BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozioł Leszek (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Muszyński Zenon (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie)
Title
Management in Companies Who's Employees May be Exposed to Harmful Noise Influence
Source
Intercathedra, 2009, nr 25, s. 56- 57, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Zarządzanie, Hałas, System zarządzania BHP
Management, Noise, Health and safety management system
Note
summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
In particular branches of the wood industry the threat of pernicious influence of noise can be noticed. In selected aspects of managing human resources, special attention was drawn to the limitation of its harmful effects on employees' health. The basic rights and duties of the employer and the employees exposed to negative noise influence were also discussed. Human resources management in the wood industry should take into consideration, if possible, elimination or maximum limitation of the number of works which carry the possibility of health hazards(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. CIOP. 2002. Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Warszawa.
  2. Dyrektywa 2003/10/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących naraŜenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (hałasem).
  3. Engel Z.W., Sadowski J.:2005. Opracowanie zbiorowe pod red. Ochrona środowiska przed hałasem w Polsce w świetle przepisów europejskich. Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk. Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
  4. Gazeta Prawna. 2008.Kodeks Pracy, po zmianach z komentarzem ekspertów, stan prawny na 1 stycznia 2008 r. Warszawa,
  5. Muszyński Z., Muszyński J.: 2000. Wybrane zagadnienia z zarządzania w przedsiębiorstwie, a problem bezpieczeństwa pracy w aspekcie nowych regulacji prawnych. Intercathedra. Biulletin of Plant, Economic Departmens of the European Wood Technology University Studies Poznań, nr 17
  6. Muszyński Z., Muszyński J.: 2003. Hałas i drgania mechaniczne w małych i średnich przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego. Intercathedra. Biulletin of Plant, Economic Departmens of the European Wood Technology University Studies Poznań, nr 19
  7. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasów w środowisku (DzU nr 66, poz. 436).
Cited by
Show
ISSN
1640-3622
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu