BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koźlak Aleksandra (Uniwersytet Gdański)
Title
Innowacje w działalności usługowej na przykładzie turystyki
Innovations in Services Based on the Example of Tourism
Source
Współczesna Gospodarka, 2017, vol. 8, nr 4, s. 97-108, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Contemporary Economy Electronic Scientific Journal
Keyword
Turystyka, Usługi turystyczne, Innowacje, Innowacje w usługach, Innowacyjność
Tourism, Tourism services, Innovations, Innovations in services, Innovative character
Note
streszcz., summ.
Abstract
Innowacje są uważane za kluczowy czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. Większość badań koncentruje się na ocenie innowacyjności sektorów produkujących dobra rzeczowe i innowacji w nich wdrażanych, natomiast warto zwrócić też uwagę na specyfikę innowacji wdrażanych w sektorach usługowych, które różnią się charakterem i zakresem wprowadzania. W artykule szczególna uwaga zostanie zwrócona na innowacje wdrażane w działalności turystycznej. Ze względu na to, iż produkt turystyczny jest kategorią bardzo zróżnicowaną i obejmuje różne rodzaje działalności, znacznie utrudniona jest analiza poziomu innowacyjności tej branży i rodzajów stosowanych w niej innowacji. Przedstawione zostaną rodzaje innowacji w turystyce i zostanie podjęta próba identyfikacji tych innowacji, które nie są brane pod uwagę przy ocenie innowacyjności tej branży. (abstrakt oryginalny)

A well-functioning service sector is a key to the overall economic performance of any country and to the welfare of its citizens, but the role of innovation in services has been underappreciated for a long time. In the common view the service sector is perceived as less innovative compared to the manufacturing sector and, therefore, characterized as being of a lower level of technological development. Indeed, the service sector accounts for much less technological innovation because for its organisational and marketing innovations are of greater importance for this sector. The aim of the paper is to discuss the character of innovation in services, to identify the determinants and difficulties of innovation in services as well as innovation in tourism. It is much more difficult to analyse innovation in tourism and the types of innovation applied. It has been shown that the level of innovation in tourism is underestimated. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baruk J., Innowacje jako czynnik sukcesu organizacji, "Zarządzanie i Finanse" 2013, nr 4, cz.1.
 2. Cottam A., Mudie P., Usługi. Zarzadzanie i marketing. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 3. Dziedzic E., Szymańska E., Zawistowska H., Heliński W., Migdal M., Poradnik innowacyjności w turystyce, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa, maj 2016.
 4. Hjalager A.M., A review of innovation research in tourism, "Tourism Management" 2010, 31 (1).
 5. Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa, 2007.
 6. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny, "Turystyka i Hotelarstwo" 2002, nr 1.
 7. Koźlak A., Specyfika i poziom innowacyjności w sferze usług, [w:] Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka, praktyka wobec wyzwań przyszłości, red. A. Panasiuk, K. Rogoziński, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług" 2008, nr 20, cz. 1.
 8. Kraśnicka T., Innowacyjność przedsiębiorstw - uwarunkowania organizacyjne, [w:] Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań, red. B. Kos, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2013, nr 136.
 9. Najda-Janoszka M., W poszukiwaniu barier innowacyjności przedsiębiorstw turystycznych - problem skutecznej ochrony wartości generowanej z innowacji, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2014, nr 183, cz 2.
 10. Niedzielski P., Innowacje usługowe, [w:] Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K. Matusiak, PARP, Warszawa 2011.
 11. Niedzielski P., Rychlik K., Innowacje w sektorze produkcyjnym i usługowym - odmienność czy podobieństwo?, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług" 2007, nr 8.
 12. Olearnik J., Innowacje w turystyce - ich charakter i obszary poszukiwań, "Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu" 2015, nr 50.
 13. Osiadacz J., Innowacje w sektorze usług - przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk, PARP, Warszawa 2012.
 14. Pichlak M., Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań, Difin, Warszawa 2012.
 15. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wydanie trzecie, OECD/ Eurostat, Warszawa 2008.
 16. Schumpeter J. A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWE, Warszawa 1960.
 17. Seweryn R., Rola innowacyjnych produktów turystycznych w kreowaniu wizerunku obszaru recepcji (na przykładzie Podziemi Rynku Głównego w Krakowie), "Handel Wewnętrzny" 2014, nr 6(353).
 18. Stawasz E., Niedbalska G., Innowacje, [w:] Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K. Matusiak, PARP, Warszawa 2011.
 19. Tether B., Howells J., Changing understanding of innovation in services, [w:] Innovation in Services, DTI Occasional Paper No. 9, June 2007, https://www.yumpu.com/en/document/view/41184229/innovation-in-services-dti-homepage (11.08.2017)
Cited by
Show
ISSN
2082-677X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu