BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brelik Agnieszka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Analiza wymiaru ekonomicznego procesów termomodernizacji w zakresie redukcji kosztów eksploatacji na przykładzie substancji mieszkaniowej gminy Szczecin
Analysis of the Economic Dimension of Thermomodernization Processes on the Example of the Szczecin Residential Substance
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2017, nr 26, s. 168-181, tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Inwestycje termomodernizacyjne, Polityka mieszkaniowa, Redukcja kosztów
Thermo-modernization investments, Housing policy, Costs reduction
Note
summ., streszcz.
Country
Szczecin
Szczecin
Abstract
Celem artykułu jest omówienie korzyści ekonomicznych będących skutkiem przedsięwzięć termomodernizacyjnych na przykładzie wybranej substancji mieszkaniowej. Realizacji powyższego celu służyła weryfikacja następującej hipotezy badawczej. Procesy termomodernizacji odgrywają kluczową rolę w zakresie realizacji polityki mieszkaniowej, ponieważ prowadzić mogą do redukcji kosztów zużycia energii i eksploatacji. Osiągnięcie tego zadania wymagało zastosowania stosownych metod i technik badawczych, takich jak: analiza dostępnych źródeł literaturowych, metody indukcji i dedukcji oraz przeprowadzenia eksperymentu numerycznego w celu oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Bezpośrednimi odbiorcami wyników badań poza spółdzielniami mieszkaniowymi, które na obecnym etapie rozważają konieczność realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych mogą być także władze samorządowe oraz jednostki im podległe. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to discuss the economic benefits resulting from thermomodernization projects on the example of a selected housing substance. The verification of the following research hypothesis was used to achieve this goal. Thermo-modernization processes play a key role in the implementation of housing policy, because they can lead to a reduction in energy consumption and operation costs. Achieving this task required the use of appropriate research methods and techniques, such as: analysis of available literature sources, methods of induction and deduction, and conducting a numerical experiment in order to assess the economic efficiency of thermo-modernization projects. Direct recipients of research results outside housing cooperatives, which at the present stage are considering the need to implement thermo-modernization projects, may also be local government authorities and their subordinate units. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Amecke H. The Effectiveness of Energy Performance Certificates - Evidence from Germany, CPI Report. Climate Policy Initiative, 2011.
 2. Build Desk Polska, Stan energetyczny budynków w Polsce 2011 [Energy condition of buildings in Poland], Warszawa 2011.
 3. Cesarski M. Polityka mieszkaniowa w Polsce w pracach naukowych 1918-2010 2010 [Housing policy in Poland in scientific works 1918-2010], Oficyna Wydawnicza SGH 2013.
 4. Cyran R., Zintegrowana polityka mieszkaniowa jako instrument rozwoju lokalnego [Integrated housing policy as an instrument of local development], "Studia Ekonomiczne", nr 144, cz. 2, 2013.
 5. Jakóbczyk-Gryszkiewicz, J., Marcińczak, S., Wolaniuk, A., Gentrification Processes in the City, [w:] T. Marszał (red.), Society and Space in Contemporary Poland in Łódź University Geographical Research, Łódź, 2014.
 6. IWU/BEI Datenbasis Gebäudebestand. Datenerhebung zur energetischen Qualität und zu den Modernisierungstrends im deutschen Wohngebäudebestand. Darmstadt 2010.
 7. Kłosiński K. A., Biela, A, Człowiek i jego decyzje [Man and his decisions] , Wyd. KUL, Lublin 2009.
 8. Laskowski L. Kompendium podstaw budownictwa energoefektywnego z elementami ekoprojektowania. [A compendium of energy-efficient building foundations with elements of eco-design], POLCEN Sp. z o.o., Warszawa 2017.
 9. Lis P., Cele i instrumenty społecznej polityki mieszkaniowej [Objectives and instruments of social housing policy], "Space - Society - Economy", nr 10, 2011.
 10. Öko-Institut/IEF-STE/DIW Berlin/FhG-ISI (2009). Politikszenarien für den Klimaschutz V - auf dem Weg zum Strukturwandel. Berlin 2011.
 11. Rogalski. P. Jak izolować ściany zewnętrzne budynku [How to insulate the external walls of the building], Izolacje 12 2012.
 12. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 2003 roku (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) (m.in. w przepisach podatkowych i o rachunkowości).
 13. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118).
 14. Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych z dnia 18 grudnia 1998 r. (Dz.U. 162, poz. 1121 z późn. zm.).
 15. Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1459).
 16. Sułkowski Cz. Ekonomiczne kryteria racjonalizacji decyzji inwestycyjnych [Economic criteria for rationalizing investment decisions], Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 138, Szczecin 1980.
Cited by
Show
ISSN
2391-9167
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu