BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gonda-Soroczyńska Eleonora (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Soroczyńska Anna Malwina
Title
Oferta turystyczna miejscowości uzdrowiskowych w Czechach na przykładzie Karlowych Warów, Mariańskich Łaźni, Franciszkowych Łaźni
Tourist Offer of Spa and Health Resorts in the Czech Republic Based on the Example of Karlovy Vary, Mariánské Láznĕ, Františkovy Láznĕ
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2018, nr I/1, s. 39-61, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Keyword
Oferta turystyczna, Uzdrowiska, Atrakcyjność regionu, Światowe dziedzictwo
Touring offer, Health resort, Regions attractiveness, World heritage
Note
streszcz., summ.
Country
Republika Czeska
Czech Republic
Abstract
W opracowaniu zbadano ofertę turystyczną trzech wybranych, najpopularniejszych w Czechach uzdrowisk tj. Karlowych Warów (czes. Karlovy Vary, niem. Karlsbad), Mariańskich Łaźni (czes. Mariánské Lázně, niem. Marienbad) i Franciszkowych Łaźni (czes. Františkovy Lázně, niem. Franzensbad), określanych także mianem Lazurowego Wybrzeża Europy Środkowej. W kontekście układu komunikacyjnego zlokalizowane są one bardzo blisko siebie, nieopodal granicy z Niemcami. Ich oferta turystyczna jest niezwykle bogata i różnorodna. Każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno kuracjusz, jak i szeroko pojmowany turysta, o każdej porze roku, o zróżnicowanej zasobności portfela, zwłaszcza ze względu na rozwiniętą wielofunkcyjność tych kurortów. Przeprowadzone analizy pozwoliły bliżej poznać badane uzdrowiska, porównać je i wyciągnąć stosowne wnioski. Należy dodać, iż te trzy miejscowości zabiegają o miejsce na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO (legitymując się najcenniejszymi miejscami i obiektami w skali całego świata). Wartym podkreślenia jest fakt, iż są to najstarsze i prawdopodobnie najczęściej odwiedzane kurorty Europy Środkowej (od czasów rzymskich tj. od ponad 2000 lat wykorzystuje się występujące tu wody lecznicze, czego dowodem są licznie znajdowane w pobliżu źródeł monety rzymskie i celtyckie). Przeprowadzone badania w wymienionych ośrodkach uzdrowiskowych dały także odpowiedź, na pytania zawarte w postawionej tezie badawczej "Co jest przyczynkiem tak wspanialej kondycji tych uzdrowisk? Dzięki czemu mają znaleźć się na liście UNESCO? Czego w tych uzdrowiskach brak? W jakim kierunku miałyby pójść w najbliższej przyszłości, by pozyskiwać nowych turystów, inwestorów, poszerzać swoją dotychczasową wielofunkcyjność?. Przeprowadzone badania miały udowodnić, iż zasadnie, bądź nie, te trzy miejscowości starają się o zaszczytną, najwyższą ocenę międzynarodowych gremiów. Prace badawcze mogą okazać się przydatnymi, także badaczom zajmującym się miejscowościami uzdrowiskowymi w innej części Europy i świata.(abstrakt oryginalny)

The study is focused on the tourist offer of three selected, most popular Czech spas, i.e. Karlovy Vary, (Karlsbad), Mariánské Lázně, (Marienbad) and Františkovy Lázně, (Franzensbad), also referred to as the French Riviera of Central Europe. In the context of communication system they are located in close vicinity to each other and not far from the German border. Their tourist offer is abundant and diversified. Everyone can find there something for him/herself, both a bather and a broadly approached tourist, in each season of the year, having various financial resources at the disposal, primarily due to a well-developed multi-functionality of these spa resorts. The conducted analyses allowed learning more about the studied locations, comparing them and drawing adequate conclusions. It should be added that all three places are applying to be included on the UNESCO World Heritage List (as having the most valuable places and objects on the global scale). It is worth emphasizing that they are the oldest and probably the most frequently visited resorts in Central Europe (their therapeutic waters have been used since Roman times, i.e. for over 2000 years, which is confirmed by numerous Roman and Celtic coins found near spa water springs). The carried out research in the aforementioned spa centres also provided answers to the questions included in the put forward research thesis: "What contributes to such an excellent condition of these resorts?, For what reason they should be on the UNESCO list?, What are they lacking? What should be their development direction in the coming future to attract new tourists, investors and expand their existing multi-functionality?" The conducted analyses were to indicate whether these three towns were rightly seeking the highest, honorable rating of international bodies. There can also turn out useful for the researchers studying spa resorts in different parts of Europe and the world.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Broz K., Douchova E., Horvathova J., Maskovic M., Frantiskovy Lazne Franzenbad Autorenkollektiv, Wydawca Miasto Franciszkowe Łaźnie w roku 2011, Franciszkowe Łaźnie 2011.
 2. Choulant L., Der Curgast in Franzensbad, Wydawnictwo Nabu Press, ss.106, 2011.
 3. Gonda-Soroczyńska E., Walory środowiskowe uzdrowiska przedmiotem zapotrzebowania na rynku turystycznym, Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, z.3/1 2012, Wyd. Polska Akademia Nauk, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, s.133-144, Kraków 2012.
 4. Gonda-Soroczyńska E., Wielofunkcyjność czy jednofunkcyjność? Uzdrowiska w obliczu przemian przestrzennych?, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 320, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, red. naukowi Jacek Potocki, Jerzy Ładysz, s. 68-75, Wrocław 2014.
 5. Gonda-Soroczyńska E., Klaster Polski Radon elementem innowacyjnej współpracy na rzecz rozwoju turystyki uzdrowiskowej w województwie dolnośląskim, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 418, red. naukowi Jacek Potocki, Jerzy Ładysz, s. 78-87, Wrocław 2016.
 6. Hadzik A, Znaczenie turystyki uzdrowiskowej w Polsce. Materiały konferencji: Rola turystyki w strategii i polityce rozwoju gospodarki regionalnej, WSzTiH, Gdańsk 2006.
 7. Janik J., Harant A., Marianske Lazne. 200 Let Lazenstvi (tł. Mariańskie Łaźnie. 200 lat Balneologii), Pro KIS Marianske Lazne s.r.o. vydalo, Wydanie drugie, 2014.
 8. Januszewska M., Znaczenie produktu uzdrowiskowego w rozwoju turystyki w Polsce, [w:] A. Panasiuk (red.), Markowe produkty turystyczne, Usz, s.219, Szczecin 2004.
 9. Kierunki aktywizacji gospodarki uzdrowisk polskich, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Przedsiębiorstwo Usługowo-Konsultingowe GEA, s. 64-65, Krynica-Kraków 2002.
 10. Kuca K., Zeman L., Pamatky Karlovarskeho kraje, Karlove Vary 2006.
 11. Kuca K., Kucova V., Zeman L., Zapadocesky lazensky trojuhelnik, Karlovy Vary, 2008.
 12. Lorenz Smmer G., Boschan F., Kaiser Franzensbad bei Eger und Seine Umgebungen, ss. 280, Wydawnictwo Nabu Press, 2012.
 13. Łazarkowie M. I R., Uzdrowiska w Europie. Teraźniejszość i rys historyczny, Wydawnictwo akademickie Wyższej szkoły Społeczno-przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie, s.119-123, Lublin 2007.
 14. Macek S., Architektura Frantiskovych Lazni v 19. Stoleti, Katalog vystavy, Frantiskovy Lazne 1989.
 15. Macek S., Frantiskovy Lazne; Historie mesta, Frantiskovy Lazne 1995. Pohorecky A., Frantiskovy Lazne a okoli, Praha 1924.
 16. Somol A., Pohlednice Frantiskovych Lazni z minulosti (tł. Pocztówki Franciszkowych Łaźni z przeszłości), Marianske Lazne 2008.
 17. Vylita B., KlsakJ., Burachovic S., Dolina J., Karlovy Vary. The City of Spas and Springs, MIRROR PROMOTION s.r.o, 2007.
 18. Zeman L., Pavilonky nad prameny v zapadoceskych laznich. (tł. Pawilony nad źródłami w zachodnioczeskich uzdrowiskach) Sbornik Chebskeho muzea 17 (2009), s. 135-164, Cheb 2009.
 19. Zeman L. (red.), Slavne vily Karovarskeho kraje (tł. Sławne obiekty karlowarskiego kraju), Praha 2010.
 20. Zuzańska - Żyśko E., Petryszyn J., Od funkcji przemysłowej do turystycznej - przykład Ustronia, w: Funkcja turystyczna miast pod red. Iwony Jażdżewskiej, s. 133-144, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2008.
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.14597/INFRAECO.2018.1.1.003
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu