BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rogowska-Rajda Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Zasady odliczania podatku VAT przy nabyciu dóbr inwestycyjnych w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej a finanse przedsiębiorstw
Rules on VAT Deductibility as Regards Capital Goods According to the Jurisprudence of the Court of Justice of the European Union and Finances of Enterprises
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2017, vol. 51, nr 5, s. 263-271, bibliogr. 33 poz.
Keyword
Finanse przedsiębiorstwa, Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Dobra inwestycyjne, Podatek od wartości dodanej (VAT)
Enterprise finance, Enterprises financial liquidity, Investment goods, Value Added Tax (VAT)
Note
JEL Classification:H320; H210; H250
summ., streszcz.
Abstract
W przypadku nabycia lub wytworzenia dóbr inwestycyjnych stosowane są różne systemy odliczania podatku VAT, mające zapewnić neutralność podatkową. Systemy te, zdeterminowane przeznaczeniem nabytego dobra, niosą dla finansów przedsiębiorstw różne konsekwencje. Artykuł ma na celu zidentyfikowanie i analizę systemów odliczania podatku VAT w odniesieniu do wydatków na nabycie lub wytworzenie dóbr inwestycyjnych wraz z oceną ich wpływu na finanse przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

There are different systems of VAT deductibility, in case of purchase or production of capital goods, designed to safeguard tax neutrality. The systems, determined by the intended purpose of the good, have various consequences for finances of enterprises. The article aims at identifying and analysing of the systems of VAT deductibility as regards expenditure on purchase or production of capital goods with the assessment of its impact on finances of enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ciupek B., Famulska T. (red.), Strategie podatkowe przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2013.
 2. Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347 z 11 grudnia 2006 r.).
 3. Dyrektywa Rady 2009/162/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca niektóre przepisy dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 10 z 15 stycznia 2010 r.).
 4. Famulska T., Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania podatku od wartości dodanej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2007.
 5. Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-92/13, Gemeente's Hertogenbosch (EU:C:2014:267).
 6. Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-434/03, Charles-Tijmens (EU:C:2005:48).
 7. Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-460/07, Puffer (EU:C:2008:714).
 8. Rogowska-Rajda B., Pojazdy samochodowe w działalności gospodarczej w aspekcie VAT, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2016, z. 294.
 9. Rogowska-Rajda B., Tratkiewicz T., Nieodpłatne świadczenie usług w podatku VAT w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, "Europejski Przegląd Sądowy" 2015, nr 11.
 10. Rogowska-Rajda B., Tratkiewicz T., Odliczanie podatku naliczonego VAT od wydatków związanych z samochodami w świetle prawa unijnego, "Europejski Przegląd Sądowy" 2017, nr 4.
 11. Rogowska-Rajda B., Tratkiewicz T., Skutki odwrotnego obciążenia podatkiem od towarów i usług w finansach przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu" 2014, z. 1.
 12. Swinkels J.J.P., Limitations and justification of the European Court of Justice's doctrine of asset labelling, "International VAT Monitor" 2009, No. 4.
 13. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2016, poz. 710 ze zm.).
 14. Wniosek z dnia 7 listopada 2007 r. dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej niektóre przepisy dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej COM(2007)677.
 15. Wolański R., System podatkowy w Polsce, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007.
 16. Wyrok TSUE w sprawie C-16/00, Cibo (EU:C:2001:495).
 17. Wyrok TSUE w sprawie C-25/03, HE (EU:C:2005:241).
 18. Wyrok TSUE w sprawie C-32/03, Fini (EU:C:2005:128).
 19. Wyrok TSUE w sprawie C-63/04, Centralan Property (EU:C:2005:773).
 20. Wyrok TSUE w sprawie C-72/05, Wollny (EU:C:2006:573).
 21. Wyrok TSUE w sprawie C-92/13, Gemeente's Hertogenbosch (EU:C:2014:2188).
 22. Wyrok TSUE w sprawie C-108/14, Larentia (EU:C:2015:496).
 23. Wyrok TSUE w sprawie C-110/94, INZO (EU:C:1996:67).
 24. Wyrok TSUE w sprawie C-118/11, Eon Aset Menidjmunt (EU:C:2012:97).
 25. Wyrok TSUE w sprawie C-153/11, Kłub OOD (EU:C:2012:163).
 26. Wyrok TSUE w sprawie C-234/11, TEC Chaskowo (EU:C:2012:644).
 27. Wyrok TSUE w sprawie C-257/11, Gran Via Moineşti (EU:C:2012:759).
 28. Wyrok TSUE w sprawie C-378/02, Waterschap (EU:C:2005:335).
 29. Wyrok TSUE w sprawie C-434/03, Charles-Tijmens (EU:C:2005:463).
 30. Wyrok TSUE w sprawie C-437/06, Securenta (EU:C:2008:166).
 31. Wyrok TSUE w sprawie C-460/07, Puffer (EU:C:2008:714).
 32. Wyrok TSUE w sprawie C-496/11, Portugal Telecom (EU:C:2012:557).
 33. Wyrok TSUE w sprawie C-515/07, VNLTO (EU:C:2009:88).
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.5.263
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu