BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wołkonowski Jarosław (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Kraje bałtyckie w strefie euro - proces wejścia i skutki
Baltic States in the Eurozone : the Accession Process and Results
Source
Współczesna Gospodarka, 2017, vol. 8, nr 4, s. 33-45, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Contemporary Economy Electronic Scientific Journal
Keyword
Strefa euro, Konwergencja, Inflacja
Eurozone, Convergence, Inflation
Note
streszcz., summ.
Country
Kraje bałtyckie
Baltic countries
Abstract
W artykule dokonano analizy procesu wstąpienia krajów bałtyckich do strefy euro i zbadano skutki po przyjęciu wspólnej waluty. Chociaż Estonia, Łotwa i Litwa wstąpiły do strefy euro w różnych latach to można zauważyć wiele cech wspólnych zarówno w procesie wstąpienia, jak i w okresie funkcjonowania już w euro strefie. Artykuł składa się z trzech części - w pierwszej dokonano analizy spełnienia kryteriów konwergencji przez kraje bałtyckie, zaś w drugiej części zbadano skutki, jakie można zaobserwować w gospodarkach trzech krajów bałtyckich. W trzeciej części dokonano analizy porównawczej inflacji realnej i indeksu inflacji postrzeganej w trzechletnim okresie - przed, w trakcie i po przyjęciu euro. W tym celu zostały dokonane obliczenia uproszczonych miesięcznych indeksów inflacji postrzeganej krajów bałtyckich i porównano z inflacją realną. Różnice między indeksem inflacji postrzeganej a realną inflacją w krajach bałtyckich były podobne jak w Austrii i w Niemczech w okresie wstąpienia do strefy euro. (abstrakt oryginalny)

The article analyses the process of the Baltic states' accession to the eurozone and examines the consequences of their adoption of the euro currency. Although Estonia, Latvia and Lithuania joined the eurozone in different years, they share a number of common features in terms of both their accession process and presence in the euro area. The article consists of three parts - the first surveys the Baltic states' conformity with the convergence criteria and the second examines the effects that can be observed in the economies of the three Baltic countries after accession. The third part contains a comparative analysis of actual inflation versus perceived inflation index seen over the three years spanning the periods before, during and after the adoption of the euro. For this purpose, calculations of simplified perceived inflation indices in the Baltic States were compiled and compared against actual inflation. The differences across the Baltic states between the perceived inflation index and real inflation were similar to those in Austria and Germany during these countries' accession to the euro zone. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brachinger H. W., 2006, Euro or "Teuro"?: The Euro-induced Perceived Inflation in Germany, [w:] Department of Quantitative Economics Working Paper No 5, University of Fribourg Switzerland, s. 1-22.
  2. Ciżkowski P., Inflacja Inwestycje Polityka pieniężna, Polskie Wydzawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
  3. Doświadczenia Estonii z procesu zamiany waluty krajowej na euro, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2011.
  4. Fluch M., Stix H., Perceived Inflation in Austria - Extent, Explanations, Effects, [w:] Monetary Policy & the Economy Q3/05, s. 22-47.
  5. Markiewicz M., Integracja Litwy, Łotwy i Estonii z unią gospodarczą i walutową w kontekście nominalnych kryteriów konwergencji, [w:] Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 238, Łódź 2010, s. 107-120.
  6. Raport o konwergencji maj 2010, Europejski Bank Centralny, s. 42-44 [online] https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/conrep/cr201005pl.pdf?5647630d3a034e98336fd81b1163a013 (dostęp: 25.08.2017).
  7. Raport o konwergencji czerwiec 2013, Europejski Bank Centralny, s. 50-55 [online] https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/conrep/cr201306pl.pdf?5c11abca792cf7be65b98ff666ae5d78 (dostęp: 25.08.2017).
  8. Raport o konwergencji czerwiec 2014, Europejski Bank Centralny, s. 83-86 [online] http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/conrep/cr201406pl.pdf (dostęp: 25.08.2017)
Cited by
Show
ISSN
2082-677X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu