BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzegorzewska Emilia (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Title
Investing Activities of Wood Sector in Poland in the Face of Global Crisis
Source
Intercathedra, 2013, nr 29(3), s. 20-24, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Przemysł drzewny, Zarządzanie w kryzysie, Kryzys gospodarczy, Wydatki inwestycyjne, Struktura nakładów inwestycyjnych
Wood industry, Crisis management, Economic crisis, Investment expenditures, Structure of investment outlays
Note
summ.
Abstract
Companies' reaction to crisis events occurring in economy is, as a rule, decreasing operating costs and constraining investment projects. It results mainly from the passive attitude of the management in the face of the crisis. Only companies in good financial condition can invest in times of economic stagnation. The following article presents changes in the level of financial outlays for investment in wood sector companies (with the following businesses: paper and paper products manufacture, wood, cork, straw and wicker products manufacture, furniture production) compared to processing industry.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Janik W., Paździor A.: Zarządzanie finansami spółki kapitałowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010
  2. Orłowski W., Pasternak R., Flaht K., Szubert D.: Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasie kryzysu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010
  3. Różański J.: Inwestycje rzeczowe i kapitałowe, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006
  4. Rutkowski A.: Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2010
  5. Sosińska-Wit M.: Inwestycje MŚP czynnikiem wzrostu wartości majątku przedsiębiorstw województwa lubelskiego na podstawie wyników badań ankietowych, Zeszyty Naukowe WSEI seria Ekonomia nr 3(1/2011)
  6. Statistical Yearbook of Industry 2012; www.stat.gov.pl
  7. Wieczerzyńska B.: Kryzys w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2009
  8. Wildowicz-Giegiel A.: Priorytety inwestycyjne a działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce, Oeconomica Copernicana 2013, nr 1
Cited by
Show
ISSN
1640-3622
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu