BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grygier Szymon, Idziak Paweł (Politechnika Poznańska), Jędrzejczak Mariusz
Title
Energetyczne wykorzystanie odpadów poprodukcyjnych powstających w dużych fermach hodowli bydła
Ecological Use of Post-Production Waste in Large Cattle Farms
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2018, nr I/1, s. 25-37, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Keyword
Utylizacja odpadów, Biodegradacja, Energia odnawialna, Biogaz
Waste utilization, Biodegradation, Renewable energy, Biogas
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono uwarunkowania prawne skłaniające do ograniczania emisji dwutlenku węgla w warunkach naszego kraju. Wykazano, że mimo niestabilnej i niesprzyjającej polityce finansowej inwestowanie w budowę lokalnych instalacji produkujących biogaz i przetwarzających go na energię elektryczną jest uzasadnione. Przedstawiono schemat technologiczny instalacji przystosowanej do przetwarzania gnojowicy, obornika bydlęcego i kukurydzy na biogaz. Wykazano, że pod względem surowcowym stado liczące ok. 1000 krów pozwala uruchomić i podtrzymać pod względem ilości niezbędnego surowca bioelektrownię o mocy 500 kW. W zestawieniach tabelarycznych przedstawiono dane dla takiej instalacji oraz dla instalacji o mocy dwukrotnie większej. Wskazano podstawowe kryteria doboru liczby zespołów prądotwórczych, typu napędu mechanicznego (silnika) dla zespołu prądotwórczego oraz samego generatora tak, aby źródła energii elektrycznej mogły pracować zarówno na sieć jak też w systemie wyspowym (wydzielonym). Wskazano na możliwość kompleksowego zagospodarowania całej wytworzonej w biogazowni energii cieplnej.(abstrakt oryginalny)

The article presents the legal constraints for limiting carbon dioxide emissions in Poland. It has been shown that, despite unstable and unfavorable financial policies, investing in the construction of local biogas plants and converting them into electricity is justified. The technological processes in such installations have been described. The article presents a flowchart of the technological process of processing manure, bovine manure and maize for biogas. It has been shown that a herd of about 1000 cows provides enough waste that this enables the bio-power plant of 500 kW. Tabular data lists data for such installations and for installations with twice the power. The basic criteria for selecting the number of generating sets, the type of mechanical drive (motor) for the generating set and the generator itself, are given, so that the power sources can work both on the grid and in the island system (isolated). It was indicated the possibility of comprehensive development of all heat generated in the biogas plant.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Global Stations CO2 Concentration Trends, Scripps CO2 Program. Dostęp 20 kwietnia 2017 r.
  2. Szargut Jan: Termodynamika Techniczna, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005
  3. Referencyjny wskaźnik jednostkowej emisyjności dwutlenku węgla przy produkcji energii elektrycznej do wyznaczania poziomu bazowego dla projektów JI realizowanych w Polsce - czerwiec 2011 r.
  4. Komunikat Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami KOBIZE dotyczącym emisji dwutlenku węgla przypadającej na 1 MWh energii elektrycznej, 22 grudnia 2014 r.
  5. Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2050 roku, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., 2013 oraz Warszawa, sierpień 2014 r.
  6. Reference Scanario 2013, National Technical University of Athens, raport dla Komisji Europejskiej, 2013
  7. Stryjecki Maciej: Prognoza rozwoju rynku energetyki odnawialnej do roku 2020, z uwzględnieniem perspektywy roku 2030 Elektroenergetyka nr 1 (3) / 2010
  8. Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2016-2025 Polskie sieci energetyczne Konstancin-Jeziorna 2015 projekty PRSP2016-2025 -13072015.pdf, dostęp 20.04.2017
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.14597/INFRAECO.2018.1.1.002
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu