BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarny Elżbieta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Folfas Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Menkes Jerzy (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Perspektywy rozwojowe a system polityczno - gospodarczy : studium przypadku wybranych państw europejskich
Development Prospects and Political and Economic System : a Case Study of Selected European Countries
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2016, nr 4(82), s. 15-32, rys., tab., bibliogr. s. 32
Keyword
Przekształcenia systemowe, Analiza porównawcza, Wskaźniki makroekonomiczne
Systemic transformation, Comparative analysis, Macroeconomic indicators
Note
streszcz., summ.
Udział E. Czarny i P. Folfasa w projekcie został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (numer rejestracyjny projektu: 2015/ 17/B/HS4/02075), zaś udział J. Menkesa został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numerr DEC-2013/11/B/HS4/02126
Abstract
W artykule poddano analizie związki między systemem polityczno-gospodarczym a możliwościami rozwojowymi państwa. Zastosowano interdyscyplinarne podejście wykorzystujące narzędzia nauk: ekonomicznych, prawnych i politycznych. Zweryfikowano powszechnie przyjmowane założenie będące podstawą transformacji systemowej w Europie Środkowej i Wschodniej, zgodnie z którym spośród gospodarek doganiających względnie lepsze wyniki osiągają gospodarki otwarte, oparte na systemie demokratycznym i gospodarce rynkowej. Jednocześnie posłużono się podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi w odniesieniu do: Polski, Chorwacji, Białorusi i Serbii. Porównano zmiany ich: PKB, PKB per capita, eksportu, bilansów handlowych oraz wielkości napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Badaniem objęto okres 2000-2014 (lub 2013 rok). Weryfikacja założenia o dodatniej korelacji pomiędzy wprowadzeniem w życie zasad społeczeństwa demokratycznego, państwa prawa i gospodarki rynkowej a sukcesem gospodarczym na podstawie wybranych danych makroekonomicznych okazała się niemożliwa. W szczególności, jej nieprawdziwości zdają się dowodzić Białoruś i Chorwacja. Można w tym widzieć dowód zawodności tezy lub efekt czynników zakłócających. (abstrakt oryginalny)

The author analyzes the relationship between the political and economic system and the development possibilities of a country. An interdisciplinary approach is used, including analytical tools from the fields of economics, law and politics. The author verifies the well-known assumption - lying at the roots of the transition in Central and Eastern Europe, that better results are achieved by open, free-market and democratic countries rather than closed and non-democratic ones. Basic macro indicators, such as GDP, GDP per capita, exports, trade balance and FDI inflows, are used to analyze the economic performance of Poland, Croatia, Belarus and Serbia in the years 2000-2014 (or 2000-2013). However, the verification of the above-mentioned assumption has proved to be impossible due to the macro data illustrating the economic performance of Belarus and Croatia. Therefore, the popular conviction of a positive correlation between economic success and economic openness, free market policies, and democratic principles is either false, or there are some distorting factors. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baszkiewicz J., 1981, Wolność, równość, własność: rewolucje burżuazyjne, Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", Warszawa.
 2. Cichoracki M., 2012, Marksowski materializm historyczny - koncepcja związku między bazą a nadbudową orazprymatu czynników ekonomicznych, "Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna", nr 1.
 3. Czarny E., Menkes J., 2008, Napływ kapitału bezpośredniego a systempolityczno-gospodar-czy w krajach słabo rozwiniętych, "Myśl Ekonomiczna i Prawna", nr 2.
 4. Czarny E., Menkes J., Toporowski P., 2009, Gazprom - threat to Europe?, "Poznań University of Economics Review", no. 1.
 5. Czarny E., Śledziewska K., 2012, Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu. Wnioski dla Polski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 6. Djilas M., 1957, The New Class: An Analysis of the Communist System, Harcourt Brace Jovanovich, London.
 7. Friedman T. L., 2005, The World is Flat. A Brief History of the Twenty-first Century, Far-rar, Straus and Giroux, New York.
 8. Friedman T. L., 1999, The Lexus and the Olive Tree. Understanding Globalization, Farrar, Straus and Giroux, New York.
 9. Fukuyama F., 1996, Koniec historii, Zysk i S-ka, Poznań.
 10. Hamilton A., 1787, Concerning Dangers from Dissensions Between the States, http://federalist/6 (data wejścia: 08.11.2016).
 11. Harman Ch., 2007, Baza i nadbudowa, http://www.filozofia.uw.edu.pl/skfm/publikacje/ harman01.pdf (data wejścia: 08.11.2016).
 12. Kelly M., 1992, The 1992 Campaign: The Democrats - Clinton and Bush Compete to Be Champion of Change; Democrat Fights Perceptions of Bush Gain, http: //www.nytimes.com/ 1992/10/31/us/1992-campaign-democrats-clinton-bush-compete-be-champion-change-democrat-fights.html (data wejścia: 08.11.2016).
 13. Kennedy J. F., 1960, Remarks of Senator John F. Kennedy, http://www.presidency.ucsb.edu/ ws/? pid=74231 (data wejścia: 08.11.2016).
 14. Kornai J., 2014, Threatening Dangers, https://hungarianspectrum.wordpress.com/tag/ janos-kornai/ (data wejścia: 08.11.2016).
 15. Putman R. D., Leonardi R., Nonetti R.Y., 1993, Making Democray Work.. Civic traditions in modern Italy, Princeton University Press, New Jersey.
 16. Stiglitz J. E., 2004, Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. UNCTAD, http://unctadstat.unctad.org/EN/ (data wejścia: 15.06.2016).
 18. Vinokurov E., Libman A., 2014, Do economic crises impede or advance regional economic integration in the post-Soviet space?, "Post-Communist Economies", no. 3.
 19. Waltz K N., 2000, Structural Realism after the Cold War, "International Security", no. 1.
 20. Waltz K. N., 2010, Struktura teorii stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 21. Wrzosek W., 1995, Losy jednej metafory: "rewolucja", [w:] Historia, kultura, metafora. Narodziny nieklasycznej historiografii, W. Wrzosek (red.), Wydawnictwo FNP, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2016.04.82.02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu