BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wanat Leszek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Kielar Sławomir, Chudobiecki Jan (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Title
The Risk of Financing Energy Innovations in Poland - Legislative Proposal for the Elimination of Several Barriers
Source
Intercathedra, 2009, nr 25, s. 14 - 17, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Odnawialne źródła energii, Prawo energetyczne, Innowacje
Renewable energy sources, Energy law, Innovations
Country
Polska
Poland
Abstract
Financing implementation in the modern economy of power engineering based on renewable sources of energy, particularly susceptible to liquidation fluctuations, payment blockage or exchange rate fluctuations, is still classified as high risk in Poland. When the market lacks clear rules of action, with accompanying red tape, legal inconsistency and speculation, many good initiatives become threatened. Noticing the serious barrier in financing innovations, including investments in the scope of energy efficiency, scientific publications should be aimed at restoring equality of entities under the law, and the suggested legislative changes should eliminate the existing pathology.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Act of 29 August 1997 Bank law. Official Journal 1997 no. 140 item 939 as amended (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939 z późn. zm.).
 2. Ford H.: (). The International Jew: The World's Foremost Problem. Kessinger Publishing 2003. ISBN 0-7661-7829-3
 3. Infrastructure and Environment Operational Programme. National Strategic Reference Framework 2007 - 2013. Document compiled based on the operational programme approved in the decision of the European Commission of 7 December 2007 and the resolution of the Council of Ministers of 3 January 2008. Version 3.1. Warsaw, 13 May 2009. www.pois.gov.pl (2009-08-31); (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 - 2013. Dokument opracowany na podstawie programu operacyjnego zatwierdzonego przez Komisję Europejską decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. oraz uchwałą Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2008 r. Wersja 3.1 Warszawa, 13 maja 2009 r. www.pois.gov.pl).
 4. Janiak A.: Przywileje bankowe w prawie polskim. Wydawnictwo Zakamycze. Kraków 2003,
 5. Jordan A. Schwarz: The Speculator: Bernard M. Baruch in Washington, 1917-1965. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1981.
 6. Order of the Minister of Economy of 3 February 2009 on granting public aid for investments in the scope of construction and extension of units generating electrical energy or heat from renewable energy sources. Official Journal 2009 no. 21 item 112 (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy jednostek wytwarzających energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii. Dz.U. 2009 nr 21 poz. 112).
 7. Sullivan A., Sheffrin S.M.: Economics: Principles in action. Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall 2003. s. 551. ISBN 0-13-063085-3.
 8. Sura R.: Bankowy tytuł egzekucyjny. Wydawnictwo KUL. Lublin 2008.
 9. Wanat L., Kielar S.: Toksyczne opcje walutowe, Przegląd Leśniczy 3/2009,
 10. www.bis.org/statistics/derstats.htm
 11. www.funduszestrukturalne.pl (2009-08-31)
Cited by
Show
ISSN
1640-3622
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu