a do oceny istotności różnic zastosowano test Tukeỳa programu Statistica 10.0 (StatSoft Inc., USA). Różnice uznano za istotne statystycznie przy p<0,05. Obliczono także współczynnik korelacji Pearsona między wybranymi parametrami. Wykazano, iż badane ketchupy różniły się pod względem barwy, zawartości wody, zawartości likopenu i karotenoidów ogółem, a także pod względem parametrów barwy oraz oceny sensorycznej. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to analyse the quality of ketchups available in the retail sector. Ketchups were compared for water, lycopene and total carotenoid content. Instrumental colour measurement and consumer evaluation of the desirability of chosen organoleptic characteristics of the investigated products were performed. The investigated material constituted eight ketchups purchased in the retail sector in Olsztyn. The choice of ketchups for experiment was based on their availability in the entire country, as well as with popularity with consumers. Empiric material analysis included calculation of the mean values and standard deviations of obtained physicochemical analyses and sensory evaluation results. Significance of differences was calculated using the Tukey's test with the Statistica 10.0 software package (StatSoft Inc., USA). Differences were considered significant when the p value was < 0.05. For selected parameters, a Pearson correlation coefficient was also calculated. It was shown that the examined ketchups differed in colour, content of water, content of lycopene and total carotenoid, as well as in terms of colour parameters and sensory assessment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Korzeniowska-Ginter R., Ocieczek A., Sarwa K. (2011) Wykorzystanie kulinarne pomidorów i przetworów pomidorowych w aspekcie właściwości prozdrowotnych. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 44 (3), 1015-1018.
 2. Rao A., Rao L. (2007) Carotenoids and human health. Pharmacological Research, 55, 207-216.
 3. Hamułka J., Wawrzyniak A., Sulich A. (2012) Ocena spożycia β-karotenu, likopenu i luteiny w wybranej grupie osób dorosłych. Roczniki PZH, 63 (2), 179-186.
 4. Grajek W. (2004) Rola przeciwutleniaczy w zmniejszaniu. Żywność. Nauka. Technolo-gia. Jakość. 1 (38), 3-11.
 5. Jakubowski A. (2005) Likopen-prozdrowotny barwnik pomidorów. Przemysł Fer-mentacyjny i Owocowo-Warzywny, 5, 25.
 6. Toor R.K., Savage G.P., Lister C.E. (2006) Seasonal variations in the antioxidant composition of greenhouse grown tomatoes. Journal of Food Composition and Analysis, 19, 1-10.
 7. Zalewska-Korona M., Jabłońska-Ryś E. (2009) Ocena zawartości związków aktywnych biologicznie w owocach pomidora gruntowego nowych linii hodowlanych. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, XLII (3), 865-869.
 8. Kurzeja E., Stec M., Pawłowska-Góral K., Dudek M., Wardas M. (2009) Wpływ obróbki termicznej na właściwości antyoksydacyjne soków z wybranych odmian pomidora. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, XLII (3), 861-864.
 9. Omoni A.O., Aluko R.E. (2005) The anti-carcinogenic and anti-atherogenic effects of lycopene: a review. Trends in Food Science & Technology, 16, 344-350.
 10. Kowalczyk D., Baraniak B. (2012) Zawartość likopenu i właściwości przeciwutleniające wybranych ketchupów łagodnych. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 45 (3), 494-499.
 11. Shi J. (2000) Lycopene in tomatoes: chemical and physical properties affected by food processing. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 40 (1), 1-42.
 12. Krełowska-Kułas M. (1993) Badanie jakości produktów spożywczych. PWE. Warszawa.
 13. Fish W.W., Perkins-Veazie P., Collins J.K. (2002) A quantitative assay for lycopene that utilizes reduced volumes of organic solvents. Journal of Food Composition and Analysis, 15, 309-317.
 14. Javanmardi J., Kubota C. (2006) Variation of lycopene, antioxidant activity, total soluble solids and weight loss of tomato during postharvest storage. Postharvest Biology and Technology, 41 (2), 151-155.
 15. Polska Norma PN-90/A-75101/12. 1990. Przetwory owocowe i warzywne. Przygo-towanie próbek i metody badań fizykochemicznych - Oznaczanie zawartości sumy karotenoidów i β-karotenu. Wydawnictwa Normalizacyjne. Warszawa.
 16. Polska Norma PN-EN-ISO 8589:2010. Analiza sensoryczna. Ogólne wytyczne doty-czące projektowania pracowni analizy sensorycznej. Wydawnictwa Normalizacyjne. Warszawa.
 17. Baryłko-Pikielna N., Matuszewska I. (2009) Sensoryczne badania żywności. Podstawy. Metody. Zastosowania. PTTŻ. Kraków.
 18. Bakier S., Bakoniuk J.R. (2013) Rheological properties of some ketchups on the Polish market. Acta Agrophysica, 20 (2), 211-225.
 19. Wawrzyniak A., Marciniak A., Rajewska J. (2005) Lycopene content of selected foods available on the polish market and estimation of its intake. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences. 14/55 (2), 195-200.
 20. Zalewska-Korona M., Jabłońska-Ryś E., Michalak-Majewska M. (2013) Wartości odżywcze i prozdrowotne owoców pomidora gruntowego. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 46 (2), 200-205.
 21. Hallmann E., Rembiałowska E. (2007) Estimation of fruits quality of selected tomato cultivars from organic and conventional cultivation with special consideration of bioactive compounds content. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 52 (3), 55-60.
 22. Toor R.K., Savage G.P. (2005) Antioxidant activity in different fractions of tomatoes. Food Research International, 38, 487-494.
 23. Jabłońska-Ryś E., Zalewska-Korona M. (2009) Ocena barwy oraz zawartości barwników karotenoidowych w owocach pomidora nowych linii hodowlanych. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 42 (3), 926-931.
 24. Ostasiewicz A., Piecyk M. (2009) Soki pomidorowe - charakterystyka i właściwości przeciwutleniające. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 2, 28-29.
 25. Zalewska-Korona M., Jabłońska-Ryś E. (2012) Ocena przydatności do przetwórstwa owoców wybranych odmian pomidora gruntowego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 2 (81), 77-87.
 26. Brandt S., Pék Z., Barna E., Lugasi A., Helyes L. (2006) Lycopene content and colour of ripening tomatoes as affected by environmental conditions. Journal of the Science of Food and Agriculture, 86, 568-572.
Cited by
Show
ISSN
1733-747X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19202/j.cs.2017.04.11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu