BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brodziński Zbigniew (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Bórawski Piotr (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Dunn James W. (Pennsylvania State University, USA)
Title
Development of Non-Governmental Organizations in Poland
Source
Contemporary Economics, 2017, vol. 11, nr 4, s. 401-413, rys., tab., bibliogr. 39 poz.
Keyword
Organizacje pozarządowe, Rozwój gospodarczy, Wyniki badań
Non-governmental organisation, Economic development, Research results
Note
JEL Classification: F63, O110, O320
summ.
Abstract
The paper presents the results based on the survey about the development of non-governmental organizations (NGOs) in Poland. The authors present the owner's opinions of NGOs managers. Moreover, the authors presented characteristics of the non-governmental organizations and the area of their activities, areas of intersectoral cooperation, difficulties in the operation, and other factors. We used: descriptive, tabular and graphic methods to describe the changes and opinions about factors of non-governmental organization development. The study was conducted via telephone interviews with representatives of computer-aided, non-governmental organizations active in rural areas. The survey found that organizations located in rural areas have their own traditional identity and specificity. Most of them work in the city (93.7%) and only (6.3%) in the village. These are small organizations that generally employ up to 9 people. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamiak P., Charycka B., Gumkowska M. (2016). Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce w 2015. Raport z badań. Warszawa [The condition of the non-governmental organizations sector in Poland in 2015. Research report. Warsaw] Stowarzyszenie Klon/ Jawor. Retrieved from http://www.nck.pl/media/attachments/318004/Raport_Klon_Kondycja_2015.pdf
 2. Adamski M., Goś-Wójcicka K., Jaszczyk-El Guerouani K., Knapp A., Nałęcz S., Borysiak T., ... Wilk R. (2014). Wstępne wyniki badania społecznej i ekonomicznej kondycji organizacji trzeciego sektora w 2012 roku [Preliminary results of the social and economic research on the condition of the third sector organization in 2012]. Central Statistical Office of Poland. Retrieved from https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5490/3/5/1/gs_notatka_sof-1_4_28_03_ost.pdf
 3. Alex G., Byerlee D., Helene-Collion M., & Rivera W. (2004). Extension and rural development. Covering views on institutional approaches? (Discussion Paper No. 4). The International Bank for Reconstruction and Development. Agriculture & Rural Development Department. Retrieved from http://siteresources.worldbank.org/INTARD/825826-1111129171182/20431824/DiscussionPaper4Final.pdf
 4. Bober J., Hausner J., Izdebski H., Lachiewicz W., Mazur S., Nelicki A., ... Zawicki M. (2013). Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce [Growing dysfunctions, fundamental dilemmas, necessary actions. Report on the state of territorial self-government in Poland]. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej. Retrieved from http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/raport_dysfunkcje.pdf
 5. Bórawski P., & Dunn J.W. (2012). The role of institution and extension in enterprises development in rural areas in Poland. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 11(2), 5-18.
 6. Bradshaw Y.W., & Schafer M.J. (2000). Urbanization and development: The emergence of international nongovernmental organizations amid decling states. Sociological Perspective, 43(1), 97-116.
 7. Brodziński Z., & Brodzińska K. (2015). Sektor społeczny i jego rola w stymulowaniu rozwoju obszarów wiejskich [Public sector and its role in stimulating the development of rural areas]. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 16(4), 52-56.
 8. Castells M., & Himanen P. (2002). The information society and the welfare state: the Finnish model. Oxford, UK: Oxford University Press.
 9. Coston J.M. (1998). A model and typology of government-NGO relationships. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 27(3), 358-382.
 10. Czapiński J. (2013). Social Diagnosis 2013 Objective and Subjective Quality of Life in Poland - full report. Contemporary Economics, 7, 1-492.
 11. Fukuyama F. (2001). Social capital, civil society and development. Third World Quarterly, 22(1), 7-20.
 12. Furmankiewicz M., Thompson N., & Zielińska M., (2010). Area based partnership in rural Poland: The post-accession experience. Journal of Rural Studies, 26(1), 52-62.
 13. Gashenko I.V., Vokina S.G., Romano D.G., Bezrukova T.L., & Kozenko Y.A. (2016). Theoretical and methodolical aspects of innovation development in modern economic systems. Contemporary Economics, 10(4), 363-372.
 14. Goś-Wójcicka K., Knapp A., & Nałęcz S. (2010). Podstawowe dane o stowarzyszeniach, fundacjach i społecznych podmiotach wyznaniowych działających w 2008 roku [Basic data on associations, foundations and social religious entities operating in 2008] Warszawa: GUS, Departament Badań Społecznych.
 15. Goszczyński W., Kamiński R., & Knieć W. (2013). Dylemat linoskoczka, czyli o profesjonalizacji autentyczności i perspektywach rozwoju organizacji pozarządowych na wsi i w małych miastach [Equilibrist dilemma, or about professionalization of authenticity and development perspectives of non-governmental organizations in rural areas and small towns]. Toruń: Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.
 16. Gutner T., & Thompson A. (2010). The politics of IO performance: A framework. The Review of International Organisations, 5(3), 227-248.
 17. Herbst J. (2008). Inny trzeci sektor. Organizacje pozarządowe na terenach wiejskich [Another third sector. Non-governmental organizations in rural areas]. In: M. Halamska (Ed.), Wiejskie organizacje pozarządowe [Rural non-governmental organisations] (pp. 33-66). Warszawa: Wydawnictwo Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.
 18. Jarzębska A., & Knieć W. (2012). Partnerstwa lokalne w Polsce. Raport Fundacji [Local partnerships in Poland - condition, structure, perspectives]. Kraków, Partnerstwo dla Środowiska.
 19. Józwiak W. (2004). Strategie postępowania posiadaczy gospodarstw rolnych i ich pozarolnicze formy aktywności gospodarczej w latach 1996-2002 [Behaviour of Farm Holders and their Non-Agricultural Activity in the Years 1996-2002]. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 6(3), 94-100.
 20. Kamiński R. (2008). Aktywność społeczności wiejskich. Lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych [Activity in rural communities. Local initiatives of nongovernmental organisations]. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.
 21. Kamiński R. (2013). Stowarzyszenia rozwoju wsi prowadzące działalność edukacyjną jako nowa forma samoorganizacji i rozwiązywania lokalnych problemów [Rural development associations pursuing educational activities as a new form of selforganisation and local problem-solving]. Trzeci Sektor, 29, 27-36.
 22. Boni M. (Ed.). (2009, July). Polska 2030 r. Wyzwania Rozwojowe [Poland 2030. Development Challenges]. Warsaw: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Retrieved from: https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA STRONA/Aktualnosci/seniorzy/badania aktywne starzenie/pl_2030_wyzwania_rozwojowe.pdf
 23. Knieć W., & Lewandowski Z. (2013). Współpraca międzysektorowa na obszarach wiejskich [Intersectoral cooperation in rural areas] W: Z. Brodziński (Ed.), Determinanty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich na przykładzie województwa kujawskopomorskiego [Determinants of civil society development in rural areas on the example of the Kujawsko-pomorskie voivodeship] (pp. 47-60). Olsztyn: Instytut Badań i Analiz Grupa OSB.
 24. Landes D. (1998). The wealth and poverty of nations: why some are so rich and some so poor. New York, NY: W.W. Norton & Company, Inc.
 25. Mintzberg H. (2014). Rebalancing society radical renewal beyond left, right, and center. Broadway: Berrett-Koehler Publishers, Inc.
 26. North D.C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. New York, Cambridge: University Press.
 27. North D.C. (1991). Institutions. Journal of Economic Perspectives, 5(1), 97-112.
 28. North D.C. (1994). Economic performance thorough time. The American Economic Review 84(3), 359-368.
 29. Pallas Ch.L., & Urpelainen J. (2012). NGO monitoring and the legitimacy of international cooperation: A strategic analysis. The Review of International Organisation, 7(1), 1-32.
 30. Pawłowska E. (2015). Organizacje pozarządowe a kapitał społeczny [Non-governmental organisations and social capital]. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej seria: Organizacja i Zarządzanie, 77, 167-176.
 31. Praszkier R. (2007). Zaufanie jako główny czynnik dynamiki kapitału społecznego [Confidence as the main factor in the dynamics of social capital]. Trzeci Sektor, 10, 127-136.
 32. Przewłocka J. (2012). Polskie organizacje pozarządowe 2012 [Polish non-governmental organizations 2012]. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 33. Salomon L.M., & Anheier H.K., (1996). The international classification of nonprofit organizations: ICNPO-Revison 1 (Working Paper No. 19). The Johns Hopkins Institute for Policy Studies. Retrieved from http://ccss.jhu.edu/wp-content/uploads/downloads/2011/09/CNP_WP19_1996.pdf
 34. Sawhill J., & Williamson D. (1997). Jak mierzyć wyniki organizacji non-profit [Measuring what matters in nonprofits]. Trzeci Sektor, 9, 100-106.
 35. Schumpeter J.A. (2003). Capitalism, socialism & democracy. London: Taylor and Francis.
 36. Sikorska-Wolak I., (2007). Przedsiębiorczość w świadomości społecznej mieszkańców wsi na przykładzie wybranych gmin pogranicza wschodniego w Polsce [Entrepreneurship in the public awareness or rural inhabitants - example of the chosen communes in the east borderland of Poland]. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 6(4), 71-81.
 37. Staniewski M.W. (2016). The contribution of business experience and knowledge to successful entrepreneurship. Journal of Business Research, 69(11), 5147-5152.
 38. Staniewski M.W., & Szopiński T. (2013). Influence of socioeconomic factors on the entrepreneurship of Polish students. Transformations in Business and Economics, 12, 3(30), 152-167.
 39. Vokina S.G., Zima Y.S., Sinyavsky N.G., Meshkov V., Sultanova A.V. (2016). Unification of economic systems in the global economy: Barriers and preconditions. Contemporary Economics, 10(4), 353-362.
Cited by
Show
ISSN
2084-0845
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5709/ce.1897-9254.252
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu