BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Oleńczuk-Paszel Anna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Przestrzenne zróżnicowanie gminnego zasobu mieszkaniowego w Polsce
Spatial Diversification of Municipal Dwelling Stock in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2017, nr 26, s. 74-84, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Nieruchomości mieszkaniowe, Zasoby mieszkaniowe, Zróżnicowanie przestrzenne
Real estate housing, Housing resources, Spatial differentiation
Note
summ., streszcz.
Abstract
Celem pracy było zidentyfikowanie przestrzennego zróżnicowania wielkości i stanu gminnego zasobu nieruchomości mieszkalnych w Polsce. W badaniu wykorzystano dane, ujęte w podziale na województwa, dotyczące roku 2015 i pochodzące z publikacji GUS Gospodarka mieszkaniowa w 2015 r. W opracowaniu określono potencjał gminnego zasobu nieruchomości mieszkalnych przy pomocy miernika rozwoju Z. Hellwiga, dokonano liniowego porządkowania województw Polski uwzględniając przyjęte kryterium oraz określono klasy typologiczne badanych obiektów. Zaobserwowano przestrzenne zróżnicowanie województw pod względem potencjału gminnego zasobu nieruchomości mieszkalnych. Wartość miernika odzwierciedlającego wielkość i stan gminnego zasobu nieruchomości mieszkalnych kształtuje się w polskich województwach na niskim poziomie. Najbardziej liczną klasą województw (50%) jest klasa o średnim poziomie badanego zjawiska. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to identify the spatial diversification of the size and condition of the municipal dwelling stock in Poland. The study used the data which referred to voivodship and year 2015, and which came from the GUS publication Housing Economy in 2015. The paper identifies the potential of the municipal dwelling stock using Hellwig's development measure. In context of the adopted criterion a linear ordering of Polish voivodships and typological groups of objects has been made. There spatial diversification of voivodships in terms of the municipal dwelling stock potential was observed. The value of the measure reflecting the size and condition of the municipal dwelling stock is low in Polish voivodships. The most numerous class of voivodships (50%) is the middle class of the studied phenomenon. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bieniek G., Nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego [Real estate of local selfgovernment], [w:] Bieniek G., Rudnicki S. (red.) Nieruchomości. Problematyka prawna [Real Estate. Legal issues], Lexis Nexis, Warszawa, 2013.
 2. Gospodarka mieszkaniowa w 2015 r [Housing Economy in 2015]., GUS, Warszawa, 2016.
 3. Hełdak M., Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości - stadium przypadku [Management of municipal property resources - case study], ,,Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", vol. 17, nr 3, 2009.
 4. Kukuła K., Metoda unitaryzacji zerowanej [Zero unitarization method], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000.
 5. Nalepka A., Instytucjonalizacja gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości [Institutionalization of the management of municipal property resources], ,,Świat Nieruchomości", 63/2008.
 6. Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych [Taxonomic methods in the classification of socio-economic objects], Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1990.
 7. Nykiel L., Funkcje i rola państwa na rynku mieszkaniowym [Functions and role of the state in the housing market], ,,Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", vol.17, nr 4/2009.
 8. Oleńczuk-Paszel A., Sompolska-Rzechuła A., Wybrane metody taksonomiczne w zarządzaniu lokalnym [Selected taxonomic methods in local management], Samorząd Terytorialny, nr 10/2011, Wolters Kluwer, Warszawa.
 9. Oleńczuk-Paszel A., Sompolska-Rzechuła A., Rynek nieruchomości mieszkaniowych a jakość życia ludności na poziomie lokalnym na przykładzie powiatów województwa zachodniopomorskiego [The dwelling real estate market and the quality of life of the population at the local level on the example of poviats of zachodniopomorskie voivodship], Samorząd Terytorialny, nr 4/2017, Wolters Kluwer, Warszawa.
 10. Sompolska-Rzechuła A., Diversification of Rural Areas in Poland in Terms of Level of Living, 18th Annual International Scientific Conference Economic Science for Rural Development, 2017, Jelgava http://www.esaf.llu.lv/lv/economic-science-for-ruraldevelopment- 0, dostęp 30.04.2017.
 11. Ustawa z dnia 2.04.1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej [Constitution of the Republic of Poland] (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.)
 12. Wiśniewski R., Gospodarowanie gminnymi zasobami nieruchomości [Management of municipal real estate resources], Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 2008.
 13. Wysocki, F., Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich [Taxonomic methods in recognizing the economic types of agriculture and rural areas,], Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań, 2010.
Cited by
Show
ISSN
2391-9167
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu