BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Popławski Maciej, Kowacka Magdalena (The General Tadeusz Kościuszko Military Academy of Land Forces in Wrocław, Poland)
Title
The Multifactorial Model of Economic Security Management - Methodological Essentials
Source
Intercathedra, 2015, nr 31(2), s. 62-68, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Bezpieczeństwo ekonomiczne, Jakość życia, Poziom życia
Economic safety, Quality of life, Living standard
Abstract
The project is a response to inconsiderable interest in the subject matter of regional economic security, which manifests itself in inaction regarding preventive operations against emerging threats, but only in deregulatory effects already occurred. In fact, economic security is an important part of the entire security of a country and life comes true on many levels. B. Balcerowicz presents the great importance of this component in the entire security structure. "In the tradition of considering security, prosperity, welfare and wealth are their conditions. Success and confidence in people's endeavours in their lives (prolonging and improvement) have been conditioned on economic terms for ages. They have been the element, the mainstays and factor and condition of security. Presented as a component, they are presently called economic security" [Balcerowicz 1997]. In history of Europe, but also around the world, economic factors were of determinative importance in assuring security policy on a general level, for example assurance of peace through the creation of wealth as the main motive for creating the European Union, or the doctrine of the "New Deal". Prosperity, indeed, is nothing else but just maintenance of standards of living of citizens on a particular level.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balcerowicz B. (2011), Obrona państwa średniego, Dom Wyd. Bellona, Warszawa 1997, s. 256.
 2. Jaźwiński I. (2014), Determinanty kształtowania polskiego bezpieczeństwa gospodarczego. Wybrane aspekty, Przegląd strategiczny nr.1.
 3. Kociszewski J., Popławski M., Struś M. (2003), Dyferencjacja poziomu rozwoju i dobrobytu w układzie przestrzennym Polski w procesie transformacji do gospodarki rynkowej, [at:] Olszewski L. [ed.], Gospodarka narodowa i przedsiębiorstwa na początku XXI wieku, Kolonia Limited.
 4. Kopania K. (2002), O naturze bezpieczeństwa ekonomicznego [at:] Z. Stachowiak, J. Płaczek, Wybrane problemy ekonomiki bezpieczeństwa, Warszawa.
 5. Księżopolski K.M. (2004), Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Metody i środki przeciwdziałania, Warszawa.
 6. Moroń D., Makuch M., Mizery-Pietraszko J. (2014), Analiza zagrożeń społecznych dla Dolnego Śląska. Wykorzystanie wyników sondaży społecznych w różnych obszarach życia do prognozowania zagrożeń społecznych w regionie, Analiza współfinansowana przez UE w ramach EFS w ramach projektu "Analizy, badania i prognozy na rzecz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego" [POKL.08.01.04-02-003/08].
 7. Polityka wspierania bezpieczeństwa w województwie dolnośląskim do 2020 r., (2015), Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Rozwoj_regionalny/SRWD/SRWD_20 20-final.pdf [12.07.2015].
 8. Popławski M. (2001) [ed.], Wyrównywanie się poziomu warunków bytowych ludności w procesie integracji gospodarczej oraz wzrostu gospodarczego regionów Polski ze szczególnym uwzględnieniem 'bogatszego zachodu i biedniejszego wschodu'. Analiza egzemplifikacyjna, [at:] Metodologia pomiaru jakości życia - materiały konferencji organizowanej przez Katedrę Statystyki i Cybernetyki Ekonomicznej AE we Wrocławiu, Wrocław.
 9. Popławski M., Struś M. (2005), Różnicowanie mierników rozwoju oraz poziomu żucia w Polsce, [at:] Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce, Kaja J., Piech K., [ed.], Wyd. SGH w Warszawie, Warszawa.
 10. Stachowiak Z. (2012), Teoria i praktyka mechanizmu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Ujęcie instytucjonalne, Wyd. AON, Warszawa.
 11. http://albumpolski.pl.
 12. http://portalwiedzy.onet.pl.
 13. http://stat.gov.pl/bdl/.
Cited by
Show
ISSN
1640-3622
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu