BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zalewski Krzysztof (Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży)
Title
Eksploracja odnawialnych źródeł energii na przykładzie województwa podlaskiego
Exploration of Renewable Energy Sources on the Example of Podlaskie Voivodeship
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2017, nr 26, s. 220-229, wykr., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Odnawialne źródła energii, Polityka energetyczna, Energia odnawialna, Energia słoneczna, Energia wiatru, Energia geotermalna, Biopaliwa, Biomasa, Biogaz
Renewable energy sources, Energy policy, Renewable energy, Solar energy, Wind energy, Geothermal energy, Biofuels, Biomass, Biogas
Note
summ., streszcz.
Country
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodeship
Abstract
Powyższy artykuł w sposób syntetyczny opisuje problematykę odnawialnych źródeł energii. Analityczne ujęcie problemu odnosi się już do województwa podlaskiego. Ukazane są dotychczasowe zastosowania urządzeń OZE jak i propozycja polityki eko-energetycznej na najbliższe lata dla Podlasia. Eksploatację przeprowadzono w oparciu o przegląd dostępnej literatury i informacje udostępnione przez instytucje pracujące w otoczeniu i na rzecz energetyki odnawialnej (Departament Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i Agencję Rynku Rolnego - Ośrodek Terenowy w Białymstoku). (abstrakt oryginalny)

This article in a synthetic way describes the issues of renewable energy sources. The analytical approach to the problem is already addressed to the Podlaskie Voivodeship. Current uses of RES equipment and the proposal of eco-energy policy for the coming years for Podlasie are shown. The exploitation was carried out on the basis of a review of available literature and information provided by institutions working in the area and for renewable energy (Department of Agriculture of Podlaskie Marshal Office, Podlaski Agricultural Advisory Center in Szepietowo and Agricultural Market Agency - Regional Center in Bialystok). (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bórawski P., Czynniki różnicujące efektywność gospodarstw uzyskujących dochody z działalności alternatywnych i komplementarnych [Factors differentiating efficiency of farms obtaining incomes from alternative and complementary activities], Monografie i rozprawy 185, Wydawnictwo UWM w Olsztynie 2013.
  2. Kępińska B., Geotermia w Polsce - stan i możliwości wykorzystania [Geotermal In Poland - state and development prospects]. Seminarium "Potencjał geotermii w Polsce - wymiana doświadczeń [Seminar "Geothermal potential in Poland -exchange of experience], Warszawa 2014.
  3. Łaska G., Nazaruk B., Możliwości wykorzystania potencjału biomasy na cele energetyczne w województwie podlaskim [Capabilities of utylization of biomass for energy purposes In the podlaskie voivodeships], Konferencja Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska 2013.
  4. Nazaruk B., Identyfikacja odnawialnych źródeł energii w województwie podlaskim [Identification of renewable energy sources In the podlskie voivodeships], ,,Ekonomia i Środowisko" 1/48,2014, 197-202.
  5. Rifkin J., Trzecia rewolucja przemysłowa [Third industrial resolution], Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice 2012.
  6. Snarski S., Kierunki i poziom wsparcia gmin w zakresie odnawialnych źródeł energii w województwie podlaskim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz perspektywy wsparcia 2014-2020. [Directions and the level of support of communes in the field of renewable energy sources in podlaskie voivodeship under rdp 2007-2013 and the prospects of support under rdp 2014-2020], ,,Ekonomia i Środowisko" 3/2015, s. 213-222.
  7. Wyszomirski R., Bórawski P., Ocena opłacalności wykorzystania biomasy z roślin energetycznych [Profitability evaluation of biomass from energy crops], ,,Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce" 3/2015 (18), s. 109-119.
Cited by
Show
ISSN
2391-9167
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu