BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Andruszkiewicz Krzysztof (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Schulz Maciej (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Title
Organizacja marketingu i poziom wiedzy marketingowej w urzędach gmin województwa kujawsko-pomorskiego
Organization of Marketing and the Level of Marketing Knowledge in the Offices of Kuyavian-Pomeranian Voivodship
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2017, nr 26, s. 43-53, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Marketing, Wiedza, Kompetencje pracownicze, Zarządzanie marketingowe, Administracja publiczna
Marketing, Knowledge, Employees competencies, Marketing management, Public administration
Note
summ., streszcz.
Country
Województwo kujawsko-pomorskie
Kuyavian–Pomeranian Voivodeship
Abstract
Artykuł przedstawia wyniki badania stanu, kierunków i zastosowań koncepcji zarządzania marketingowego w urzędach gmin województwa kujawsko-pomorskiego. Autorzy wskazują na szczególne znaczenie przedstawicieli samorządów lokalnych w kreowaniu konkurencyjności i rozwoju regionów. Sposób organizacji marketingu w ocenianych urzędach gmin uzupełniony został o ocenę wykorzystywanych przez urzędników formy koncepcji zarządzania marketingowego. W ostatniej części opracowania przedstawiono analizę i ocenę poziomu wiedzy i postaw marketingowych pracowników badanych urzędów gmin. (abstrakt oryginalny)

The article is based on the results of the empirical study. It provides knowledge about the state, directions and scope of implementation of the concept of marketing management in the municipal offices in the offices of Kujavian_Pomeranian Voivodship. The authors indicate on the offices and local governments of the municipalities as the principal creators of the competitiveness and development of the region. A marketing organization was presented at the municipal offices in the Kuyavian-Pomeranian region. Then there was described the forms of implementation and development of marketing management philosophy among local authorities. In the final part of the article, the level of knowledge and attitudes towards marketing among the employees of the examined municipal offices was assessed. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andruszkiewicz K., Strategiczne działania marketingowe samorządów terytorialnych a konkurencyjność regionu, [Strategic marketing activities of local governments and the competitiveness of the region] (w): E. Duliniec, L. Garbarski, J. Mazur, M. Strzyżewska, W. Wrzosek (red.), Ekspansja czy regres marketingu ? [Expansion or regress of marketing], PWE, Warszawa 2006.
 2. Andruszkiewicz K., Kaczmarczyk S., Planowanie strategiczne w procesie marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem, [Strategic planning in the process of enterprise marketing management], ,,Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia" XXXII, Zeszyt 353, Wydawnictwo UMK, Toruń 2002.
 3. Baruk A., Nowoczesna strategia marketingowa. Aspekty strukturalne i procesowe, [Modern marketing strategy. Structural and procedural aspects], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 4. Czerwiński K., Metodologiczne aspekty pomiaru postaw jako wypadkowej systemu wartości, [Methodological aspects of measuring attitudes as a resultant system value], Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 5. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, [Marketing research. Methods and techniques], PWE, Warszawa 1997.
 6. Kaczmarczyk S., Wybrane aspekty organizacji marketingu, [Selected aspects of marketing organization] (w): Stan i rozwój marketingu w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie Polski, [The state and development of marketing in enterprises operating in Poland], ,,Handel wewnętrzny" nr 10/11, 2011, cz.2 (tom I).
 7. Kłosiewicz-Górecka U., Słomińska B., Samorząd terytorialny a rozwój nowoczesnego handlu, [Local government and the development of modern trade], Difin, Warszawa 2001.
 8. Likert R. A., A technique for measurement of attitudes, ,,Archivum of Psychology" 1932.
 9. Mika S., Psychologia społeczna, [Social psychology], PWN, Warszawa 1984.
 10. Sagan A., Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, [Marketing research. Basic directions], Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1998.
 11. Sekuła A., Marketingowe zarządzanie regionem, [Marketing management of the region] (w): J. Karwowski (red.), Marketing w rozwoju regionu. Wybrane zagadnienia, [Marketing in the region development. Selected issues], Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002.
 12. Zieman-Miszewska E., Wykorzystanie marketingu w budowaniu przewagi konkurencyjnej regionów, [The usege of marketing in building competitive advantage of regions] (w): W. Kosiedowski (red.), Międzynarodowe uwarunkowania konkurencyjności regionu, [International conditions for the competitiveness of the region], Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Toruń 2004.
Cited by
Show
ISSN
2391-9167
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu