BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Maciej J. (The West Pomeranian University of Technology in Szczecin), Mickiewicz Paweł (University of Science and Technology in Bydgoszcz)
Title
Variation in the Spatial Management System Concept and Functional Specific Areas Specificity
Zróżnicowanie koncepcji systemu gospodarki przestrzennej a funkcjonalna specyfika obszarów
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2017, nr 26, s. 316-323, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Gospodarka przestrzenna, Polityka przestrzenna, Zagospodarowanie przestrzenne, Urbanistyka
Spatial economy, Spatial policy, Spatial development, Urban studies
Note
summ., streszcz.
Abstract
W artykule analizie poddano kluczowe rozwiązania zawarte w projekcie kodeksu urbanistyczno-budowlanego (wersja z 30 września 2016 r.) przedstawionego przez ministra właściwego do spraw infrastruktury. Artykuł przedstawia jednocześnie kluczowe problemy związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki przestrzennej, wskazując, czy i w jakim zakresie proponowane rozwiązania mogą je naprawić. (abstrakt oryginalny)

The analysis in this article are changing the system of spatial planning proposed in the draft code of urban planning - construction published by the Ministry of Infrastructure. The article reference both to the problems in the system of spatial planning and how they are addressed by the Urban Code draft. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bednarek - Szczepańska M., Więckowski M., Komornicki T., Konflikty przestrzenne w wybranych gminach [Spatial conflicts in selected municipalities] (in:) P. Śleszyński, J. Solon (ed.) Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach [Planning works and spatial conflicts in communes], ,,Studia KPZK PAN", vol. CXXX, Warszawa 2010, p. 91.
  2. Budner W., Znaczenie polityki przestrzennej w rozwoju gospodarczym gminy [The importance of spatial policy in the economic development of the commune], (w:) A. Sobczak (ed.) Prace z zakresu gospodarki przestrzennej, ,,Zeszyty Naukowe" no 40, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004 p. 37.
  3. Chmielewski J. M., Współzależność ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego [Interdependence of findings of the study of conditions and directions of spatial development and local spatial development plans] (in:) J. M. Chmielewski, G. Węcławowicz, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego [Study of conditions and directions of spatial development and local spatial development plans], ,,Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", z. 245, KPZK PAN, Warszawa 2010, p. 12.
  4. Kolipiński B., Zagadnienia metodyczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w świetle przepisów prawa [Methodical issues of the local spatial development plan in the light of legal provisions] (in:) J. Martyniuk - Pęczek, M. Nowak (ed.) Aktualne problemy zarządzania rozwojem przestrzennym w Polsce [Current problems of spatial development management in Poland], Biuletyn KPZK PAN, z. 257.258, Warszawa 2015, p. 25.
  5. Markowski T., Problematyka wdrażania polityki przestrzennej państwa [Issues related to the implementation of the spatial policy of the state] (w:) T. Markowski (ed.) Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju a wizje i perspektywy rozwoju przestrzennego Europy [The concept of spatial development of the country and the visions and perspectives of the spatial development of Europe], ,,Studia KPZK PAN", vol. CXXII, Warszawa 2008, p. 231.
  6. Nowak M., Bezpośrednie instrumenty zarządzania przestrzenią w dużych miastach i metropoliach [Direct space management instruments in large cities and metropolises] (in:) P. Lorens, S. Ledwoń, Wybrane aspekty kształtowania obszarów metropolitalnych [Selected aspects of shaping metropolitan areas], ,,Biuletyn KPZK PAN", z. 259, Warszawa 2015 p. 131.
Cited by
Show
ISSN
2391-9167
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu