BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Parzonko Anna J. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Uwarunkowania rozwoju turystyki rowerowej na obszarach miejskich na przykładzie Warszawy i okolic
Conditions for the Development of Cycling Tourism in Urban Areas : the Case of Warsaw and Surroundings
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2017, nr 26, s. 324-332, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Turystyka rowerowa, Rozwój turystyki, Turystyka miejska
Cycling tourism, Tourism development, Urban tourism
Note
summ., streszcz.
Country
Warszawa
Warsaw
Abstract
Celem opracowania była ocena uwarunkowań rozwoju turystyki rowerowej na terenie Warszawy i okolic. W pracy zaprezentowano najważniejsze trendy demograficzne i społeczne przyczyniające się do rozwoju tej formy aktywności. Ponadto dokonano analizy infrastruktury rowerowej znajdującej się na terenie Warszawy i jej okolic. Dodatkowo przeprowadzone zostały badania empiryczne przy wykorzystaniu techniki ankiety. Badania te miały na celu uzyskanie informacji odnoście atrakcyjności turystyki rowerowej wśród mieszkańców stolicy i jej okolic. W opinii mieszkańców Warszawy i okolic wskazana jest rozbudowa infrastruktury rowerowej a przede wszystkim budowa większej ilości ścieżek rowerowych oraz pasów rowerowych umieszczonych bezpośrednio na jezdni. Zdecydowana większość respondentów, bo aż 68% nie korzysta ze szlaków rowerowych, a 55% stan ich ocenia jako zaledwie przeciętny. (abstrakt oryginalny)

The objective of this study was to investigate the conditions for the development of cycling tourism in Warsaw and its surroundings. The paper reviews the most significant demographic and social trends contributing to the development of this form of activity and presents findings of the analysis of cycling infrastructure in Warsaw and its surroundings. In addition, the study involved empirical research conducted with the use of survey technique. The aim of the survey was to understand what views the residents of Warsaw and surroundings hold about the attractiveness of cycling tourism. In the opinion of the respondents it is advisable to extend the bicycle infrastructure and, above all, build more bike paths and bike lanes placed directly on the roadway. The vast majority of respondents (68%) do not use bike trails, and 55% evaluated them as merely average. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Strategia rozwoju produktów turystyki rowerowej w województwie Mazowieckim, [Strategy for the development of cycling tourism products in Mazowieckie Province], Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, Warszawa 2014.
  2. Kurek W., Turystyka, [Tourism] Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 259.
  3. Bednarczyk M., Najdy-Janoszki M., Innowacje w Turystyce, Wydawnictwo Naukowe CeDeWu, Warszawa 2014, s. 21-22.
  4. Bąk I., Statystyczna analiza aktywności turystycznej seniorów w Polsce, [Statistical analysis of tourist activity of seniors in Poland] Wydawnictwo Uczelniane, Szczecin 2013, s. 177.
  5. Warszawski Raport Rowerowy 2016, [Warsaw Cycling Report 2016] Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy, http://www.transport.um.warszawa.pl, s.1,(dostęp 20.05.17 r.).
  6. Pratte J., Bicycle Tourism on the Trail to Economic Development, [Bicycle Tourism on the Trail to Economic Development] "Prairie Perspectives: Geographical Essays", Volume 9:1, 2006, s. 62-84.
  7. Niezgoda A., Rynkowe uwarunkowania rozwoju turystyki rowerowej, [Market conditions for the development of cycling tourism][w:] Śledzińska J., Włodarczyk B. (red.), Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie, [Cycling tourism in united Europe], Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa 2012, s. 29.
  8. UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. [RESOLUTION No. 239 OF THE MINISTERS 'COUNCIL of 13 December 2011 on the adoption of the Concept of the National Spatial Development 2030.]
  9. https://pl.wikipedia.org/wiki/Turystyka_rowerowa (dostęp: 15.05.17)
  10. https://www.veturilo.waw.pl/ (dostęp 20.05.2017 r.)
Cited by
Show
ISSN
2391-9167
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu