BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olewnicki Dawid (Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Sobczak Anna (Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Zaopatrzenie w środki do produkcji w gospodarstwach rolnych województwa mazowieckiego
Supply of Farm Inputs on Farms in Mazowieckie Voivodship
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2017, nr 26, s. 152-167, rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Środki produkcji, Środki trwałe, Produkcja rolna
Arable farm, Means of production, Fixed assets, Agricultural production
Note
summ., streszcz.
Country
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstract
Celem niniejszego opracowania była ocena zaopatrzenia gospodarstw rolnych z województwa mazowieckiego w środki do produkcji. Szczegółowo analizowano miejsca i sposoby zaopatrzenia, opinie respondentów dotyczące zmian cen środków do produkcji. Z przeprowadzonych badań wynika, że środki obrotowe rolnicy najchętniej pozyskują w sklepach z artykułami rolnymi i hurtowniach tych środków. Natomiast w przypadku środków trwałych, najczęstszym miejscem ich zakupu są hurtownie. Popularną formą zakupu jest również kontakt z przedstawicielem handlowym. W dobie Internetu coraz popularniejszą formą dokonywania zaopatrzenia są zamówienia online. Badania ponadto wskazały, że w ciągu ostatnich trzech lat, najczęściej zakupywanymi środkami trwałymi był ciągniki rolnicze, które nabyło aż 40% badanych gospodarstw. (abstrakt oryginalny)

The aim of research was to evaluate the supply of farm inputs in agricultural farms from the Mazowieckie Voivodeship. The research shows that farmers most often choose agricultural stores and wholesalers. On the other hand, in the case of fixed assets, the most common place of purchase are wholesalers. The most common form of purchase is also contact with a sales representative. In the Internet era, an increasingly popular form of procurement is online ordering. Research also indicated that in the past three years, the most frequently purchased fixed assets were agricultural tractors, which acquired as much as 40% of the farms surveyed. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gołębiewska B., Struktura majątkowa i finansowanie działalności w gospodarstwach rolniczych o zróżnicowanych powiązaniach z otoczeniem, [The evaluation of assets' and capital structure diversification in family farms depending on the level of their correlation with the environment], ,,Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, seria Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", 81, Warszawa 2010.
  2. IERiGŻ, Rynek Środków Produkcji dla Rolnictwa-stan i perspektywy [Market of means of agricultural production]. Analizy Rynkowe, [Red. Jadwiga Seremak-Bulge], , 39, Warszawa 2012.
  3. IERiGŻ, Rynek Środków Produkcji dla Rolnictwa-stan i perspektywy [Market of means of agricultural production]. Analizy Rynkowe, [Red. Jadwiga Seremak-Bulge], 43, Warszawa 2016.
  4. Juszczyk S., Innowacje a zasada racjonalnego gospodarowania w agrobiznesie, [Innovation and rational principle in agribusiness], ,,Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", 68, Warszawa 2008.
  5. Pawlak J., Rola mechanizacji w rozwoju rolnictwa, [Role of Mechanization in the Development of Agriculture], ,,Roczniki Naukowe Ekonomiki Rolnictwa, Seria G", 97(2), Warszawa 2010.
  6. Sobczak A., Zaopatrzenie gospodarstw rolnych w środki do produkcji jako istotny element gospodarowania [The supply farms with means of production as an important element of management], Praca inżynierska, SGGW w Warszawie, Warszawa 2017.
  7. Sobczyński T., Zmiany poziomu subsydiów gospodarstwach rolniczych UE-12 w latach 1989-2006, [Changes of subsidiaries level in agricultural farms of EU-12 in years 1989- 2006], Journal Agribusiness and Rural Development, 3(13), Poznań 2009.
  8. Ziętara W., Model polskiego rolnictwa- wobec aktualnych wyzwań, [Model of Polish Agriculture - in the Face of Current Challenges], ,,Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", 3, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
2391-9167
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu