BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szydlik Adrian (Uniwersytet Gdański)
Title
Karnoprawny aspekt przestępstw przeciwko obronności i bezpieczeństwu
A Criminal-Law Aspect of Crimes Against Defense and Security
Source
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2017, nr 2, s. 178-188, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Obronność, Bezpieczeństwo, Terroryzm
Defences, Security, Terrorism
Note
streszcz., summ.
Abstract
Karnoprawna ochrona obronności i bezpieczeństwa znajduje swoje źródło nie tylko w Konstytucji Rzeczypospolitej, ale także w aktach prawa międzynarodowego. Także polski Kodeks kamy penalizuje przestępstwa związane z Siłami Zbrojnymi RP, obowiązkiem służby wojskowej albo służby zastępczej, sprowadzania zdarzeń powszechnie niebezpiecznych, finansowania przestępstw o charakterze terrorystycznym, piractwa, rozbójnictwa morskiego, obrotu substancjami niebezpiecznymi czy też powodowania niebezpieczeństwa w szeroko rozumianej komunikacji. Uregulowania te mają na celu zapewnienie odpowiedniego porządku w państwie, prawidłowe funkcjonowanie służby wojskowej oraz dotyczą wielu płaszczyzn życia codziennego.(abstrakt oryginalny)

A criminal-law protection of defense and security has its source not only in the Polish Constitution, but also in the laws of international rank. Also Polish Penal Code penalizes crimes connected with the Polish Armed Forces, military service or substitute service, causing commonly dangerous events, financing terrorist crimes, piracy, maritime offspring, trade in dangerous substances or causing danger in communication. These regulations are aimed at ensuring proper order in the State, right functioning of the military service and they refer to a variety of spheres everyday life.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Błachut Janina. 2007. Problemy związane z pomiarem przestępczości. Warszawa: Wolters Kluwer.
 2. Błaszczyk Magdalena, Zientara Anna. 2013. Prawo karne. Diagramy, Warszawa: Wolters Kluwer.
 3. Bojarski Marek. 2012. Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa: Wolters Kluwer.
 4. Dukiet-Nagórska Teresa. 2016. Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, Warszawa: Wolters Kluwer.
 5. Golonka Anna. 2013. "Polskie rozwiązania prawne w zakresie przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu". , Prokuratura i Prawo 3 : 96-104.
 6. Górniok Oktawia. 1999.Kodeks kamy. Komentarz,, Gdańsk: Lexis Nexis.
 7. Hoc Stanisław. 2005. ,,0 penalizacji służby w obcym wojsku". Roczniki nauk prawnych : 183-185.
 8. Hofmański Piotr. 2011. Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, Warszawa: Wolters Kluwer.
 9. Kędzierski Aleksander. 2014. Przeciwdziałanie i zwalczanie terroryzmu w Polsce, Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 10. Małecki Stanisław. 1993. "Podwójne obywatelstwo a służba w obcym wojsku". Wojskowy Przegląd Prawniczy, nr 3-4 : 83-84.
 11. Pomianowski Piotr, Maćkowiak Ewa. 2012. "Zwalczanie finansowania terroryzmu w świetle prawa obowiązującego w Polsce i we Francji". Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego : 71-94.
 12. Stefański Ryszard Andrzej. 2000. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, Warszawa: C.H. Beck.
 13. Warylewski Jarosław. 2015. Prawo karne. Część ogólna, Warszawa: LexisNexis.
 14. Wojciechowski Janusz. 1997. Kodeks karny. Komentarz, Warszawa: Librata.
 15. Zoll Andrzej. 1999. Kodeks karny. Część szczególna, T.2, Komentarz do art. 117-277, Warszawa: Wolters Kluwer.
Cited by
Show
ISSN
2450-5005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu