BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żak Dariusz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Title
Ochrona oznaczeń geograficznych służących ustalaniu pochodzenia produktów
Protection of Geographical Indications for the Origin of Products
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2017, nr 26, s. 207-219, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Oznaczenia geograficzne, Kraj pochodzenia produktu, Nieuczciwa konkurencja, Prawo własności przemysłowej
Geographical indications, Country of origin (COO), Unfair competition, Industrial property law
Note
summ., streszcz.
Abstract
Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu prawnego w zakresie ochrony oznaczeń geograficznych, które służą ustalaniu pochodzenia produktów. Autor opracowania przedstawi zagadnienia stricte oparte na przedmiotowym temacie, związanym z uwarunkowaniami organizacyjno - prawnymi ochrony oznaczeń geograficznych służących ustalaniu pochodzenia produktów. Ochrona oznaczeń geograficznych pozwala na korzystanie z produktu, który legitymuje się pewnymi cechami pochodzenia i uwarunkowaniami geograficznymi. Pozwala to nabywcom takich produktów na otrzymanie niepowtarzalnego towaru. Jednakże, taki stan jest zaburzany przez nieuczciwe działanie antykonkurencyjne ze strony innych przedsiębiorców. Są one przejawem różnych form naruszeń prawa, powodujących tym samym w dużej mierze straty dla tych, którzy je wytwarzają i poddają obrotowi sprzedaży. Dlatego ważną funkcję w zapewnieniu bezpieczeństwa ochrony oznaczeń geograficznych pełni państwo, gdyż posiada ono stosowne możliwości organizacyjne i prawne w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania takim praktykom. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of the article is to present the current legal status of the protection of geographical indications that serve to determine the origin of products. The author of the paper will present the essentials based on the subject matter related to the organizational and legal conditions of protection of geographical indications used to determine the origin of products. Protecting geographical indications allows you to use a product that has certain characteristics of origin and geographical conditions. This allows buyers of such products to receive unique merchandise. However, such a state is disturbed by the unfair anti-competitive behavior of other entrepreneurs. These are manifestations of various forms of infringement, causing a great deal of loss for those who produce them and sell them. It is therefore important for the State to have an important role in ensuring the safeguarding of geographical indications as it has the appropriate organizational and legal capacity to prevent and prevent such situations. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barańczyk I., Ochrona prawa oznaczeń geograficznych [Protection of the law of geographical indications], Warszawa 2008.
 2. Całka E., Geograficzne oznaczenia pochodzenia. Studium z prawa wspólnotowego i prawa polskiego [Geographical indications of origin. Study of community law and Polish law], Warszawa 2008.
 3. Nawrocka M., Ochrona geograficznych pochodzenia produktów (ETS "The Scotch Whisky") [Protection of geographical origin of products (ETS "The Scotch Whisky")], "Prawo Spółek" 2000, nr 2.
 4. Niewęgłowski A., Znaki towarowe i oznaczenia geograficzne, [Trademarks and geographical indications] (w:) Prawo własności przemysłowej. Komentarz [Industrial property Law. Comment], T. Demendecki, A. Niewęgłowski, J. J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, Warszawa 2015.
 5. Nowińska E., Delikty konkurencji, [Torts competitors] (w:) Prawo własności przemysłowej [Industrial property Law], (red.) E. Nowińska, K. Szczepanowska - Kozłowska, Warszawa 2015.
 6. Nowińska E., Geograficzne oznaczenia pochodzenia w prawie polskim, [Geographical indications of origin in Polish law] (w:) Prawo własności przemysłowej [Industrial property Law], (red.) R. Skubisz, T. 14B, Warszawa 2012.
 7. Nowińska E., Ochrona oznaczeń geograficznych w systemie prawa polskiego, [Protection of geographical indications in the Polish legal system] (w:) Własność przemysłowa i jej ochrona [Industrial property and its protection], E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska - Kozłowska, Warszawa 2014.
 8. Nowińska E., Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, [Law on combating unfair competition] (w:) Ochrona własności intelektualnej [Protection of intellectual property], (red.) A. Adamczak, M. du Vall, Warszawa 2010.
 9. Nowińska E., du Vall M., Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [Commentary on the Law on the fight against unfair competition], Warszawa 2007.
 10. Nowińska E., Promińska U., du Vall M., Prawo własności przemysłowej [Industrial property Law], Warszawa 2011.
 11. Poźniak - Niedzielska M. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz [Law on combating unfair competition. Comment], (red.) J. Szwaja, Warszawa 2006.
 12. Promińska U., Wprowadzenie do prawa własności przemysłowej, [Introduction to industrial property law] (w:) Prawo własności przemysłowej [Industrial property Law], (red.) U. Promińska, wyd. Difin, Warszawa 2005.
 13. Szwaja J., Tischner A., Odpowiedzialność cywilnoprawna za czyny nieuczciwej konkurencji, [Civil liability for acts of unfair competition] (w:) Kępiński M., (red.), Prawo konkurencji [Competition law], C.H. Beck, Warszawa 2014.
 14. Zawada K., Majątkowy charakter roszczeń określonych w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 3 u.z.n.k. i wynikające stąd konsekwencje dotyczące opłat sądowych, [The peculiar character of the claims referred to in Art. 18 sec. 1 pt 1 and 3 u.z.n.k. and hence the consequences for court fees] (w:) Prawo własności intelektualnej wczoraj, dziś i jutro [Intellectual property right yesterday, today and tomorrow], (red.) J. Barta, A. Matlak, ZNUJ PPWI 2007, Nr 100.
Cited by
Show
ISSN
2391-9167
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu