BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żak Natalia (Gdynia Maritime University, Poland), Wilczyńska Aleksandra (Gdynia Maritime University, Poland), Przybyłowski Piotr (Gdynia Maritime University, Poland)
Title
Colour Identification as an Important Quality Parameter of Honey
Identyfikacja barwy miodu jako ważny parametr oceny jakości
Source
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2017, nr 4, s. 127-138, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Keyword
Jakość żywności, Ocena jakości, Badanie jakości miodów pszczelich, Badania sensoryczne
Food quality, Quality assessment, Quality control of honey, Sensory research
Note
summ., streszcz.
Abstract
Miód pszczeli jest naturalnym produktem spożywczym, który posiada znaczną wartość odżywczą, a także profilaktyczno-leczniczą. Jakość oraz autentyczność miodu może być określana za pomocą wielu parametrów, które różnią się nieznacznie między sobą, szczególnie biorąc pod uwagę botaniczne pochodzenie miodu. Jednym z nich jest barwa, która dodatkowo stanowi jeden z ważniejszych elementów branych pod uwagę przez konsumentów. Kolor miodu jest określany przeważnie metodami subiektywnymi. Celem niniejszej pracy było określenie kategorii barwny miodu przez ocenę sensoryczną i porównanie wyników z spektrometrią refleksyjną metodą Minolta Chromameter w celu znalezienia różnic między oceną sensoryczną a tymi otrzymanymi za pomocą spektrometrii refleksyjnej. Drugim celem tego badania było wybranie optymalnego tła (białe, szare, czarne), w celu uzyskania jak najdokładniejszych wyników. Analizie poddano 24 próbki miodu różnego pochodzenia botanicznego zebranych od pszczelarzy z Polski. Poszczególne odmiany miodów istotnie różnią się barwą. Można to wykazać za pomocą instrumentalnych metod oraz oceny sensorycznej barwy miodów. Warunki oceny dotyczące zmiany barwy tła na białe, szare lub czarne nie mają istotnego wpływu na wyniki oceny barwy miodu (instrumentalnej oraz sensorycznej). (abstrakt oryginalny)

Honey is a natural food product that has a significant nutritional value of prophylactic and therapeutic properties. The quality and authenticity of honey can be determined by a lot of parameters. They can show a little differences between themselves, especially considering botanical origin of honey. One of them is colour, which is one of the most important feature taken into account by the consumers. The colour of the honey is usually determined by subjective methods. The purpose of this study was to determine colour categories by sensory evaluation and to compare the results with reflectance spectrometry by Minolta Chromameter to find differences between the sensory analysis and with those got by reflectance spectrometry. The second aim of this study was to select the optimum background (white, grey, black) for the most accurate results by using the Minolta equipment. A total of 24 honey samples of different botanical origin collected from beekeepers from Poland was analysed. The individual botanical origin of honey have significant differences in color. This can be proved both by instrumentally analysis and sensory analysis. Evaluation conditions (different colour of background - white, grey, black) do not affect the evaluation of the colour of honey by instrumentally analysis and sensory analysis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Boussaid A., Chouaibi M., Rezig L., Hellal R., Donsı` F., Ferrari G., Hamdi S. (2014) Physicochemical and bioactive properties of six honey samples from various floral origins from Tunisia. Arabian Journal of Chemistry (in press), (http://www.academia. edu/20906460/Physicochemical_and_bioactive_properties_of_six_honey_samples_ from various_floral_origins_from_Tunisia, 10.06.2017).
 2. Bogdanov S. (1997) Nature and origin of the antibacterial substances in honey. LWT-Food Science and Technology, 30 (7), 748-753.
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/63/UE z dnia 15 maja 2014 r. zmieniająca Dyrektywę Rady 2001/110/WE odnoszącą się do miodu (Dz.U. L 164/1 z 3.6.2014).
 4. El Sohaimy S.A., Masry S.H.D., Shehata M.G. (2015) Physicochemical characteristics of honey from different origins. Annals of Agricultural Science, 60 (2), 279-287.
 5. Kędzia B., Hołderna-Kędzia E. (2008) Miód. Skład i właściwości biologiczne. Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita, Warszawa.
 6. Kowalczuk I., Jeżewska-Zychowska M., Trafiałek J. (2017) Conditions of honey consumption in selected regions of Poland. Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria, 16 (1), 101-112.
 7. PN-ISO 8586-2:1996. Analiza sensoryczna - Ogólne wytyczne wyboru, szkolenia i monitorowania oceniających- Eksperci.
 8. PN ISO 4121:1988. Analiza sensoryczna. Ocena produktów spożywczych przy użyciu metod skalowania.
 9. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz.U. 2015, poz. 850).
 10. Szabó R.T., Mézes M., Szalai T., Zajácz E., Weber M. (2016) Colour identification of honey and methodical development of its instrumental measuring. Columella. Journal of Agricultural and Environmental Sciences, 3 (1), 29-36.
 11. Śliwińska A., Bazylak G. (2011) Wstępna ocena jakości miodów pszczelich na podstawie wybranych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, XLIV (3), 784-791.
 12. Wilczyńska A. (2012) Jakość miodów w aspekcie czynników wpływających na ich właściwości przeciwutleniające. Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni.
 13. Żak N. (2016) Honey market in the opinion of young consumers. Handel Wewnętrzny, 1, 424-438.
Cited by
Show
ISSN
1733-747X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19202/j.cs.2017.04.12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu