BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Banasik Przemysław (Politechnika Gdańska), Kuczewska Joanna (Uniwersytet Gdański), Odlanicka-Poczobutt Monika (Politechnika Śląska), Morawska Sylwia (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Współpraca sieciowa sądów w Polsce
Network Cooperation of the Courts in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2017, nr 26, s. 108-127, tab., bibliogr. 42 poz.
Keyword
Sądy powszechne, Współpraca sieciowa, Przywództwo, Sądownictwo
Common courts, Network cooperation, Leadership, Judicature
Note
summ., streszcz.
Abstract
Sądy, podobnie jak inne organizacje publiczne są aktorami życia gospodarczego, jednakże wiedza dotycząca układów sieciowych z perspektywy poziomu organizacji w sądownictwie powszechnym jest fragmentaryczna i niewystarczająca, w tym również zagadnienia związane z usieciowieniem (ang. network effect). Celem artykułu była próba wypełnienia luki poznawczej dotyczącej zjawiska sieciowości w sądach powszechnych z perspektywy poziomu organizacji w ramach relacji heterarchicznych. Kluczowe pytania badawcze, które poddane zostały dyskusji dotyczą oceny możliwości podjęcia współpracy sądów w ramach dobrowolnych sieci heterarchicznych. W artykule dokonano przeglądu dotychczasowego dorobku w zakresie współpracy sieciowej w sądownictwie, a także wskazano pożądane kierunki przyszłych badań w tym zakresie. Taka analiza wymagała zróżnicowanego warsztatu badawczego. Posłużono się badaniami literaturowymi i empirycznymi badaniami ze źródeł wtórnych. W ramach badań przeprowadzono także wywiady z prezesami i dyrektorami sądów pilotażowych. (abstrakt oryginalny)

Courts, like other public organizations, are economic actors, but knowledge of network systems from the perspective of the level of organization in the common judiciary is fragmentary and insufficient, including issues of network effect. The aim of this article was to try to fill the cognitive gap concerning the phenomenon of networks functioning in common courts from the perspective of organizational level in the context of heterarchical relations. Key research questions discuss the possibility of judicial cooperation within heterarchical voluntary networks. This article reviews the existing acquis on network cooperation in the judiciary and outlines the desired directions for future research in this area. Such analysis required diversified research methods. Literary studies and empirical research from secondary sources were used. Research also include interviews with presidents and directors of pilot courts. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babbie E., Badania społeczne w praktyce [Socialresearch in practice], PWN, Warszawa 2003.
 2. Banasik P, Majchrzak K., Budowa wizerunku wymiaru sprawiedliwości[Building the image of justice], ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", 41(1) 2015.
 3. Banasik P, Morawska S., The Courts' Public Image-The Desired Direction of Change, "International Journal for Court Administration", 8 2016.
 4. Banasik P., Brdulak J., Organisational culture and change management in courts, based on the examples of the Gdańsk area courts, "International Journal of Contemporary Management", 14 2015.
 5. Banasik P., Morawska S., Usieciowienie wymiaru sprawiedliwości a wyzwania dla kadry zarządzającej [Networking in justiceand management challenges], "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów: problemy, innowacje, projekty", 3 (37) 2015.
 6. Banasik P., Organizacja wymiaru sprawiedliwości w strukturze sieci publicznej - możliwe interakcje, [Organization of justice in the structure of public networks - possibleinteractions], "E - mentor", 2(59) 2015.
 7. Banasik P., Sąd zaangażowany społecznie. Pożądanykierunekzmian[Court involved socially. Desired direction of change], OficynaWydawnicza SGH, Warszawa 2016.
 8. Banasik, P., Nowe kierunki w zarządzaniu wymiarem sprawiedliwości [New directions in the management of justice], Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
 9. Cyfert Sz., Dyduch W., Latusek-Jurczak D., Niemczyk J., Sopińska A., Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu - logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna [Subdisciplines in management sciences - separationlogic, conceptual model identification and thematiccontent], "Organizacja i Kierowanie", 1(161) 2014.
 10. Czakon W., Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa[The dynamics of the interorganizationalenterprise's relations], Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adameckiego w Katowicach, Katowice, 2007.
 11. Czakon, W., Koopetycja - splot tworzenia i zawłaszczania wartości[Co-opation - the weave of creating and appropriatingvalues], "Przegląd Organizacji", 12 2009.
 12. Doligalski T.,Czym się różni przedsięwzięcie e-biznesowe od tradycyjnego w zakresie relacji z klientami? (Część 2), E-mentor nr 4 (16) / 2006.
 13. Heclo, H., Issue networks and the executive establishment (w): A. King (red.), The New American Political System, American Enterprise Institute for Public Policy Research, Washington 1978.
 14. Heclo, H., Wildavsky, A., The Private Government of Public Money, Macmillan, London 1974.
 15. Hill, M., Hupe, P., Implementing Public Policy: Governance in Theory and Practice, Sage, London 2002.
 16. Izdebski H., Kierunki rozwoju zarządzania publicznego w Europie [Directions of development of public management in Europe] (w): H. Izdebski, H. Machińska (red), W poszukiwaniu dobrej administracji [In search of goodadministration], Wydział Prawa i Administracji UW, Warszawa 2007.
 17. Jones C., Hestery W. i Borgatti S.P., A general theory of network governance: Exchange conditions and social mechanisms, "Academy of Management Review" 1997, no 22.
 18. Kickert, W.J.M., Klijn, E.H., Koppenjan, J.F.M. (eds), Managing Complex Networks, Sage, London 1997.
 19. Kieżun W., Polski dorobek teoretyczny zarządzania publicznego [Polishtheoreticalachievements of public management], "Współczesne zarządzanie", 2(202) 2012.
 20. Kooiman, J. (ed.), Modern Governance: New Government - Society Interactions, Sage, London 1993.
 21. Kożuch B., Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji [Public management in the theory and practice of Polishorganizations], Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2004.
 22. Kuczewska J., Morawska S., Court Excellence Model jako narzędzie poprawy sprawności organizacyjnej sądów [Court Excellence Model as a tool for improving the organizationalefficiency of the courts](w): Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 439, Wydawnictwo UE we Wrocławiu 2016.
 23. Lissowski O., Kierunki modernizacji zarządzania publicznego [Directions of modernization of public management](w): S. Lachiewicz, B. Nogalski (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu [Achievements and perspectives of management sciences], Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2014.
 24. Mandell, M.P., Keast, R., Evaluating the effectiveness of interorganizational relations through networks. Developing a framework for revised performance measures, "Public Management Review", 10(6) 2008.
 25. March, J.G., Olsen, J.P., Democratic Governance, The Free Press, New York 1995.
 26. Marin, B., Mayntz, R. (eds), Policy Networks: Empirical Evidence and Theoretical Considerations, Frankfurt-am-Main: Campus Verlag 1991.
 27. Mazur S., Olejniczak K., Rola organizacyjnego uczenia się we współczesnym zarządzaniu publicznym [The role of organizational learning in contemporary public management] (w): K. Olejniczak (red.), Organizacje uczące się. Model dla administracji publicznej [Learning organizations. Model for public administration], Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.
 28. Mazur S., Współzarządzanie a administracja publiczna[Co-management and public administration] (w): S. Mazur (red.), Współzarządzanie publiczne [Public co-managment], Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, 2015.
 29. Morawska S., Kuczewska J., Propozycja benchmarkingu sieci współpracy organizacji wymiaru sprawiedliwości [Proposal of benchmarkingconcerningcooperation networks betweenjusticeorganisations] (w): P. Banasik, R. Sobiecki (red.), Wymiar sprawiedliwości w dobie oczekiwań społecznych [Justice in the age of socialexpectations], cz. II Zarządzanie i ekonomia, Beck, Warszawa 2016.
 30. Müller-Seitz, G., Leadership in Interorganizational Networks: A Literature Review and Suggestions for Future Research, "International Journal of Management Reviews", 14 2012.
 31. Odlanicka-Poczobutt M., Reorganizacja sądów rejonowych jako element równoważenia sieci w: Paradygmat sieciowy. Wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Karbownika. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, s. 346-365.
 32. Pierre, J., Peters, B.G., Governance, Politics and the State, St. Martins Press, New York 2000.
 33. Pniewski P, Bagińska A., Rola facylitatora w metodzie Kręgów Naprawczych Dominica Bartera, w: Mediator, nr 65 (2/2013), Polskie Centrum Mediacji, Warszawa, 2013, s.4-6.
 34. Rhodes, R.A.W., Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability, Open University Press, Buckingham 1997.
 35. Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE Warszawa 2005, s. 300-302; R. Domański i A. Marciniak, Sieciowe koncepcje gospodarki miast i regionów, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Tom CXII, Warszawa 2003, s.11.
 36. Scharpf, F.W., Games real actors could play: Positive and negative coordination in embedded negotiations, "Journal of Theoretical Politics", 1(6), London 1994.
 37. Sorensen E., Torfing J. (eds), Theories of Democratic Network Governance, Palgrave Macmillan, Basingstoke, New York 2007.
 38. Tomaszewski A., Banasik P., Mapowanie sieci międzyorganizacyjnych w wymiarzes prawiedliwościmetodami social network analysis [Mapping of interorganisationalnetworks in justice using social network analysis] (w): P. Banasik (red.), Budowanie wartości wymiaru sprawiedliwości w obszarze prawnym, zarządczym i ekonomicznym [Building the values of justice in the legal, managerial and economic fields], Wydawnictwo Kowalewski&Wolf, Gdańsk 2015.
 39. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. z dnia 26 stycznia 2016 r. Dz. U. 133 z 2016), Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2015 r., poz. 2316)
 40. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. z dnia 26 stycznia 2016 r. Dz. U. 133 z 2016).
 41. Zawadzak T., Zarządzanie w organizacjach sektora publicznego [Management in public sector organizations], Difin, Warszawa 2014.
 42. Zdziarski, M., Struktury firm międzynardowych. [W:] Zarządzanie międzynarodowe. teoria i praktyka. (Obłój, K. & Wąsowska, A.) 2014, Warszawa: PWE, s. 127-157.
Cited by
Show
ISSN
2391-9167
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu