BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pradziadowicz Monika (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Znaczenie i rozwój działania rolnictwo ekologiczne w nowej perspektywie PROW 2014-2020
The Importance and Development of Ecological Agriculture Activities in the New Prospects for RDP 2014-2020
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2017, nr 26, s. 366-379, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Rolnictwo ekologiczne, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Krajowy Program Rolnośrodowiskowy
Ecological agriculture, Rural Development Programme, National Agri-Environment Programme
Note
summ., streszcz.
Abstract
W opracowaniu przybliżono zakres i zasady wdrażania i realizacji działania Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020, które w nowej perspektywie finansowej stanowi odrębne działanie. W PROW 2007-2013 rolnictwo ekologiczne stanowiło jeden z 9 pakietów - pakiet 2 należący do II osi priorytetowej. Budżet przeznaczony na realizację działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 wynosi 699,9 mln euro. Przewiduje się, że pomoc w ramach PROW 2014-2020 obejmie w sumie łącznie ok. 540 tys. ha upraw ekologicznych. Wsparcie na tak wysokim poziomie spowoduje, że rolnicy będą chętnie podejmować i kontynuować aktywność pozarolniczą w nadchodzących latach. W pracy wykorzystano dane pochodzące ze sprawozdań ARiMR oraz innych dokumentów źródłowych pochodzących z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). (abstrakt oryginalny)

The study approximated the scope and rules for the implementation of the action and Organic farming RDP 2014-2020 that the new financial perspective is a separate action. In RDP 2007-2013 organic farming was one of 9 packages - package 2 belonging to the 2nd priority axis. The budget for implementing the RDP 2014-2020 organic farming is € 699.9 million. It is anticipated that assistance under the RDP 2014-2020 will cover a total of a total of approx. 540 thousand. ha of organic crops. Supporting such a high level will make farmers willing to take and continue non-agricultural activity in the coming years. The work was based on data from ARiMR reports and other source documents originating from the Ministry of Agriculture and Rural Development (MRiRW). (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bereżnicka J., Program rolnośrodowiskowy a bilansowanie środków pieniężnych w gospodarstwie, [Agri-environment program and balancing of cashon the farm], Fragmenta Agronomica, 24(3), Poznań 2007, s. 11-17.
 2. Dzierzęcka, E., Rolnictwo ekologiczne, [Organic farming], Departament Hodowli i Ochrony Roślin, Wydział Rolnictwa Ekologicznego, MRiRW, Warszawa, s. 6.
 3. Grykień S., Bariery rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, [Barriers to the development of organic farming in Poland] (w:) Funkcje obszarów wiejskich [Functions of rural areas], Akademia Świętokrzyska, Kielce 2005, s. 63-71.
 4. Golinowska M., Rozwój rolnictwa ekologicznego [Development of organic farming], Wydawnictwo Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław 2013, s.16.
 5. http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-rolnosrodowiskowoklimatyczne- oraz-rolnictwo-ekologiczne-w-2015-roku-projekt-prow/dzialanie-11-rolnictwoekologiczne- kampania-2017.html, data dostępu 15.05.2017.
 6. Kołomyjska I., Perspektywy wdrażania programów rolnośrodowiskowych w Polsce na przykładzie Doliny Biebrzy [Prospects for the implementation of agri-environment programs in Poland on the example of Biebrza Valley], WWF Polska, Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody, Warszawa 2004, s. 3.
 7. Kutkowska B., Kierunki rozwoju obszarów wiejskich zlokalizowanych na terenach o dużych walorach przyrodniczych, [Development directions of rural areas located in areas of high natural value], ,,Wieś i Rolnictwo", 3 (136), Warszawa 2007, s. 109-130.
 8. Niewęgłowska G., Polski program rolnośrodowiskowy na tle programów Unii Europejskiej, [Polish agri-environment program against European Union programs], Komunikaty, raporty, ekspertyzy, IERiGŻ, Warszawa 2003.
 9. Przewodnik po działaniu rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 [A guide to the operation of organic farming PROW 2014-2020], wydanie I, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2016, s. 6-7, 9, 12.
 10. Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2016 rok [Report on the activities of the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture for 2016], Warszawa 2017, s. 34, 50-51, 183.
 11. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW [Act of 20 February 2015 on supporting rural development with the participation of EAFRD funds], (Dz. U. 2015, poz. 349), art. 5 ust. 1.
Cited by
Show
ISSN
2391-9167
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu